Toriadau ariannol i roi staff addysg bellach dan bwysau

5 Ebrill 2017

Heddiw (14:00 5 Ebrill 2017), mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cyhoeddi ei adroddiad ar yr arolwg staff a gynhaliodd ar ran Llywodraeth Cymru.Mae’r casgliadau yn rhan o astudiaeth feintiol a gynhaliwyd rhwng 31 Hydref 2016 a 9 Ionawr 2017, ac maent yn dangos profiadau presennol ymarferwyr addysg cofrestredig sy’n gweithio ym mhob sector addysg yng Nghymru.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, “Mae ColegauCymru yn croesawu arolwg cyntaf Cyngor y Gweithlu Addysg o’r gweithlu, a hwnnw’n rhoi darlun gonest o brofiadau pobl sy’n gweithio yn y maes addysg bellach ar hyn o bryd.”

Roedd yr adroddiad yn tynnu sylw at y boddhad y mae staff addysg bellach yn ei gael drwy weithio o ddydd i ddydd â dysgwyr a thrwy alluogi myfyrwyr i wynebu’r heriau sydd o’u blaen. Yn yr arolwg, roedd staff hefyd yn cydnabod bod angen bod yn ymwybodol o ddulliau addysgu newydd a chadw golwg ar y datblygiadau yn y diwydiant ac mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Ychwanegodd Mr Davies, “Er bod sawl peth cadarnhaol i’w weld ac i’w ddathlu, mae’n rhaid pryderu hefyd ynghylch y baich gwaith cynyddol y mae staff yn ei wynebu a’r effaith y mae hyn wedi’i gael ar allu staff i ddatblygu’n broffesiynol.

“Mae adroddiad annibynnol diweddar Swyddfa Archwilio Cymru yn dangos bod toriad o tua 12 y cant wedi bod yn y staff addysgu ac mae hyn yn amlwg wedi cael effaith ar faich gwaith. Rhaid i Lywodraeth Cymru ymateb ar frys ac

yn briodol drwy sicrhau cyllid teg i addysg bellach. Mae’r staff yn gweithio’n hynod o galed ac yn ymroddedig tu hwnt, a rhaid i Lywodraeth Cymru ddangos yr un ymrwymiad wrth benderfynu ar ei setliadau ariannol yn y dyfodol.”