Llwyddiant i ColegauCymru

Cadarnhawyd mai ColegauCymru fydd Pwynt Cyswllt Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer amrywiaeth o ddulliau Ewropeaidd sy’n cael eu defnyddio i hyrwyddo tryloywder a pha mor gludadwy yw cymwysterau drwy’r Undeb Ewropeaidd, ac i sicrhau bod y rheini’n cael eu cydnabod. Wrth i’r Deyrnas Unedig drafod sut y bydd yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae’n hanfodol bod Cymru yn cadw’i chysylltiadau rhyngwladol ac yn datblygu’r rheini drwy gyfrannu’n weithgar at ddatblygu fframwaith cyffredin ar gyfer gwella tryloywder ar draws systemau addysg a hyfforddiant galwedigaethol Ewropeaidd. Bydd cyfraniad amlwg ColegauCymru at y cynlluniau hyn yn sicrhau nad yw Cymru’n cael ei hynysu, gan barhau i hyrwyddo manteision symudedd yn y maes hyfforddiant a gwaith drwy raglenni fel Erasmus+.

Dyma’r dulliau sy’n cael eu defnyddio: Y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (EQF), y System Credydau Ewropeaidd ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol (ECVET), EQAVET (Dull Ewropeaidd o Sicrhau Ansawdd Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol) ac Europass. Mae’r dulliau hyn yn defnyddio deilliannau dysgu er mwyn cydnabod dysgu, ac fe’u gwelir fel fframwaith integredig wrth sicrhau bod cymwysterau ar draws gwledydd Ewrop yn gludadwy a bod modd eu cymharu.

MWY ABL A THALENTOG – CEFNOGI’R SECTOR ADDYSG BELLACH

Ar ran Llywodraeth Cymru, bydd Fforwm Services/ColegauCymru, mewn partneriaeth â Markit Training & Consultancy, yn gyfrifol am brosiect 18 mis i gynllunio a darparu rhaglen sy’n cefnogi dysgwyr galwedigaethol Mwy Abl a Thalentog ac i roi cymorth i ymarferwyr yn y sector addysg bellach gyda’u datblygu proffesiynol parhaus.

Nod y prosiect yw cynyddu capasiti ac arbenigedd yn y sector addysg bellach a datblygu ar y canllawiau i'r sector addysg bellach ar gyfer cefnogi dysgwyr mwy abl a thalentog. Canllawiau oedd y rhain a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn gynharach eleni.

Daw hyn ar ôl dadansoddi’r archwiliadau iechyd a gynhaliwyd drwy hunanasesu gan y colegau (ac eithrio’r colegau sy’n rhan o’r rhaglen dreialu). Bydd y meysydd a gaiff eu cefnogi yn cynnwys:

- gweithio gyda cholegau i ddatblygu meini prawf sy'n berthnasol i bynciau penodol er mwyn canfod dysgwyr sy’n fwy abl a thalentog, enghreifftiau o’r arferion gorau a chanllawiau ar gyfer pob pwnc galwedigaethol;

- datblygu a rhoi rhaglen datblygu proffesiynol parhaus ar waith a fydd yn cynnwys:

- Rhaglen ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’, a
- Modiwlau hyfforddiant i ymarferwyr a rheolwyr;

- trefnu cynhadledd i ledaenu a rhannu canlyniadau ac arferion da.

Bydd fforwm Services/ColegauCymru yn cysylltu â’i aelodau dros y misoedd nesaf er mwyn bwrw ymlaen â’r gwaith hwn, ond yn y cyfamser, os bydd gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Rachel Bowen, y Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu ac Arweinydd y Prosiect: rachel.bowen@colegaucymru.ac.uk.