Llysgenhadon Chwaraeon Cymru yn gweithio â phartneriaid Ewropeaidd i wella iechyd pobl ifanc

Llysgenhadon Chwaraeon Cymru yn gweithio â phartneriaid Ewropeaidd i wella iechyd pobl ifanc

6 Ebrill 2017

Yr wythnos hon, bydd prosiect chwaraeon arloesol yn cael ei lansio gan ddefnyddio sgiliau pobl ifanc Cymru i helpu eu cyfoedion i fyw bywydau iachach a mwy egnïol. Am y tro cyntaf, bydd pobl ifanc o Gymru a chymheiriaid mewn chwe gwlad Ewropeaidd arall yn dod ynghyd i greu rhwydwaith newydd i fwrw ymlaen â’r gwaith hwn ledled Ewrop.

Dan arweiniad ColegauCymru / CollegesWales, bydd y prosiect Erasmus a’r Youth Sport Development Ambassadors (YSDA) yn datblygu cyfleoedd newydd i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol, a hynny i gymunedau yng Nghymru, Slofenia, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Hwngari, Portiwgal a Bwlgaria. Y nod yw rhoi sylw i gynhwysiant cymdeithasol, gan weithio’n benodol â'r rheini sydd o gefndiroedd Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. Bydd 28 o lysgenhadon a gaiff eu penodi drwy’r rhaglen yn arwain y gwaith, gan reoli prosiectau i greu cyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol newydd i bobl ifanc.

Gan lansio’r prosiect Ewropeaidd yn swyddogol wrth ddod i’r gynhadledd gyntaf heddiw, dywedodd Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol: “Mae’r prosiect YSDA yn gyfle gwych i bobl ifanc o Gymru ymwneud â’u cyfoedion o Ewrop a rhannu arferion da er mwyn helpu i gael gwared ar y rhwystrau i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae’n gyffrous iawn bod yn rhan o lansiad y prosiect hwn, un y bydd disgwyl iddo gael effaith arhosol ar iechyd a lles pobl yng Nghymru am flynyddoedd."

Nod y prosiect yw datblygu ar lwyddiant prosiect Llysgenhadon Ifanc Cymru a chreu profiad Ewropeaidd newydd i lysgenhadon chwaraeon rhwng 16 a 24 oed. Wrth gymryd rhan yn y prosiect, bydd y bobl ifanc yn ymweld â’r gwledydd Ewropeaidd eraill i ddysgu am yr heriau sy’n wynebu eu cyfoedion mewn cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. Byddant hefyd yn ymwneud â’i gilydd drwy ddefnyddio technoleg newydd ac yn datblygu prosiectau newydd a chyffrous. Bydd yr effaith yn gadarnhaol dros ben, gyda dros 500 o bobl newydd yn cymryd wrth i’r bobl ifanc drefnu dros 5000 awr o weithgareddau, gan gynnwys ap i ffonau symudol a gwefan i'r prosiect.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru / CollegesWales, yr elusen sy’n cynrychioli colegau a sefydliadau addysg bellach:

“Mae’n gyffrous iawn gweld sgiliau myfyrwyr o golegau addysg bellach yng Nghymru yn cael eu defnyddio i fynd i’r afael â diffyg gweithgarwch a chynhwysiant cymdeithasol drwy Ewrop. Bydd y cyfle hwn, sy’n cael ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd, yn creu cyfleoedd dysgu penigamp i’r myfyrwyr hyn ac yn gyfle iddynt ddod i wybod rhagor am sut i ddatblygu gweithlu cynaliadwy yn y maes iechyd a lles yng Nghymru. Mae’r gefnogaeth i’r prosiect hwn ymhlith sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch yng Nghymru, yn ogystal ag ymhlith ein partneriaid Ewropeaidd newydd, wedi bod yn rhagorol ac mae’n rhoi cyfleoedd newydd i rwydweithio ar gyfer y llysgenhadon a’r sefydliadau dan sylw.”

Mae amryw o sefydliadau drwy Ewrop yn rhan o’r prosiect a fydd wedi’i seilio ar addysg bellach yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys amryw o gyrff ymchwil, y cyfryngau, y sector gwirfoddol, clybiau chwaraeon ac awdurdodau lleol, a hynny dan arweiniad ColegauCymru / CollegesWales a chyda chefnogaeth Chwaraeon Cymru, Llysgenhadon Ifanc Cymru, Chwaraeon BME Cymru, Colegau Addysg Bellach a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Meddai Rob Baynham, cydlynydd y prosiect YSDA: “Mae’n wych gweld y syniad yn troi'n realiti wrth inni lansio'r prosiect YSDA yn swyddogol a chroesawu ein chwe phartner Ewropeaidd i Gymru. Drwy gydweithio ar draws Ewrop, y nod fydd normaleiddio gweithgarwch corfforol ymhlith cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig ar hyd y cyfandir, a throi hynny’n realiti."