ColegauCymru yn penodi Cadeirydd newydd

Sharron Lusher

Mae Sharron Lusher, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Sir Benfro, wedi’i phenodi’n gadeirydd newydd ColegauCymru, yr elusen addysg a sgiliau ôl-16. Penodwyd y Cadeirydd ynghyd â’r Is-Gadeirydd Dafydd Evans o Grŵp Llandrillo Menai yng nghyfarfod mis Mawrth o’r holl golegau.

Dywedodd Sharron Lusher: “Rwy’n falch o allu derbyn y swydd ac yn edrych ymlaen i barhau â’r gwaith a wnaeth fy nghydweithwraig, Judith Evans, Pennaeth Coleg y Cymoedd. Mae Judith wedi llywio’r elusen drwy gyfnod o newid, cyfnod sydd wedi cynnwys datblygu model llywodraethu newydd, adolygu ein blaenoriaethau wrth weithredu, ac edrych ar sut yr ydym, fel corff, yn ateb anghenion y sector addysg ôl-orfodol wrth i’r anghenion hynny newid yn barhaol.”

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, “Mae cyfarfodydd y Penaethiaid ac yn enwedig rôl y Cadeirydd yn llinyn cyswllt hollbwysig rhwng profiadau dyddiol y colegau addysg bellach wrth iddynt ddarparu ystod eang o wasanaethau addysg a sgiliau ar hyd a lled Cymru. Mae ein gwaith i ddatblygu atebion polisi creadigol ar gyfer dyfodol dysgu ôl-16 yn dibynnu ar gyfraniad y Prif Weithredwyr, y Penaethiaid a'u staff."

Yn y cyfarfod, cymerodd ColegauCymru hefyd y camau cyntaf tuag at sefydlu bwrdd llai o ymddiriedolwyr er mwyn helpu i ddatblygu a goruchwylio'r modd y mae'n cynllunio'i waith. Disgwylir y bydd y bwrdd llywodraethu newydd yn cynnwys cynrychiolwyr o'r byd busnes a’r sector cyhoeddus, ac y bydd wedi ymrwymo’n gryf i ddysgu parhaus a gydol oes.

Yn ddibynnol ar y Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol yn yr haf, bydd y bwrdd newydd yn cael ei sefydlu ochr yn ochr â Chymdeithas Penaethiaid. Bydd y gymdeithas yn cryfhau’r cyswllt rhwng y sefydliad a’r gwaith sy’n cael ei wneud ar ran y colegau i ddatblygu ymatebion i’r prif heriau strategol y mae’r sector yn eu hwynebu.

Meddai Sharron Lusher, “Rydym wedi treulio amser yn adolygu ein blaenoriaethau ar gyfer llywodraethu a gweithredu, a hynny'n unswydd er mwyn sicrhau bod gwaith ColegauCymru yn canolbwyntio ar gynorthwyo'r sector i gyflawni'r deilliannau gorau posibl i ddysgwyr yng Nghymru. Rydym fel bwrdd a Chymdeithas Penaethiaid yn edrych ymlaen at weithio â phawb sydd am weld Cymru’n genedl sy’n hyrwyddo sgiliau o’r radd flaenaf.”