Canlyniadau Safon Uwch y Colegau yng Nghymru yn rhagori ar y Llwybrau Addysg Traddodiadol

Llongyfarchiadau i’r holl ddysgwyr addysg bellach am sicrhau canlyniadau rhagorol heddiw yn eu cymwysterau Safon Uwch, Safon UG a Bagloriaeth Cymru. Roedd hi’n gamp a hanner.

Wrth sôn am y llwyddiant, mae’n rhaid cydnabod hefyd y staff sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at raddau uchaf Cymru ers 2009, gyda rhai colegau’n sicrhau cyfradd lwyddo o 100%.

Bu twf yn nifer y dysgwyr sy’n dewis mynd i’r coleg, a’r rheini’n cael eu denu gan yr amrywiaeth o gyrsiau academaidd, galwedigaethol a dysgu seiliedig ar waith sydd ar gael (aeth 51% i’r coleg ar ôl eu TGAU yn 2016 ). Mae colegau wedi ymrwymo’n llwyr i addysgu a dysgu rhagorol gan helpu eu dysgwyr i fynd yn eu blaenau i addysg uwch neu’r gweithle.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru: “Wrth inni longyfarch yr holl ddysgwyr sydd wedi cael eu canlyniadau a chydnabod cefnogaeth eu tiwtoriaid a’u hathrawon, fe gofiwn hefyd am y myfyrwyr hynny a fydd yn dechrau ar eu hastudiaethau Safon Uwch ac UG yng ngholegau addysg bellach Cymru dros yr wythnosau nesaf.

Bydd eu llwyddiant a’u hynt yn y dyfodol yn dibynnu ar fformiwla ariannu effeithiol sy'n cefnogi’r rheini sydd am barhau i ddysgu’n academaidd ac astudio’n alwedigaethol. Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen i Lywodraeth Cymru ddiogelu cyllid addysg bellach a rhoi sylw i’r anghysondebau mewn cyllid addysg ôl-16 yn unol â'r dyheadau a fynegodd yn ei hymateb i'r adroddiad diweddar, “Tuag at 2030: Fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru.”