AT SYLW’R WASG

19 Mehefin 2017

O DAN EMBARGO LLYM TAN Y BYDD KIRSTY WILLIAMS, YSGRIFENNYDD Y CABINET DROS ADDYSG A SGILIAU, WEDI GWNEUD EI CHYHOEDDIAD (20 MEHEFIN 2017)

Wrth ymateb i ddatganiad Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Sgiliau, ynghylch rhoi Adolygiad Hazelkorn ar waith (adolygiad a gomisiynwyd ym mis Gorffennaf 2015 ac a arweiniwyd gan yr Athro Ellen Hazelkorn), dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru:

“Rydym wrth gwrs yn gwbl gefnogol i’r uchelgais i greu ‘system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru’, fel yr amlinellir hynny yn yr ymgynghoriad diweddaraf ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol a’r cyfleoedd a amlinellir yn Tuag at 2030: Adolygiad Hazelkorn.

Mae ‘rhoi anghenion dysgwyr wrth wraidd y system addysg, drwy sefydlu llwybrau dysgu a gyrfa clir a hyblyg’ i’w groesawu ac mae hyn yn ganolog i waith ColegauCymru.Mae ein gwaith yn cyd-fynd ag amcanion y Cyngor Addysg Drydyddol ac Ymchwil ac rydym wastad wedi dadlau o blaid unrhyw gyfle i wella darpariaeth ôl-16 i ddysgwyr yng Nghymru, a byddwn yn parhau i wneud hynny.Mae’n dda gennym ddeall y bydd cylch gwaith y corff hefyd yn cynnwys darpariaeth chweched dosbarth mewn ysgolion – mae’r ymrwymiad hwn i ddatblygiadau deddfwriaethol yn y maes yn gam chwyldroadol yn y cyfeiriad iawn i addysg yng Nghymru.

“Bydd y potensial i ddadansoddi a gweddnewid y tirlun ôl-addysg yng Nghymru yn ein rhoi mewn sefyllfa well i ymateb i’r economi fyd-eang wrth iddi newid, yn ogystal ag i Ewrop sy’n gynyddol gystadleuol. Bydd y cynigion i greu cydbwysedd rhwng addysg sy’n cael ei harwain gan y cyflenwad a'r galw a darpariaeth ymchwil yn cyfrannu’n sylweddol at hyn.

“Er ein bod wedi ymrwymo i sicrhau’r deilliannau gorau posibl i ddysgwyr, mae gennym amheuon o hyd dros flaenoriaethu anghenion Addysg Uwch yng Nghymru ar sail amlygrwydd yr addysg honno.

“Yr hyn sydd ei angen yw cytundeb tair-ochrog rhwng ysgolion, colegau a phrifysgolion, ac mae hynny'n allweddol er mwyn llwyddo yn hyn o beth.Fel elusen sy’n cryfhau proffil addysg bellach, dysgu galwedigaethol, dysgu seiliedig ar waith ac addysg barhaus i oedolion ymhlith y rheini sy’n gwneud penderfyniadau, gallwn dystio bod y sector addysg bellach wedi ymrwymo i ddarparu system addysg a hyfforddiant ddirwystr ac effeithlon a honno'n gweithio i ddysgwyr, cyflogwyr ac entrepreneuriaid ar bob lefel.Mae dulliau mesur cyson a safonau ansawdd llym yn hollbwysig yn hyn o beth ac edrychwn ymlaen at gyfrannu at ragor o ddatblygiadau.”