Colegau addysg bellach yn camu ymlaen i’r dyfodol

27 Mawrth 2017

Wrth i ymarferwyr dysgu ymgynnull heddiw yng Ngynhadledd Dysgu ac Addysgu blynyddol ColegauCymru yng Nghaerdydd, mae'r ffocws yn gadarn ar yr agenda digidol a’r myfyrwyr Mwy Galluog a Thalentog (MAT). Pwrpas y digwyddiad yw sicrhau bod sgiliau addysgu a dysgu ein darlithwyr yn adlewyrchu'r safonau galwedigaethol, arbenigedd ac arfer da.

Ein dysgwyr ‘MAT’ yw'r rhai sy'n rhagori yn eu rhaglen astudio a ddewiswyd boed yn alwedigaethol, academaidd, artistig neu greadigol. Nid yw Rhagori o reidrwydd yn golygu ‘uwch-gyflawnwyr yn academaidd' - gall fod yn ddysgwyr sydd yn dangos gallu arbennig y gellid eu datblygu ymhellach.

Gyda dros 150,000 o ddysgwyr mewn addysg bellach, ymrwymiad y colegau yw darparu addysg, hyfforddiant a sgiliau o safon sy'n berthnasol i swyddi ac anghenion cyflogwyr.

Noddwyd y gynhadledd gan Lywodraeth Cymru. Mi fydd y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies yn annerch y gynhadledd, gan ymrwymo i gefnogi rôl allweddol addysg bellach wrth cyflawni addysg hyfforddiant a sgiliau o safon sy’n hyblyg a hygyrch ac ar gael ar draws cymunedau ledled Cymru.

Dywedodd Sharron Lusher, Cadeirydd ColegauCymru sef elusen a chyfyngedig chwmni cynrychioli addysg bellach, 'mae darparwyr addysg bellach yn sefydliadau annibynnol sy'n gyfrifol am eu gweithleoedd eu hunain. Fodd bynnag mae cyflawniad effeithiol gweithlu AB yn hanfodol ar gyfer ymateb i amrywiaeth o bolisïau Llywodraeth Cymru ac i lwyddiant yr economi. Mae'r dirwedd addysg, hyfforddiant a sgiliau ôl-16 yn newid. Croesewir y newidiadau hyn a gyda’n gilydd mae’n bosib sicrhau cyfleoedd dysgu gydol oes o ansawdd i ddysgwyr yng Nghymru '