WRC

Aelodau’r Cynulliad yn cydweithio ag arbenigwyr manwerthu ac arbenigwyr addysg er mwyn helpu’r gweithlu i baratoi at systemau awtomatig ym myd manwerthu’r dyfodol

Mehefin 28

AMs collaborate with Retail and Education specialists to Equip Workforce for Automated Future of Retail

Noddodd Hannah Blythyn AC ddigwyddiad a gynhaliwyd ar y cyd gan Gonsortiwm Manwerthu Cymru a ColegauCymru i ddangos pwysigrwydd hyfforddi gweithlu medrus ar gyfer y byd manwerthu, a hynny er mwyn rhagori mewn sector a fydd yn datblygu’n un technolegol tu hwnt.

Mewn derbyniad yn y Senedd brynhawn heddiw, rhoddodd Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, anerchiad ynghylch pwysigrwydd manwerthwyr, sef cyflogwyr mwyaf Cymru yn y sector preifat, a maes sy’n wynebu newidiadau mwy sylweddol a phellgyrhaeddol nag erioed o’r blaen.

Gwraidd y newid hwn yw chwyldro technolegol sydd wedi newid yn sylfaenol sut y mae cwsmeriaid yn siopa, sut y mae manwerthwyr yn gweithio, a’r sgiliau y maent yn eu meithrin at y dyfodol. Mae i hyn oblygiadau pwysig o ran sgiliau yn y dyfodol a'r cyfraniad y gall colegau addysg bellach ei wneud er mwyn darparu'r sgiliau hynny.

Roedd digwyddiad Manwerthu 2020 - Sgiliau i’r Dyfodol yn dangos sut nad oedd miloedd o’r swyddi manwerthu presennol yn bodoli bum mlynedd yn ôl, gyda chwarter y nwyddau sy’n cael eu gwerthu – heblaw am fwyd – erbyn hyn yn cael eu gwerthu ar-lein. Roedd y digwyddiad yn dangos hefyd sut y bydd y newid hwn yn parhau i gyflymu, gyda goblygiadau mawr iawn i Gymru.

Mae ColegauCymru a Chonsortiwm Manwerthu Cymru yn rhannu gweledigaeth ar gyfer diwydiant mwy cynhyrchiol sydd wedi ymrwymo i dwf cynaliadwy, a hwnnw’n parhau i wneud cyfraniad hanfodol ac unigryw at economi Cymru.

Meddai Hannah Blythyn AC: “Rwy'n falch iawn o fod yn noddi’r digwyddiad hwn yn y Cynulliad Cenedlaethol a gynhaliwyd ar y cyd gan Gonsortiwm Manwerthu Cymru a ColegauCymru. Mae’r digwyddiad wedi dod ag arbenigwyr o bob rhan o’r sector ynghyd i drafod y chwyldro technolegol sy’n mynd rhagddo yn y byd manwerthu. Mae’r datblygiadau technolegol hyn yn newid y ffordd y mae pobl yn siopa, gan roi cyfleoedd a heriau newydd i'r sector. Wrth addasu i’r heriau sydd o’u blaenau, bydd gwaith mewn partneriaeth rhwng y sector manwerthu a cholegau yn hanfodol i ailsgilio ac uwchsgilio'r gweithlu manwerthu anferth yng Nghymru."

Meddai Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru: “Mae’n hanfodol nad yw’r Llywodraeth yn anghofio bod y sector manwerthu yn sbardun allweddol ar gyfer twf a swyddi. Mae’r diwydiant manwerthu yn gwneud cyfraniad o bwys mawr i economi Cymru, gan gyflogi dros 135,000 o bobl a gwneud cyfraniad hanfodol i gymunedau ar hyd a lled y wlad.

“Fodd bynnag, mae ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, ynghyd â’n ffigurau ni’n hunain, yn dangos bod chwyddiant cyffredinol uwch, prisiau bwyd uwch a chostau eraill yn rhoi pwysau ar wariant gan gwsmeriaid.

“Mae manwerthwyr wedi cadw prisiau yn y siopau yn isel er gwaethaf chwyddiant sylweddol yn yr hyn sy’n rhaid ei wario – ond all hyn ddim para am byth. Er mwyn sicrhau bod gennym ni ddiwydiant sy’n ffynnu, a diwydiant sy’n parhau i fuddsoddi yn anghenion sgiliau ei weithwyr, mae angen amgylchedd busnes cefnogol a rhaid i’r Llywodraeth gydnabod bod y maes hwn yn rhan allweddol o’r economi.

“Mae natur y swyddi eu hunain yn newid, ac mae manwerthwyr yn buddsoddi mwy yn anghenion sgiliau ein gweithwyr er mwyn sicrhau ein bod yn barod i wynebu’r heriau sydd o’n blaenau.”

ColegauCymru yw’r elusen addysgol genedlaethol sy’n codi proffil yr 14 o golegau a sefydliadau addysg bellach yng Nghymru ymhlith y rheini sy'n gwneud penderfyniadau. Pwysleisiodd Iestyn Davies, y Prif Weithredwr, bwysigrwydd lefelau sgiliau uwch, dilyniant mewn gyrfa a chyfleoedd gyrfa. Meddai: “Rydym wedi gweld newid dramatig yn y tirlun manwerthu a bydd y newid hwn yn cyflymu yn y dyfodol. Er y bydd systemau awtomatig ac archebion ar-lein yn dod yn norm, ac er y bydd hynny’n effeithio ar swyddi wrth y til a swyddi manwerthu cyfarwydd tebyg, mae sawl peth cadarnhaol ynghlwm wrth newidiadau a heriau o’r fath.

“Er y bydd llwybrau gyrfa yn wahanol i’r rhai rydym yn gyfarwydd â hwy ar hyn o bryd, mae cyfleoedd di-ben-draw i’r rheini yn y byd manwerthu wella’u sgiliau a wynebu’r heriau drwy ymwneud â cholegau ledled Cymru, wrth i’r rheini baratoi at y symud tuag at systemau awtomatig. Bydd gwaith gan bobl yn dal yn hanfodol yn hyn o beth a bydd ailsgilio ac uwchsgilio yn sicrhau bod gennym weithlu cwbl gymwys ac effeithlon i gyfrannu at economi gynhyrchiol, ffyniannus. Rydym yn cynnal trafodaethau parhaus gyda busnesau er mwyn darparu pecyn hyfforddiant penodol a fydd yn ateb eu hanghenion yn y dyfodol.”

Ychwanegodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Gyda throsiant yn y diwydiant yn cynyddu o £14.7billion yn 2010 i £15.9billion yn 2016, ac wrth i'r sector roi cyfleoedd gwaith uniongyrchol ac anuniongyrchol i filoedd o bobl ledled Cymru, mae pwysigrwydd manwerthu i economi Cymru yn glir, ac rydym wedi ymrwymo i helpu’r sector i barhau i dyfu.

“Nid oes dwywaith fod y sector wedi wynebu newidiadau sylweddol dros y degawdau diwethaf wrth i ddatblygiadau technolegol, modelau busnes gwahanol a sgiliau digidol i gyd gael effaith ar y tirlun manwerthu.

“Oherwydd hynny, wrth gefnogi'r sector, rhaid inni fod yn ymwybodol o’r newidiadau hyn, ac o’r heriau a’r cyfleoedd sy’n dilyn, er mwyn galluogi’r diwydiant i barhau i wneud cyfraniad gwerthfawr i economi Cymru. Fel Llywodraeth, rydym yn edrych ar sut y gall ein polisïau helpu yn hynny o beth.”