Archif Newyddion 2011

12/12/11: Cymru ac Ewrop yn dysgu gyda'i gilydd

ColegauCymru / CollegesWales has been hosting a very successful work placement for a business administration student from Mallorca over the last four weeks whilst at the same time it is helping apprentices across Wales to prepare for their work placements in Spain next year.

Since launching its international arm, CollegesWales (UK) International, ColegauCymru has been supporting employers in Wales to place students from Spain in workplaces here. Engineering companies have so far provided most of the work placements in Wales. This time, however, with Andrea Cantarellas Martorell, who is studying for an advanced management qualification in business administration at Nuestra Señora de Montesión College in Mallorca, it was ColegauCymru itself that hosted the placement.

During the four week placement, Andrea undertook a wide range of administration duties, markedly expanding the capacity of ColegauCymru's small team of staff, whilst also having the opportunity to put her knowledge into practice, develop new skills and improve her English.

Andrea Cantarellas Martorell said: "The work placement with ColegauCymru has been the best work experience I have had to date. My administration skills as well as my English have improved tremendously. ColegauCymru is a small office but the variety of work it undertakes provided me with a wide range of opportunity to practice and improve my skills. I was also fortunate to be able to stay with a host family and I have benefited from a very warm welcome to Wales."

International Coordinator at ColegauCymru / CollegesWales, Siân Holleran, Andrea's mentor during her stay, said: "Throughout her four week placement, Andrea proved an undoubted asset to ColegauCymru. She worked effectively with the whole staff team and undertook a wide variety of work – always with a smile. She is proof that vocational careers are portable and that technical and soft skills plus experience of other cultures and a grasp of another language make for an unbeatable combination and I wish her the very best in developing her career."

ColegauCymru is keen to ensure that apprentices from Wales have similar opportunities to broaden their horizons and find their place in the global economy. It is currently preparing a number of apprentices to take up work placements in Spain next spring.

Sian Holleran continued: "I am looking forward to developing more international work placements and helping ambitious college students and apprentices who have set their sights on a vocational career path to find their place in the global economy."

Diwedd

07/12/11: Cymwysterau Cymru yn Addas i'r Diben? Trafodwch

Ydy'r system gymwysterau yng Nghymru a'r cymwysterau eu hunain yn addas i'r diben? Ymunwch â'r drafodaeth ar-lein ar www.qualificationsconference.pbworks.com – sef y rhagflaenydd i'r gynhadledd genedlaethol ar gymwysterau ar 2 Chwefror 2012 – a fydd yn cyfrannu at yr Adolygiad Cymwysterau swyddogol a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Trefnir y drafodaeth ar-lein a'r gynhadledd gan GolegauCymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Gwahoddir arweinwyr, rheolwyr, athrawon a dysgwyr sy'n rhan o addysg a hyfforddiant i gymryd rhan. Mae'r ffocws ar y cymwysterau sydd ar gael i bobl 14 i 19 oed. Mae'r cyfranogwyr tebygol yn cynnwys colegau addysg bellach, ysgolion, sefydliadau addysg uwch a darparwyr dysgu seiliedig ar waith annibynnol, yn ogystal â sefydliadau dyfarnu, cynghorau sgiliau sector, partneriaethau dysgu 14-19, Estyn a chynrychiolwyr cyflogwyr.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru John Graystone: "Yn dilyn galwad y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews yn gynharach eleni am ddadl genedlaethol ar gymwysterau, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert AC, Adolygiad Cymwysterau ym mis Medi. Mae hwn yn adolygiad eithriadol o bwysig a fydd yn helpu ffurfio cyfeiriad ein system gymwysterau 14-19 ar gyfer y ddegawd nesaf o leiaf.

"Mae ColegauCymru yn awyddus i gynorthwyo a chefnogi bwrdd prosiect yr adolygiad i estyn allan a chasglu barnau'r sector addysg a hyfforddiant ehangach. Felly, rydym yn trefnu, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, fforwm trafod ar-lein sy'n agored i bawb fel lle i drafod llwybr cymwysterau i'r dyfodol yng Nghymru. Bydd cynhadledd genedlaethol ar gymwysterau yn dilyn ym mis Chwefror."

Bydd y prif bwyntiau a ddaw i'r amlwg o'r drafodaeth ar-lein yn cyfrannu at y gynhadledd genedlaethol ar gymwysterau. Bydd cyfle pellach i gyfrannu at y drafodaeth ar-lein yn dilyn y gynhadledd, a bydd adroddiad terfynol ar y dystiolaeth a gasglwyd i fwrdd prosiect yr Adolygiad yn cael ei gyflwyno gan GolegauCymru. Mae disgwyl i fwrdd prosiect yr Adolygiad gyflwyno'i adroddiad i'r Dirprwy Weinidog Sgiliau yn yr hydref 2012.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau Jeff Cuthbert AC: "Mae cael mynediad i system gymwysterau uchel ei pherfformiad, a ddeellir yn dda ac sy'n ymatebol yn hynod bwysig i ddysgwyr, addysgwyr, cyflogwyr a'r gymuned ehangach. Wrth ystyried y llwybr cymwysterau yng Nghymru i'r dyfodol, mae'n hollbwysig fod ein trafodaethau a'n penderfyniadau'n seiliedig ar dystiolaeth glir.

"Rwy'n falch iawn fod ColegauCymru wedi achub y blaen, ac mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, wedi sefydlu fforwm trafod ar-lein agored lle bydd cynhadledd genedlaethol ar gymwysterau'n dilyn. Bydd y ddau gyfle hyn yn galluogi bwrdd prosiect yr Adolygiad i gasglu llawer o dystiolaeth berthnasol ynghylch yr hyn sy'n gweithio'n dda, yr hyn nad yw'n gweithio cystal â'r hyn y mae angen ei newid."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 2500 neu 07968 771913
Nodiadau
1. Mae ColegauCymru yn cynrychioli pob un o golegau addysg bellach Cymru. Mae'n elusen addysgiadol ac yn gwmni wedi ei gyfyngu trwy warant.

2. Mae'r fforwm trafod yma: http://qualificationsconference.pbworks.com

3. Cliciwch am raglen y gynhadledd: Adygiad Cymwysterau

4. Hashtag Twitter yw #QualsConf

5. Ar 29 Medi 2011 bu i'r Dirprwy Weinidog dros Sgiliau Jeff Cuthbert AC gyhoeddi Adolygiad Cymwysterau. Caiff yr Adolygiad ei gadeirio gan Huw Evans OBE. Cyhoeddwyd y rhestr gyflawn o fwrdd prosiect yr Adolygiad ar 6 Rhagfyr. Cynhelir cyfarfod cyntaf y bwrdd prosiect heddiw, 7 Rhagfyr.

Sbaeneg: Yn Allweddol i Raglen Waith Prentisiaid Peirianneg

Mae'r cyfle i gael lleoliad gwaith Ewropeaidd yn ysbrydoli prentisiaid peirianneg o Gymru i ehangu eu gorwelion. Y cam cyntaf: dysgu Sbaeneg.

Mae Sbaen yn cynnal lleoliadau gwaith pythefnos o hyd i brentisiaid o Gymru o dan raglen dan arweiniad CollegesWales International - sef cangen ryngwladol ColegauCymru / CollegesWales. Mae'r rhaglen a ariennir gan Ewrop yn gweithio gyda cholegau ledled Sbaen - yng Ngwlad y Basg, Catalonia ac Ynysoedd Baleares - i chwilio am leoliadau gwaith i hyd at 26 o brentisiaid o Gymru yn y gwanwyn 2012.

Mae'r rhaglen lleoliad gwaith hon yn uchelgeisiol ac yn heriol i'r dysgwyr. Mae tiwtoriaid y prentisiaid yn eu sefydlogi yn y wlad sy'n cynnal ac wedyn yn gadael y prentisiaid i fod yn gyfrifol am wneud swydd mewn cwmni yn Ewrop. Bydd rhaid iddynt addasu i ddiwylliant newydd, cyd-dynnu â chydweithwyr newydd a chyfathrebu mewn iaith anghyfarwydd am barhad eu harhosiad.

Heddiw, mae pum prentis peirianneg, sy'n astudio yng Ngholeg Morgannwg wedi cael amser gan eu cwmnïau - FSG Tool and Die, RPC Containers ac Eries Magnetics, ynghyd â dau diwtor peirianneg o Goleg Castell-nedd Port Talbot - Michael Rees a Colin Thomas, i ddechrau paratoi ar gyfer y lleoliadau a fydd yn digwydd fis Mawrth nesaf trwy ddysgu Sbaeneg.

Dywedodd un o'r prentisiaid, Luke Parry sy'n 19 oed ac yn gweithio yn FSG Tool and Die: "Dewisais beidio ag astudio ieithoedd yn yr ysgol - roedd fy mryd i ar wyddoniaeth a thechnoleg. Ond mae hyn yn wahanol. Mae'n digwydd go iawn - rwy'n mynd i weithio yn Sbaen. Bydd angen imi ddeall fy swydd, fy nghydweithwyr ac wrth gwrs y pennaeth! A bydd angen imi gael trefn ar fy hun - prynu bwyd, defnyddio cludiant cyhoeddus. Popeth.

"Mae'n rhoi dysgu iaith mewn persbectif cwbl newydd. Mae gennyf gymhelliant uchel i ddysgu Sbaeneg nawr. Bydd rhaid imi weithio'n galed rhwng nawr a mis Mawrth i wasgu digon o Sbaeneg i'm hymennydd i allu gwneud y mwyaf o'r profiad hwn.

"Rwy'n edrych ymlaen hefyd at ychwanegu iaith dramor fodern at fy CV. Mae'n wych bod y cwrs iaith rwyf arno'n mynd i gael ei achredu felly bydd gennyf rywbeth ar bapur i ddangos amdano. A phrofiad gwaith mewn gwlad arall hefyd, rwy'n mawr obeithio y bydd hynny'n gymorth mewn sawl ffordd yn y dyfodol."

Dywedodd Cydlynydd Rhyngwladol ColegauCymru / CollegesWales, Siân Holleran, y mae hi ei hun yn ieithydd: "Mae ColegauCymru'n gweithio'n galed i gynnig cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru ehangu eu gorwelion a dod o hyd i'w lle yn yr economi fyd-eang. Ni fu gwell amser erioed i fyfyrwyr coleg uchelgeisiol sydd â'u bryd ar lwybr gyrfa alwedigaethol i ychwanegu iaith dramor fodern at eu set o sgiliau galwedigaethol.

"Mewn partneriaeth â CILT Cymru, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd, mae ColegauCymru wedi trefnu hyfforddiant iaith dwys i'r prentisiaid, a achredir gan CBAC. Cynhelir y sesiynau yng Ngogledd a De Cymru.

"Gellir dod o hyd i yrfaoedd galwedigaethol cludadwy rhyngwladol mewn therapi harddwch, gweinyddiaeth busnes, arlwyo, adeiladu, addysg, peirianneg a rhagor. Mae sgiliau technegol a meddal lefel uchel yn ogystal â phrofiad o ddiwylliannau eraill a meistrolaeth ar iaith arall yn gwneud cyfuniad diguro.

"Rwy'n edrych ymlaen at ehangu'r cyfleoedd hyn yng Nghymru trwy ehangu cyfranogiad dysgwyr Cymru mewn lleoliadau gwaith yn Ewrop ac rwy'n dymuno pob lwc i'r grŵp cyntaf o brentisiaid hyn gyda'u Sbaeneg!"

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:
1. ColegauCymru / CollegesWales was previously known as fforwm. It is a national educational charity that represents all 20 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk

2. CollegesWales International is the international arm of ColegauCymru / CollegesWales.

3. The European work placement programme organised by CollegesWales International is funded by the Leonardo Programme - part of the European Unionís Lifelong Learning Programme http://www.leonardo.org.uk/

4. CILT Cymru is the National Centre for Languages in Wales http://www.ciltcymru.org.uk/

5. In the first year of the CollegesWales International programme, up to 30 apprentices from colleges across Wales will be supported in work placements in Spain. Other countries in Europe have already signalled their interest to become involved in the programme if CollegesWales International is successful in its funding bit to continue the programme beyond 2011/12.

6. The five apprentices learning Spanish today were (L to R in the photo): Rhys Johnson, Rhys Jones, Andrew Stubbs, Luke Parry, Evan Griffiths.Consortiwm Addysg Cymru-Tsieina yn Elwa ar Ymweliad Tsieinead

Mae Consortiwm Addysg Bellach Cymru-Chongqing yn croesawu Grace Tan, sydd newydd ei chyflogi, i Gymru ar ei thaith frysiog o golegau'r wythnos hon, yn dilyn lansiad swyddogol y Consortiwm gan Brif Weinidog Cymru yn Tsieina yr wythnos diwethaf.

Cyflogir Grace Tan gan CollegesWales (UK) International i gynrychioli'r Consortiwm Addysg Bellach (AB) yn Chongqing. Bydd hi'n rhoi parhad a momentwm i bartneriaethau sydd eisoes yn bodoli rhwng colegau yng Nghymru a'u cymheiriaid yn Chongqing ac yn gweithio fel catalydd i ddatblygu partneriaethau newydd a fydd o les i'r ddwy wlad fel ei gilydd.

Dywedodd Cadeirydd y Consortiwm AB, Mr Bryn Davies: "Mae gan Grace Tan gymwysterau dilychwin, gyda gradd anrhydedd o Brifysgol ym Mhrydain ac wedi gweithio'n ddiweddar fel uwch swyddog masnach a buddsoddi i Fasnach a Buddsoddi y DU - sy'n rhan o Swyddfa Prif Gonswl Prydain yn Chongqing. Yno, helpodd gwmnïau'r DU i ehangu eu busnes yn Ne Orllewin Tsieina.

"Dim ond yn ddiweddar y mae Grace wedi ymuno â Chonsortiwm Addysg Bellach Cymru-Chongqing ond mae eisoes yn profi i fod yn gaffaeliad gwych. Mae ei sgiliau cyfathrebu a threfniadol eisoes wedi'u defnyddio'n dda wrth drefnu lansiad swyddogol y Consortiwm yn Tsieina ac wrth gyflwyno'r Consortiwm i asiantau addysg yn Tsieina."

Mae nodau Consortiwm Addysg Bellach Cymru-Chongqing yn cynnwys defnyddio arbenigedd colegau yng Nghymru i gynorthwyo yn y gwaith uchelgeisiol o ehangu economaidd a chymdeithasol Chongqing trwy ddarparu hyfforddiant perthnasol, cyrsiau wedi'u teilwra a chymorth ymgynghorol.

Mae disgwyl i ddysgwyr Cymru hefyd elwa ar y Consortiwm. Mae gan Gymru a Chongqing dipyn i'w dysgu wrth ei gilydd. Y prif ffocws ar gyfer Chongqing yw codi lefelau sgiliau ei weithlu sy'n cynnwys ei boblogaeth ymfudol gynyddol. Y prif ffocws i Gymru yw sefydlu cyfeiriad meddwl rhyngwladol ymhlith ein dysgwyr, ehangu eu gorwelion a gwella'u cyfleoedd cyflogaeth yng Nghymru ac yn y farchnad fyd-eang.

Mae'r prif flaenoriaethau i'r Consortiwm yn cynnwys:

 • Cyfnewidiau diwylliannol rhwng myfyrwyr yng Nghymru a Tsieina
 • Dewisiadau astudio rhyngwladol
 • Gwaith gyda chymheiriaid mewn colegau yn Chongqing i gryfhau systemau sicrhau ansawdd a datblygu arbenigeddau'r cwricwlwm
 • Archwilio'r potensial ar gyfer hyfforddiant corfforaethol mewn cwmni ac uwchsgilio gweithwyr a thechnegwyr ymfudol yn Chongqing sy'n cyflym ddatblygu.

Dywedodd Grace Tan: "Dyma fy ymweliad cyntaf â Chymru ac rydw i ar ben fy nigon gyda'r croeso twymgalon rydw i wedi'i gael! Rwy'n falch o fod wedi gallu ymweld â phob un o'r un coleg ar ddeg o bob cwr o Gymru sy'n rhan o Gonsortiwm Addysg Bellach Cymru-Chongqing. Mae'n golygu taith eithriadol o brysur ledled y wlad, ond ceir brwdfrydedd rhyfeddol a momentwm ynghylch y Consortiwm sy'n ei wneud yn hynod werth chweil.

"Mae'r Consortiwm yn ddatblygiad cyffrous sy'n dod â chydlyniad a ffocws ar Gymru i gynulleidfa Tsieineaidd. Mae'r Consortiwm yn agor ffenestr newydd gyfan o gyfleoedd ac arbenigedd i'w chynulleidfa yn Chongqing, sy'n cwmpasu Safonau Uwch, y Fagloriaeth Ryngwladol, arbenigeddau technegol ac arbenigedd mewn gweithio gyda busnesau.

"Yn ogystal, o gofio mai Chongqing yw un o'r dinasoedd cyflymaf ei thwf yn y byd, bydd y Consortiwm hefyd yn ffordd o danio brwdfrydedd myfyrwyr o Gymru i gofleidio heriau economi fyd-eang."

Diwedd

Cyswllt y cyfryngau: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau:

1. Mae ColegauCymru yn cynrychioli pob un o golegau addysg bellach Cymru. Mae'n elusen addysgiadol ac yn gwmni wedi ei gyfyngu trwy warant.

2. Mae CollegesWales (UK) International yn ran o GolegauCymru. Ei bwrpas yw i weithio gyda gwledydd eraill er mwyn cynnig mwy o gyfleoedd i ddysgwyr, i ehangu eu gorwelion ac i godi eu dyheadau.

3.Yn 2011, bu i 11 o golegau addysg bellach Cymru ffurfio Consortiwm Addysg Bellach Cymru-Chongqing sy'n rhan o CollegesWales (UK) International.

4. Y sefydliadau addysg bellach sy'n ffurfio'r consortiwm yw:
Coleg Penybont
Coleg Caerdydd a'r Fro
Coleg Gwent
Coleg Llandrillo Cymru
Coleg Harlech WEA (N) and WEA (S)
Coleg Morgannwg
Coleg Powys
Coleg Glannau Dyfrdwy
Coleg Gŵyr Abertawe
Coleg Iâl Wrecsam
Coleg Ystrad Mynach

5. Mae'r Consortiwm yn cyflogi siaradwr Mandarin, Grace Tan, sydd wedi ei lleoli yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Chonging: Wales Government Office, Room 2808, Metropolitan Tower, Zourong Road, Central District, Chongqing 400010, P.R. China.

6. Yn y llun: Cadeirydd y Consortiwm, Bryn Davies; Swyddog y Consortiwm yn Tsieina, Grace Tan; Swyddog Rhyngwladol ColegauCymru, Sian Holleran.

Cysylltu Colegau Cymru a Tsieina

Mae colegau addysg bellach Cymru yn ehangu eu cysylltiadau â Tsieina drwy fenter newydd a lansiwyd heddiw (dydd Mawrth 25 Hydref) gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones, sydd ar ymweliad â'r wlad.

Mae Consortiwm Cymru-Chongqing yn dod â cholegau Cymru at ei gilydd i ddatblygu partneriaethau gyda busnesau a sefydliadau yn Chongqing. Mae hynny'n cynnwys ysgolion technegol a galwedigaethol.

Bydd y Consortiwm yn hyrwyddo'r broses o recriwtio myfyrwyr rhyngwladol ac yn ei datblygu a bydd hefyd yn datblygu cyrsiau galwedigaethol arbenigol. Yn ogystal â hynny, bydd yn datblygu sgiliau a chyrsiau hyfforddi ar gyfer cwmnïau o Tsieina.

Caiff y Consortiwm ei reoli gan Golegau Cymru, y sefydliad sy'n cynrychioli holl golegau addysg bellach (AB) Cymru ynghyd â'r ddau sefydliad AB. Mae'r Consortiwm wedi penodi aelod o staff sy'n gweithio'n amser llawn yn swyddfa Llywodraeth Cymru yn Chongqing i ddatblygu'r cydweithrediad.

Mae Colegau Cymru eisoes yn weithgar iawn yn Tsieina. Mae Coleg Llandrillo wedi hyfforddi athrawon lletygarwch yng Ngholeg Addysg Chongqing, mae Coleg Gŵyr, Abertawe ar fin cwblhau cyrsiau hyfforddiant iechyd a diogelwch ar gyfer rheolwyr pyllau mwyngloddio yn Sefydliad Galwedigaethol Peirianneg Chongqing, ac yn gynharach eleni, yn Chongqing, cynhaliwyd cyfnewidfa sgiliau gyntaf Cymru-Chongqing lle cafodd myfyrwyr a staff o Gymru a Tsieina gyfle i ddangos eu doniau.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Drwy Gonsortiwm Cymru-Chongqing bydd modd i'r colegau hynny o Gymru sy'n aelodau ohono ehangu eu gwaith gydag ysgolion technegol a galwedigaethol Chongqing. Byddan nhw'n rhannu arbenigedd a phrofiad gyda'u cyfeillion yn Tsieina ac yn rhoi cyngor iddyn nhw.

"Bydd yr aelod o staff a benodwyd i gynrychioli'r Consortiwm yn Chongqing yn rhoi hwb ychwanegol i bartneriaethau a chyfeillgarwch sydd eisoes yn bod rhwng colegau Cymru ac yma yn Tsieina. Dymunaf bob llwyddiant i'r Consortiwm yn y dyfodol."

Yn ôl Bryn Davies, Cadeirydd y Consortiwm: "Nodau Consortiwm Addysg Bellach Cymru-Chongqing yw defnyddio arbenigedd colegau Cymru i helpu Chongqing yn ei rhaglen uchelgeisiol o ehangu'n economaidd ac yn gymdeithasol. I wneud hynny byddan nhw'n rhoi hyfforddiant perthnasol, yn paratoi cyrsiau pwrpasol ac yn rhoi cymorth ymgynghorol.

"Mae budd hefyd i ddysgwyr Cymru. Mae gan Gymru a Chongqing lawer i'w ddysgu oddi wrth ei gilydd. Sylw pennaf Chongqing yw gwella sgiliau ei gweithlu gan gynnwys ei phoblogaeth fudol sy'n cynyddu o hyd. Sylw pennaf Cymru yw annog ei dysgwyr i feddwl yn rhyngwladol, gan ehangu eu gorwelion a chan wella'u cyfleoedd cyflogaeth yng Nghymru yn ogystal â'r farchnad fyd-eang. Dyma gyfle cyffrous iawn i addysg bellach a dysgwyr Cymru."

Diwedd

Cyswllt y cyfryngau: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau:

1. Mae ColegauCymru yn cynrychioli pob un o golegau addysg bellach Cymru. Mae'n elusen addysgiadol ac yn gwmni wedi ei gyfyngu trwy warant.

2. Mae CollegesWales (UK) International yn ran o GolegauCymru. Ei bwrpas yw i weithio gyda gwledydd eraill er mwyn cynnig mwy o gyfleoedd i ddysgwyr, i ehangu eu gorwelion ac i godi eu dyheadau.

3.Yn 2011, bu i 11 o golegau addysg bellach Cymru ffurfio Consortiwm Addysg Bellach Cymru-Chongqing sy'n rhan o CollegesWales (UK) International.

4. Y sefydliadau addysg bellach sy'n ffurfio'r consortiwm yw:
Coleg Penybont
Coleg Caerdydd a'r Fro
Coleg Gwent
Coleg Llandrillo Cymru
Coleg Harlech WEA (N) and WEA (S)
Coleg Morgannwg
Coleg Powys
Coleg Glannau Dyfrdwy
Coleg Gŵyr Abertawe
Coleg Iâl Wrecsam
Coleg Ystrad Mynach

5. Mae'r Consortiwm yn cyflogi Swyddog Prosiect, Grace Tan, sydd wedi ei lleoli yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Chonging: Wales Government Office, Room 2808, Metropolitan Tower, Zourong Road, Central District, Chongqing 400010, P.R. China.

WorldSkills Legacy for Wales

ColegauCymru is delighted to congratulate all the colleges from Wales that participated in WorldSkills 2011 and especially IT student David Bowen for achieving a Medallion for Excellence as official recognition of having demonstrated 'world class' level in web design.

Building on this foundation and sustaining our momentum is now key to Wales' performance at the next WorldSkills in 2013 in Germany.

Chief Executive of ColegauCymru, John Graystone, said: "Wales is performing strongly against national and international comparators. However, when it comes to the very best in the world, Wales could do better. We are under-represented in the UK team.

"Having been part of the amazing international buzz and witnessed the world class level of skills that was the centrepiece of WorldSkills 2011, Wales' colleges – their students as well as staff – are more motivated than ever before to compete on the global stage.

"Success breeds success. Having three members of college staff from Wales as supervisors or managers for Team UK in 2011, now with experience of working at top international competition level, should prove a key resource for all of Wales' colleges in moving forward."

Planning ahead to WorldSkills 2013, the Welsh Government has appointed Barry Liles, Principal of Coleg Sir Gâr as WorldSkills Champion for Wales. Mr Liles chairs a network of WorldSkills Champions from the further education sector which is proving to be a key driver for Wales-wide collaborations to raise skills levels through competitions.

In addition, it has just been announced that a UK-wide annual skills competition has been formed as the legacy of WorldSkills 2011. Called WorldSkills UK, it will be a great opportunity to focus on preparing for future WorldSkills competitions.

Dr John Graystone said: "National and international competitions can provide the spur for both staff and students to challenge and stretch themselves continually. WorldSkills is proving to be a strong inspirational catalyst in raising aspirations so that Wales can match the best in the world.

"Congratulations to all the colleges that made WorldSkills the amazing event that it was. I now look forward to seeing Wales develop an even stronger position for WorldSkills Leipzig 2013."


Ends
Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.
Notes to editors:

1. ColegauCymru / CollegesWales was previously known as fforwm. It is a national educational charity that represents all 20 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk

2. Participation by Wales' colleges at WorldSkills London 2011 included:
one student competitor in Team UK
two Team UK Managers
one Team UK Workshop Supervisor
one college presenting at the Global Skills Marketplace - an international skills conference running alongside WorldSkills
12 skills Showcases on the WorldSkills stage
over 900 college students and staff exhibiting, volunteering or visiting
one very lively interactive 'Make it Happen Exhibition' staged as a partnership between ColegauCymru / CollegesWales, the Welsh Government and the National Training Federation for Wales.

Learners team up to improve money management skills of communities across Wales

ColegauCymru / CollegesWales unveils new 'Money for Life Challenge' competition for 16 to 24 year olds.

Applications opened online today for the Money for Life Challenge: a new national competition to find the most successful and innovative money management projects that learners can deliver to improve their money management skills, and those of their friends, families and communities.

Money for Life Challenge projects could be anything from getting fellow learners clued-up about choosing the right mobile phone contract, or empowering local young mums to be savvy shoppers, to demonstrating how being green can be also good for the family purse strings.

Teams of up to ten young people aged 16-24 years old in further education, work based learning or adult community learning can apply for a grant (1) to enter, with the support of an individual project sponsor from their learning provider.

ColegauCymru / CollegesWales, in partnership with NTfW, is promoting and co-ordinating the competition across Wales.

Programme Manager for Money for Life in Wales, CollegesWales' Julia Owens, said: "There are a host of reasons to be a part of the Money for Life Challenge. As well as building sound money management skills, learners will practice their leadership, teamwork and communication skills. They'll build useful community networks, receive a certificate and gain relevant experience for CVs and job interviews.

"And for learning providers, taking part in the Money for Life Challenge will help deliver active citizenship, core and employability skills, and meet the requirement for a range of courses such as community participation, enterprise and key skills – as well as the opportunity to contribute towards student volunteering and charity fundraising goals."

ColegauCymru / CollegesWales will be assessing entries to see which local teams of young people will be awarded a project grant, and judging which projects should then go through to the National Finals.

National finalists will be announced on 22 March 2012 with winners going through to the UK Grand Final in May 2012 in London, hosted by Truett Tate, Lloyds Banking Group's Group Executive Director for Wholesale Banking and Vice Chairman, Client Coverage.

"With pressure on all our monthly budgets increasing, it's great to be involved in the Money for Life Challenge that will reward innovative approaches to money management. I am looking forward to reviewing the winning entries and meeting the young people who take part, as well as hearing more about the positive impact they will have on communities all across the UK." said Truett.

Those attending the Grand Final in London in May 2012 will have a chance to win £2,500 for the registered charity of their choice, £100 of Bonus Bonds (2) for each member of their team and access to a Lloyds Banking Group mentor for a year.

Sarah Porretta, Head of the Money for Life Programme, which aims to embed vital money management skills in Further Education (FE) sector institutions or community groups, commented, "More than ever, being good at managing money is one of the most important skills that young people will ever learn. We're excited to see young people using the Money for Life Challenge to help build the money management skills of their friends, families and communities, and looking forward to seeing some great projects around the country over coming weeks and months."

Anyone interested in applying for a grant to enter the Money for Life Challenge should visit www.moneyforlifechallenge.org.uk or the Money for Life page on Facebook.

Ends

Notes to editors
1. £200 for learners to run the project, and £300 to cover costs incurred by the learning organisation – terms and conditions apply.
2. Bonus bond gift vouchers can be redeemed at over 25,000 places in the UK and not just in high street shops. Bonus bond gift vouchers have no expiry date. Find out more at: http://www.bonusbond.com/
About Money for Life Challenge
The Money for Life Challenge has been created in consultation with further education and community partners: National Skills Academy for Financial Services, Scotland's Colleges, ColegauCymru / CollegesWales, National Training Federation Wales, Educational Guidance Service for Adults and Toynbee Hall. These partners will also be instrumental in the delivery and co-ordination of the competition.
Money for Life Challenge is part of the Money for Life programme - a unique partnership between Lloyds Banking Group and FE sector partners in the four nations of the UK on a financial capability and personal money skills programme that aims to embed vital money management skills in further education sector institutions or community groups. For more information on Money for Life, please go to: www.moneyforlifeprogramme.org.uk

Calendar
24 Feb 2012: Grant applications close
16 March 2012: Closing date for uploading your project
22 March 2012: Nation finalists announced
4 April 2012: Wales Final, Cardiff
week of 21 May (tbc): UK Final, London
More information
For general enquiries, please contact moneyforlife@bluerubicon.com

Key contact in Wales: Julia Owens, ColegauCymru / CollegesWales T: 029 2052 2500

Cymru ar y llwyfan yn WorldSkills

Mae WorldSkills, y gystadleuaeth sgiliau sy'n cyfateb i'r Gemau Olympaidd, neu i Pisa i bobl ifanc 18-25 oed, yn dod i'r Deyrnas Unedig eleni: yr wythnos hon, yn wir, 5-8 Hydref. A bydd Cymru'n chwarae rhan amlwg ar lwyfan y digwyddiad.

WorldSkills yw'r gystadleuaeth sgiliau ryngwladol fwyaf yn y byd ac yn denu mwy na 50 o wledydd i gystadlu am fedalau mewn 46 o gategorïau. Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n ffordd arbennig o amlwg a dwys o gydnabod y lefelau uchaf posibl o sgiliau galwedigaethol yn nhermau byd eang.

Yn dilyn proses ddethol drwyadl trwy gyfres o rowndiau, cyrhaeddodd dau fyfyriwr coleg o Gymru y broses o ddethol Sgwad y Deyrnas Unedig. Aeth un ohonynt, David Bowen, myfyriwr 18 oed sy'n astudio dylunio gwefannau yng Ngholeg Sir Gâr, yr holl ffordd a dod yn aelod o Dîm y Deyrnas Unedig. Yng Nghanolfan ExCeL yn Llundain yr wythnos hon bydd yn cystadlu dros bedwar diwrnod yn erbyn y dylunwyr gwefannau gorau yn y byd o dan 25 oed. Bydd pwysau aruthrol arno.

Yn ogystal, mae hanner colegau Cymru wedi cael eu dewis i arddangos sgiliau penodol ar lwyfan sioe Wordskills. Mae'r nifer ddwywaith mor uchel ag y byddid yn ei disgwyl o wlad mor fach â Chymru ac mae'n dangos cystal mae Cymru'n ei gwneud wrth arddangos rhagoriaeth ym myd sgiliau.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru John Graystone: "Mae David Bowen wedi gwneud yn anhygoel o dda i gael ei ddewis i fod yn nhîm y Deyrnas Unedig ac yntau dim ond yn 18 oed. Mae wedi gweithio'n galed iawn i fireinio ei sgiliau trwy'r gyfres hir o rowndiau a chystadlaethau ar draws y Deyrnas Unedig a'r tu hwnt yn y cyfnod cyn Wordskills, ac ar yr un pryd wedi parhau i astudio ar gyfer ei Ddiploma Cenedlaethol yng Ngholeg Sir Gâr. Mae'n haeddu ein llongyfarchiadau a'n dymuniadau gorau ar gyfer y gystadleuaeth yn erbyn y gorau yn y byd yr wythnos hon.

"Hefyd, rwyf wrth fy modd i gydnabod bod colegau Cymru wedi gwneud yn llawer gwell nag y byddid yn disgwyl wrth gael eu dewis i arddangos amrywiaeth o sgiliau galwedigaethol i'r 150,000 o bobl yng nghynulleidfa Wordskills. Bydd deg coleg yn perfformio deuddeg arddangosiad gan gynnwys celfyddydau coginio, blodeuyddiaeth, bwrw haearn, adeiladu cychod yn broffesiynol, celfyddydau perfformio, crefftau cefn gwlad traddodiadol a sgiliau gwyrdd. Camp enfawr yw hon ac mae'n dangos i'r byd cystal mae Cymru'n ei gwneud o ran codi lefelau sgiliau ei phobl ifanc."

Un o'r arddangosiadau yw sioe ar lwyfan modelau sy'n arddangos creadigaethau blodeuol hynod drawiadol gan fyfyrwyr Coleg Llaneurgain. Dywedodd Pennaeth Rhaglenni Blodeuyddiaeth y coleg, Paul Raven: "Mae hwn yn gyfle i'n myfyrwyr sy'n digwydd unwaith mewn cenhedlaeth. Rydym wrth ein bodd y bydd y safonau rhagorol mae ein myfyrwyr yn eu cyflawni yn cael eu harddangos mewn digwyddiad rhyngwladol mor fawreddog. Mae bod yn rhan o ddigwyddiad sy'n cydnabod sgiliau ar y lefel uchaf posibl yn ysgogi'r myfyrwyr i anelu'n uwch ac mae gen i bob ffydd y bydd ein myfyrwyr yn ateb y galw ac yn helpu i greu sioe fydd yn ysbrydoli pawb."

Dywedodd Aidan Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol WorldSkills Llundain 2011: "Mae'r amrywiaeth enfawr o syniadau am arddangosiadau a ddaeth i mewn yn un llif o golegau ledled y Deyrnas Unedig yn arbennig o wefreiddiol. Gyda 150,000 o ymwelwyr i Gystadleuaeth WordSkills Llundain 2011, bydd y llwyfannau'n arddangos yr amrywiaeth fwyaf posibl o sgiliau sy'n siapio ein byd a byddant yn rhan hynod o gyffrous o'r arddangosfa fwyaf, fwyaf ysbrydoledig a gweledol o yrfaoedd a welwyd yn y Deyrnas Unedig erioed - i gyd o dan un to!"

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:

1. Adwaenwyd ColegauCymru / CollegesWales gynt yn fforwm. Elusen addysgol genedlaethol ydyw sy'n cynrychioli pob un o'r 20 coleg ac athrofa addysg bellach (AB) yng Nghymru. Ei fwriad yw codi proffil addysg bellach gyda gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol i wella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth am ColegauCymru a'r colegau mae'n eu cynrychioli, ewch i www.colegaucymru.ac.uk neu www.collegeswales.ac.uk

2. Mae'r rhaglen lawn o arddangosfeydd, gweithdai a pherfformiadau gan golegau Cymru yn WorldSkills ar gael o http://bit.ly/qmHpyA 3. Mae Coleg Llaneurgain yn ran o Grŵp Colegau Glannau Dyfrdwy.

Mesur Colegau Cymru yn erbyn Gweddill y Byd

Mae'r economi sgiliau'n farchnad fyd-eang ac mae angen i ddysgwyr yng Nghymru - a'r diwydiant yng Nghymru yn fwy eang - allu cystadlu gyda'r goreuon. Mae colegau yng Nghymru'n ymateb i gystadleuaeth fyd-eang trwy edrych tuag allan a herio'u hunain yn erbyn goreuon y byd. Mae'r ffocws ar WorldSkills yr wythnos hon (5-8 Hydref), sef cystadleuaeth sgiliau fwyaf y byd a lwyfannir yn Llundain eleni.

Yng Nghymru, mae colegau addysg bellach yn ymroi i gyflawni ansawdd uchel trwy geisio bodloni'r meincnodau ansawdd mwyfwy heriol a osodir gan Lywodraeth Cymru ac a fernir gan Estyn, sef Arolygiaeth Ei Mawrhydi yng Nghymru. Mae colegau nawr yn edrych y tu hwnt i'r ffiniau cenedlaethol ac yn ceisio mesur ansawdd a llwyddiant mewn sgiliau galwedigaethol ar raddfa ryngwladol.

Mae colegau Cymru'n ehangu eu gorwelion a gorwelion eu dysgwyr. Mae CollegesWales International sydd newydd ei lansio, sef cangen ryngwladol ColegauCymru / CollegesWales, yn creu cyfleoedd i brentisiaid o Gymru gael lleoliadau gwaith yn Ewrop ac mae'n datblygu cysylltiadau cryf gyda Tsieina. Trwy'r cyfleoedd rhyngwladol hynny, mae'n dod i'r amlwg, er bod gan Gymru lawer i'w gynnig i wledydd eraill, er enghraifft wrth helpu datblygu prosesau rheoli ansawdd cryf, mae gan Gymru lawer i'w dysgu gan wledydd eraill wrth ddatblygu sgiliau galwedigaethol dysgwyr ar lefel safon fyd-eang.

Bu cryn drafod ynghylch perfformiad Cymru yng nghanlyniadau'r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA), sef prawf i bobl 15 oed. I bobl 18-25 oed sy'n mynd ar drywydd gyrfa alwedigaethol, mae WorldSkills yn fesur allweddol o lwyddiant. Llwyfan byd-eang yw hwn lle caiff gwledydd eu graddio yn unol â'u sgiliau manwl gywirdeb arloesol neu ddawn greadigol o'r radd flaenaf. Caiff ei alw'r 'Gemau Olympaidd i Sgiliau' am resymau amlwg.

Nid yw WorldSkills wedi bod ar radar Cymru erioed. Dechreuodd pethau newid ddwy flynedd yn ôl, pan gystadlodd dau fyfyriwr o Gymru fel rhan o Dîm y DU yn WorldSkills 2009 yn Calgary, Canada. Daeth Tîm y DU i'r 7fed safle hynod glodwiw allan o 43 o wledydd.

Gan fod WorldSkills yn cael ei lwyfannu yn y DU eleni, mae colegau Cymru wedi gwireddu'r potensial y mae WorldSkills yn ei gynnig i godi dyheadau dysgwyr y tu hwnt i'r farchnad leol a'u plannu'n gadarn yn y farchnad fyd-eang.

Yn Worldskils Llundain 2011 yr wythnos hon, mae gan golegau Cymru:

 • un myfyriwr yn cystadlu yn Nhîm y DU
 • dau Reolwr Tîm y DU
 • un Goruchwyliwr Gweithdy Tîm y DU
 • un coleg yn cyflwyno yn y Farchnad Sgiliau Byd-eang – cynhadledd sgiliau ryngwladol sy'n rhedeg ochr yn ochr â WorldSkills
 • 12 arddangosfa sgiliau ar lwyfan WorldSkills
 • dros 900 o fyfyrwyr coleg a staff yn arddangos, yn gwirfoddoli neu'n ymweld
 • un 'Arddangosfa Gwneud Iddo Ddigwydd' ryngweithiol a bywiog iawn a lwyfannir fel partneriaeth rhwng ColegauCymru / CollegesWales, Llywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

Wrth baratoi am WorldSkills Llundain 2011, mae Cymru wedi bod yn gyfranogwr brwd mewn cystadlaethau sgiliau yng Nghymru, gan gyflwyno'r trydydd nifer uchaf o geisiadau ledled gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr ar gyfer WorldSkills 2011. Yn ogystal, mae wedi'i dewis i berfformio dros ddwywaith nifer yr arddangosiadau ar lwyfan WorldSkills nag y disgwylid o wlad o faint Cymru. Mae staff Colegau wedi'u cydnabod hefyd - gyda thri aelod o staff o golegau Cymru'n gweithio gyda Thîm y DU. Ac mae gennym un cystadleuydd o Gymru yn Nhîm y DU.

Mae Cymru felly'n perfformio'n gryf yn erbyn gwledydd cenedlaethol a rhyngwladol cymharol.
Fodd bynnag, pan ddaw hi i'r gorau yn y byd, gallai Cymru wneud yn well. Rydym yn cael ein tangynrychioli yn nhîm y DU.

Mae llwyddiant yn magu llwyddiant. Dylai cael tri aelod o staff o golegau yng Nghymru yn oruchwylwyr neu'n rheolwyr i Dîm y DU a chanddynt brofiad o weithio ar y lefel gystadlu ryngwladol uchaf brofi'n adnodd allweddol i bob un o golegau Cymru wrth symud ymlaen.

Esboniodd Ian Thompson, Rheolwr Tîm y DU o Goleg Llandrillo: "Mae dod â phawb at ei gilydd yn yr awyrgylch cystadlu yn galluogi unigolion i ddisgleirio a chymharu eu hunain â gweddill y byd o ran sgiliau. Mae hyn, yn ei dro, yn gwella lefel sgiliau pob gwlad wrth iddynt gystadlu i fod y gorau.

"Rwy'n gwybod y bydd bod ar lwyfan ryngwladol yn dangos imi sut mae gweddill y byd yn cymharu â ni a lle rydym ni mewn perthynas â nhw. O hyn, gallaf ddylanwadu ar yr hyn a addysgir ar y cyrsiau yn fy ngholeg a beth ddylem fod yn ei wneud yn wahanol, os o gwbl, er mwyn cael y myfyrwyr a'r cyflogeion mwyaf addysgedig yn y byd."

Gyda'i bryd ar WorldSkills 2011 a WorldSkills 2013, penododd Llywodraeth Cymru Barry Liles, Pennaeth Coleg Sir Gâr yn Bencampwr WorldSkills dros Gymru. Mae Mr Liles yn cadeirio rhwydwaith o Bencampwyr WorldSkills o'r sector addysg bellach sy'n profi i fod yn brif ysgogwr ar gyfer cydweithrediadau ledled Cymru i godi lefelau sgiliau trwy gystadlaethau.

Dywedodd Dr John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru: "Mae colegau addysg bellach yng Nghymru'n cael eu cydnabod yn sefydliadau ansawdd uchel gan Lywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Ei Mawrhydi. Rydym yn gwneud yn dda ar raddfa ryngwladol, ond gwyddwn fod gennym lawer i'w gwneud.

"Gall cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol ddarparu'r sbardun i staff a myfyrwyr herio ac ymestyn eu hunain yn barhaus. Mae WorldSkills yn profi i fod yn gatalydd ysbrydoledig cryf wrth godi dyheadau er mwyn i Gymru allu bod cystal â'r gorau yn y byd. Dymunaf bob llwyddiant i'n holl gyfranogwyr o Gymru yn WorldSkills Llundain 2011 ac edrychaf ymlaen at weld Cymru'n datblygu i safle cryfach ar gyfer WorldSkills Leipzig 2013."

Diwedd
Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:

1. Adwaenwyd ColegauCymru / CollegesWales gynt yn fforwm. Elusen addysgol genedlaethol ydyw sy'n cynrychioli pob un o'r 20 coleg ac athrofa addysg bellach (AB) yng Nghymru. Ei fwriad yw codi proffil addysg bellach gyda gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol i wella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth am ColegauCymru a'r colegau mae'n eu cynrychioli, ewch i www.colegaucymru.ac.uk neu www.collegeswales.ac.uk

2. Mae Seremoni Agoriadol WorldSkills London 2011 yn cymryd lle yn yr O2 Arena ar 4 Hydref. Mae'r arddangosiadau a'r cystadlaethau yn cymryd lle rhwng 5-8 Hydref yng nghanolfan ExCeL, Llundain. Am fwy o wybodaeth ar WorldSkills ewch at: www.worldskillslondon2011.com neu ffoniwch: 0800 612 0742.

Mae'n swyddogol: mae ColegauCymru'n rhyngwladol

Mae gan fyfyrwyr coleg a phrentisiaid uchelgeisiol sydd am ychwanegu at eu sgiliau galwedigaethol mewn gweithleoedd tramor fwy o gyfleoedd nag erioed bellach wrth i GolegauCymru lansio CollegesWales International.

Mae gan CollegesWales International orwelion eang. Mae'n dechrau ei fywyd yn Ewrop yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd yn Tsieina.

Y gwledydd Ewropeaidd cyntaf i gael profiad o CollegesWales International yw Sbaen a'r Eidal. Trefnir lleoliadau gwaith o ddwy neu dair wythnos gyda chyflogwyr yn Ewrop i brentisiaid o Gymru. Mae'n gweithio gyda chyflogwyr yng Nghymru hefyd i leoli myfyrwyr o Ewrop mewn gweithleoedd fan hyn.

Mae'r cynllun cyfnewid dysgu seiliedig ar waith hwn yn uchelgeisiol ac yn heriol i ddysgwyr. Mae eu tiwtoriaid yn eu cynefino â'r wlad sy'n eu cynnal ond wedyn yn dychwelyd adref, gan adael y dysgwyr i ofalu am eu hunain. Mae'r prentisiaid yn byw gyda theuluoedd lleol neu mewn amgylchedd coleg ac mae'n rhaid iddynt addasu i ddiwylliant newydd, cyd-dynnu gyda chydweithwyr newydd a chyfathrebu mewn iaith anghyfarwydd trwy gydol eu harhosiad.

Y rhai cyntaf i elwa ar wasanaethau CollegesWales International oedd pum myfyriwr peirianneg o Sbaen a thri chwmni yn ne Cymru. Mae'r lleoliadau dysgu seiliedig ar waith i'r Sbaenwyr hynny wedi dod i ben ac maen nhw wedi dychwelyd i Sbaen. Mae dau brentis o Abertawe newydd ddychwelyd o leoliadau yn yr Eidal hefyd ac mae dau arall yn yr Eidal ar hyn o bryd. Mae mwy o leoliadau wedi'u cynllunio yn ystod y flwyddyn academaidd hon sy'n cynnwys prentisiaid o wyth coleg ledled Cymru.

Ymhellach i ffwrdd yn Tsieina, roedd myfyrwyr coleg a staff o Gymru dan gyfaredd ar eu hymweliad cyntaf â Chongqing, Tsieina ym mis Mawrth eleni lle cymerasant ran yng Nghyfnewid Sgiliau cyntaf Tsieina-Cymru. Ers hynny, mae'r momentwm i gadarnhau'r berthynas gyda cholegau Tsieina wedi mynd o nerth i nerth.

Yn fuan, bydd cynrychiolydd CollegesWales International yn Chongqing, Tsieina yn gweithio i gonsortiwm o ddeg coleg addysg bellach o swyddfa Llywodraeth Cymru yn Chongqing er mwyn datblygu perthynas gyda busnesau a cholegau technegol Tsieina er lles Cymru a Tsieina fel ei gilydd.

Dywedodd John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru / CollegesWales: "Mae lansiad CollegesWales International yn gam mawr ymlaen i agor marchnadoedd newydd i golegau a'u myfyrwyr a'u prentisiaid yng Nghymru. Mae'r economi fyd-eang yn cynnig cyfleoedd gwerth chweil a chyfoethog i'r sawl a chanddynt y cymhelliad a'r uchelgais i achub ar yr heriau newydd a chyffrous hyn.

"Nod CollegesWales International yw helpu i ddarparu'r cam cyntaf i ddysgwyr galwedigaethol sydd am ddod o hyd i'w ffordd eu hunain yn y farchnad fyd-eang. Mae'n bwysig ein bod ni'n cefnogi'r dysgwyr hyn yn broffesiynol a chydag arbenigedd. Mae lansio CollegesWales International fel brand yn ei hun o fewn teulu ColegauCymru yn dangos i'r byd fod colegau yng Nghymru'n gwbl ymroddedig i'r datblygiad cyffrous hwn."

Dywedodd Siân Holleran, Cydlynydd Rhyngwladol ColegauCymru: "Mae ColegauCymru'n gweithio'n galed i roi cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru ehangu eu gorwelion a dod o hyd i'w lle yn yr economi fyd-eang. Ni fu gwell amser erioed i ddisgyblion ysgol a myfyrwyr coleg uchelgeisiol sydd â'u bryd ar lwybr gyrfa alwedigaethol i ychwanegu iaith dramor fodern at eu rhestr o sgiliau galwedigaethol.

"Yn rhyngwladol, gellir canfod gyrfaoedd galwedigaethol cludadwy mewn adeiladu, addysg, arlwyo, gweinyddu busnes, peirianneg, therapi harddwch a mwy. Mae sgiliau technegol a meddal ar lefel uchel a phrofiad o ddiwylliannau eraill a gafael ar iaith arall yn gwneud cyfuniad diguro.

"Rwy'n edrych ymlaen at ehangu'r cyfleoedd hyn yng Nghymru trwy ehangu cyfranogiad dysgwyr Cymraeg mewn lleoliadau gwaith yn Ewrop ac wrth ddatblygu'n perthynas gyda Tsieina."

Cymru yn WorldSkills London

WorldSkills is the world's largest international skills event – the 'skills Olympics'. Staged every two years, it was last in the UK in 1989. WorldSkills London 2011 will bring together 1,000 competitors under 25 years from over 50 countries/regions to compete in 46 separate skills competitions. Around 150,000 people are expected to attend, including well over 800 from Wales' colleges alone.

Perthynas â Chymru:

 • Performers in the official WorldSkills Opening Ceremony extravaganza will be dressed in costumes designed and constructed by Coleg Morgannwg students.
 • One competitor, 18 year old David Bowen a student at Coleg Sir Gâr who is from Llandysul, Carmarthen, is in the UK Team. He is competing in the web design competition. The competition takes place over the four days of the WorldSkills event: 5-8 Oct.
 • Reflecting the high quality of vocational teaching in Wales, two members of college staff from Wales have been chosen to be managers of the UK Team: Ian Thompson (Coleg Llandrillo) and Paul Green (Yale College Wrexham). In addition, Mike Walters (Coleg Sir Gâr) is a Workshop Supervisor.
 • Coleg Sir Gar has been chosen to present at the Global Skills Marketplace - an international skills conference running alongside Worldskills
 • Reflecting the high quality of vocational teaching in Wales, two members of college staff from Wales have been chosen to be managers of the UK Team: Ian Thompson (Coleg Llandrillo) and Paul Green (Yale College Wrexham). In addition, Mike Walters (Coleg Sir Gâr) is a Workshop Supervisor and six apprentices from Wales' colleges will gain a wealth of experience in their role as volunteer workshop assistants
 • Organisations could apply to showcase vocational skills on the high-profile main stage and specialist stages e.g. Cookery Feature Stage and STEM Zone. Wales' has been more successful than any other UK nation/English region in winning these sought-after, once in a generation opportunities. Ten colleges will deliver twelve showcases over a wide range of skill areas. They are: Coleg Menai, Deeside College, Coleg Gwent, Coleg Morgannwg, Coleg Llandrillo, Coleg Sir Gâr, Ystrad Mynach College, Pembrokeshire College, Coleg Harlech WEA(N), Cardiff and Vale College.
 • ColegauCymru / CollegesWales, NTfW and the Welsh Government have joined forces to organise a high-impact 'Wales' exhibition and demonstration stand to sell Wales as a place to learn, visit and do business.

Mynd i'r Afael â'r Cwricwlwm

Mewn ymateb i gyhoeddiad heddiw gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau o Adolygiad Cymwysterau i bobl 14-19 oed yng Nghymru, mae ColegauCymru / CollegesWales yn trefnu cynhadledd ar gymwysterau ar 2 Chwefror 2012 er mwyn cyfrannu at y broses ymgynghori.

Dywedodd John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru / CollegesWales: "Rwy'n falch fod gan y ddadl genedlaethol ar gymwysterau, a anogwyd yn y lle cyntaf gan y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews ym mis Chwefror, strwythur erbyn hyn a gall pob un ohonom ddechrau mynd i'r afael â'r prif faterion dros y flwyddyn i ddod.

"Rwy'n siŵr fod pob un ohonom yn gytûn fod angen system gymwysterau syml ar Gymru sy'n cynnwys cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol sy'n ddiweddar, yn berthnasol ac a ddeellir ac a werthfawrogir gan fyfyrwyr, cyflogwyr, entrepreneuriaid a phrifysgolion. Mae dilyniant o un lefel ddysgu i'r nesaf yn hollbwysig, yn ogystal â pharatoi dysgwyr i'r byd gwaith.

"Yn ei hanfod, mae angen inni godi llythrennedd a rhifedd ar draws pob oedran, a hynny ar frys. Mae cyfraddau llythrennedd a rhifedd yn annerbyniol o isel yng Nghymru. Mae angen mesur safonol arnom i asesu man cychwyn dysgwyr ac i olrhain eu cynnydd. Byddai defnyddio un prawf llythrennedd cyffredin mewn ysgolion ac ymhlith pob darparwr dysgu ôl-16 yn gam i'r cyfeiriad cywir.

"Mae gormod o ddysgwyr yn cyrraedd colegau addysg bellach gyda lefelau llythrennedd a rhifedd isel, a chânt eu dal yn ôl yn gyson rhag ymrestru ar gwrs lefel uwch hyd nes iddynt gael digon o gymorth ychwanegol i'w codi i'r lefel ofynnol i gael mynediad i gwrs technegol neu academaidd. Felly, rhaid i'r Adolygiad Cymwysterau ganolbwyntio ar ddilyniant o un lefel ddysgu i'r un nesaf - o sgiliau sylfaenol i addysg uwch. Ni all Cymru fforddio i'w dysgwyr 14-19 oed beidio â chyflawni eu potensial.

"Mae ColegauCymru / CollegesWales yn awyddus i weithio'n agos gyda'r tîm sy'n cynnal yr Adolygiad Cymwysterau ac mae eisoes wedi cymryd camau i drefnu cynhadledd fawr ar 2 Chwefror 2012 a fydd yn cyfrannu at yr Adolygiad. Mae rhestr o siaradwyr allweddol mawr eu parch yn cael ei chadarnhau, sy'n cynnwys y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert a'r Athro Alison Wolf a gadeiriodd yr Adolygiad Cymwysterau Galwedigaethol i Lywodraeth Lloegr yn ddiweddar."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:

1. Adwaenir ColegauCymru gynt yn fforwm. Elusen addysg cenedlaethol ydyw sy'n cynrychioli'r 20 coleg addysg bellach (AB) a'r dau sefydliad AB yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru ar colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk

2. Bu i'r Dirprwy Weinidog gyhoeddi'r Adolygiad Cymwysterau ar 29 Medi 2011 mewn cyfarfod Sgiliau Busness yn Abertawe. Ceir ddatganiad y Llywodraeth yma: http://cymru.gov.uk/newsroom/educationandskills/2011/110929qualifications/?lang=cy

International Work Based Learning Gathers Pace in Wales

The second of a series of work placements organised by ColegauCymru for students from Europe to come to Wales for international work-based learning is coming to a successful end, at the same time as Welsh students are preparing to take up their own placements in Europe.

Thanks to a partnership between ColegauCymru and the Escola Técnica del Clot in Barcelona, Spain, three engineering students from Barcelona have been learning on the job for the last three months at GE Healthcare in Cardiff.

This week, with the work based learning placement at an end, Victor Rusiñol (19), Alejandro Almazán (19) and Samuel Perez (18) are returning to Spain to start their second year of a higher degree in Regulation and Automatic Control Systems. An assessed work placement is a compulsory part of their course.

A number of colleges across Europe, such as Escola Técnica del Clot, have gained a lot of experience in preparing their students for work placements in foreign countries as part of their studies, introducing them to the global skills economy. Now, through ColegauCymru's central coordination, Wales, too, is joining its European counterparts, helping to coordinate a series of work placements in Wales for students from Spain whilst at the same time preparing Welsh students to have work experience in industry on the continent.

This type of work-based learning exchange scheme is ambitious and challenging for learners. It offers work experience for individual students in the workplace. Their tutors settle them in to the host country but then return home, leaving the learners to

fend for themselves. They have to cope on their own in a foreign country, communicate in an unfamiliar language, get along with work colleagues in a new environment, and sometimes, with a local family.

Victor said of his experience at GE Healthcare: "It was difficult at first. I was on work experience so of course I needed time to learn the job, but I was also learning in a foreign language and trying to understand a new culture – and my colleagues. But the effort was definitely worthwhile. I have learnt a lot of things that are relevant to my studies as well as learning about life. I have become more adult and mature. Now I know I don't have to depend on my parents. I can be independent and find my own place in the global workplace.

"Without doubt I would recommend my work placement to other students. This experience has been awesome."

The three students' supervisor at GE Healthcare, Craig Elward, Instrument Team Leader in the Engineering Department said: "We were very pleased to be able to offer this placement. The challenges set for the students were sometimes technically difficult; however they did extremely well in completing the tasks with good humour and ability. We were initially concerned about spoken communication issues, but we soon discovered that this concern was not warranted. The students proved to be great ambassadors for their college and country."

International Coordinator at ColegauCymru / CollegesWales, Siân Holleran, said: "ColegauCymru is working hard to provide opportunities for learners in Wales to broaden their horizons and find their place in the global economy.

"I am delighted that the work placement coordinated by ColegauCymru has proved a success for GE Healthcare, the three students, and their college in Spain. It augurs well for future international placements between Wales and other countries in Europe. Indeed, the first work placements for Welsh students have just begun. Last week, two apprentices from south Wales arrived in Italy and are now settling in to their three week work placement.

"I am looking forward to expanding these opportunities in Wales by widening the participation of Welsh learners in work placements in Europe."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.
Notes to editors:

1. ColegauCymru / CollegesWales used to be called fforwm. It is a national educational charity that represents all 21 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk

2. GE Healthcare Life Sciences employs more than 500 people at The Maynard Centre in Cardiff. The site is the centre of excellence for reagent development and manufacturing for Life Sciences products. The site was opened in 1980 at a cost of over $40 million and since that time has grown to become one of the major development and manufacturing centers in the GE Healthcare Life Sciences organization.

3. The work placements have been funded through the Erasmus internship programme, sourced by the Escola Técnica del Clot, Barcelona, Spain.

4. This is the second time that ColegauCymru has sourced work placements for international students. The first took place in May-June this year.

Canlyniadau lefel A ardderchog yng Ngholegau Cymru

Mae'r gyfradd lwyddo yn arholiadau lefel A yn ogystal â'r gyfradd lwyddo uwch A*-C mewn nifer o golegau addysg bellach yng Nghymru cryn dipyn yn uwch na chyfartaledd y Deyrnas Unedig ac mae rhai unigolion wedi cael canlyniadau gwirioneddol anhygoel, gan gynnwys pum A* i un myfyriwr gwyddoniaeth.

Mae Coleg Gŵyr Abertawe, Coleg Sir Gâr, Coleg Glannau Dyfrdwy, Coleg Sir Benfro a Choleg Castell Nedd Port Talbot i gyd wedi cael cyfraddau llwyddo ar y graddau uwch A*-C sydd gryn dipyn yn uwch na chyfartaledd y Deyrnas Unedig, sef 76.2%. Yng Ngholeg Menai, mae 82% o'i ymgeisiadau, canran nodedig iawn, wedi cael graddau A*-C.

Yn ei Raglen Anrhydedd i'w fyfyrwyr dawnus a thalentog, cafodd Coleg Catholig Dewi Sant ganlyniadau syfrdanol o dda. Cafodd 61% o'r myfyrwyr radd A* neu A, a chafodd 82% raddau A*-B ar lefel A2. Mae pum myfyriwr o'r coleg wedi llwyddo i gael eu derbyn i Rydychen neu Gaergrawnt. Hefyd yn mynd i Rydychen a Chaergrawnt bydd:

 • y cyw beirianwraig Emily McAllister o Goleg Castell Nedd Port Talbot a gafodd 3 gradd A*
 • Ben Jones, myfyriwr aeddfed 23 oed o Goleg Gŵyr Abertawe a fydd, diolch i'w raddau A*AA, yn mynd i Gaergrawnt i astudio Addysg a Hanes
 • Curtis Bonnell o Goleg Gŵyr Abertawe, cyn-ddisgybl yn Ysgol Gyfun y Strade, y mae ei raddau A*A*A*A* wedi diogelu lle iddo yng Nghaergrawnt i astudio Gwyddorau Naturiol
 • James Preece o Goleg Glannau Dyfrdwy, sydd eisiau bod yn fargyfreithiwr, ac sydd, diolch i'w lefelau A yn y Gyfraith, Mathemateg, Seicoleg a Ffiseg, wedi cael lle ym Mhrifysgol Caergrawnt
 • Sheena Loeffel o Goleg Sir Gâr sydd wedi cael 4 lefel A ac a fydd yn mynd i Rydychen i astudio Cemeg
 • Mared Gwyn Jones o Goleg Llandrillo fydd yn astudio Ieithoedd Modern yng Nghaergrawnt
 • Tamara Williams o Goleg Iâl sydd wedi cael tair gradd A* ac felly wedi sicrhau lle yng Nghaergrawnt i astudio Gwyddorau Naturiol.

Mae nifer o fyfyrwyr hefyd yn mynd i golegau meddygol, gan gynnwys Jessica Roberts o Goleg Iâl Wrecsam, Stefan Merrix o Goleg Sir Benfro, a Luke Treharne, capten tîm rygbi hynod lwyddiannus Coleg Sir Gâr. Ond mae'n amlwg bod y gystadleuaeth am leoedd yn gryf, oherwydd mae un myfyriwr disglair iawn o Goleg Menai sydd wedi cael pedair gradd A* wedi methu â sicrhau lle mewn ysgol feddygol.

Mae teuluoedd dawnus yn amlwg eleni. Cafodd yr efeilliaid Freya a Portia Rees-Jones o Goleg Gŵyr Abertawe A*AA yn yr un pynciau, sef Cemeg, Mathemateg a Bioleg. Ac mae dwy chwaer o Goleg Iâl Wrecsam a'u mam i gyd ar fin ennill bri yn y sector peirianyddol, lle mae dynion, gan fwyaf, yn gweithio. Mae Zara Sheady yn mynd i astudio Peirianneg Awyrennol ym Mhrifysgol Abertawe, mae ei chwaer iau Rhian yn mynd i Brifysgol Nottingham i astudio peirianneg sifil, a chafodd eu mam Sharon ei henwi'n brentis y flwyddyn eleni ac mae'n cael ei noddi i fynd i weithio yn Wganda i adnewyddu ysgolion.

Gan sicrhau cefnogaeth gref i'r holl ystod o ymgeiswyr lefel A, mae prif gampws Coleg Gwent ar gyfer lefelau A yn Crosskeys wedi cael cyfradd lwyddo o 99.4% ar gyfer graddau A*-E ac mae Coleg Castell Nedd Port Talbot yn dathlu cyfradd lwyddo o fwy na 99% am y chweched flwyddyn yn olynol. Yn 44 o'r pynciau lefel A a gynigir yng Ngholeg Gwent cafwyd cyfradd lwyddo o 100%, a chafwyd yr un gyfradd mewn 42 o bynciau yng Ngholeg Castell Nedd Port Talbot ac mewn 36 o bynciau yng Ngholeg Llandrillo.

Mae colegau wedi cynorthwyo'r myfyrwyr 16-18 oed traddodiadol sy'n astudio amser llawn ar gyfer lefelau A, yn ogystal â myfyrwyr aeddfed, myfyrwyr rhan-amser a myfyrwyr ail gyfle, i sicrhau llwyddiannau personol gwych. Er enghraifft:

 • Gadawodd Hywel Phillips, a wirfoddolodd yn Rhyfel Kosovo, yr ysgol yn 17 oed ar ôl llwyddo yn ei holl arholiadau TGAU ond heb fod â'r cymhelliad i lwyddo yn y chweched dosbarth. Mae'n 22 oed erbyn hyn, ac wrth ei fodd ei fod wedi penderfynu ymrestru yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro dwy flynedd yn ôl. Bellach mae ar fin dilyn yn olion traed ei dad a'i dad-cu trwy astudio Cemeg yn y brifysgol, gan ddechrau gyda chwrs MChem pedair blynedd ym Mhrifysgol Southampton.
 • Daeth Isaac Mangala, a anwyd yn Zambia, i Gymru gyda'i deulu yn 2003 yn un ar ddeg oed. Yn ddigon dealladwy roedd yn siomedig pan na wnaeth cystal â'r disgwyl yn ei arholiadau TGAU. Erbyn hyn, ar ôl ail sefyll arholiadau TGAU a dilyn cwrs carlam at lefel A yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, ac ar yr un pryd ennill cyflog i ariannu ei astudiaethau, mae'r llanc 18 oed yn gobeithio astudio Cyfrifiadureg yn y brifysgol.
 • Roedd Claire Gilder, sy'n 37 oed, wedi gadael yr ysgol ar ôl arholiadau TGAU ac yna ymrwymodd i fod yn fam ac ni chafodd yr amser i ddatblygu gyrfa. Pan ddilëwyd ei swydd dwy flynedd yn ôl, ymrestrodd i wneud tair lefel A yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy. Bellach mae'n edrych ymlaen at ddechrau cwrs gradd yn Saesneg a'i huchelgais yw bod yn athrawes.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, John Graystone: "Mae'n destun balchder mawr i allu dweud bod y gyfradd lwyddo yn yr arholiadau lefel A mewn cynifer o golegau yng Nghymru'n well na chyfartaledd y Deyrnas Unedig o ran graddau A*-E yn ogystal â'r graddau uwch A*-C. Mae ychydig o golegau'n ddarparwyr lefel A arbennig o fawr, sy'n rhoi arwyddocâd cenedlaethol i'r canlyniadau rhagorol hyn. Roedd 1,834 o ymgeisiadau ar gyfer lefel A yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, 1,121 yng Ngholeg Castell Nedd Port Talbot a 925 yng Ngholeg Gwent.

"Mae'r colegau trydyddol mwyaf wedi dangos bod eu myfyrwyr talentog yn cyflawni canlyniadau gyda'r goreuon. Cafodd nifer o fyfyrwyr o leiaf tair gradd A; 22 o Goleg Iâl Wrecsam, 21 o fyfyrwyr o Goleg Gwent a 18 o fyfyrwyr o Goleg Castell Nedd Port Talbot, gan gynnwys un, Reuben Maclean Quin, a gafodd bum gradd A*, sy'n gamp nodedig.

"Rwyf wrth fy modd i longyfarch y myfyrwyr â'r perfformiadau gorau sy'n mynd i'r prifysgolion uchaf eu parch. Rwy'n arbennig o falch dros y myfyrwyr hynny sydd wedi cael canlyniadau llai syfrdanol ar lefel genedlaethol ond oedd serch hynny y tu hwnt i'w dychymyg pan aethant i'r coleg yn gyntaf. Mae llawer oedd wedi gadael yr ysgol gyda chanlyniadau gwael neu ddigon cyffredin ac oedd yn ofni cael eu hystyried yn fethiannau wedi gweddnewid eu bywydau trwy ymrestru mewn coleg, gweithio'n galed, cael canlyniadau cryf yn yr arholiadau lefel A a sicrhau lle mewn prifysgol.

"Rwy'n llongyfarch yn ddiffuant y myfyrwyr a'u hathrawon a'r staff yn y colegau ar draws Cymru sydd wedi'u cynorthwyo i lwyddo yn yr arholiadau lefel A ac AS ac, wrth gwrs, Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru, lle mae'r canlyniadau heddiw hefyd yn well nag erioed o'r blaen."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:
1. Adwaenir ColegauCymru gynt yn fforwm. Elusen addysg cenedlaethol ydyw sy'n cynrychioli'r 21 coleg addysg bellach (AB) a'r dau sefydliad AB yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru ar colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk

2. Manylion cyswllt y colegau a enwir y datganiad hwn:
Coleg Gwent: Kim Spurr Ff: 01495 333507 S: 0772 0380545
Coleg Castell Nedd Port Talbot: Fay Harris Ff: 01639 648006
Coleg Sir Gâr: Amanda Rees Ff: 01554 748118
Coleg Gŵyr Abertawe: Allison Lowe Ff: 01792 284262
Coleg Caerdydd a'r Fro: Ffion Chard Ff: 029 20250250 Est. 3442 S: 07904229169
Coleg Glannau Dyfrdwy: Claire Nicholson neu Vicky Barwis Ff: 01244 834531 S: 07889820631
Coleg Sir Benfro: Geoff Elliott neu Charlie Royal Ff: 01437 753100 neu 01437 753148
Coleg Catholig Dewi Sant: Alwyn Lloyd Ff: 029 2043 1879
Coleg Menai: Carl Mather T: 01248 383324
Coleg Iâl Wrecsam: Jane Rayner S: 07904 125 924 neu Angela Witter Ff: 01978 317321 ext 2033
Coleg Llandrillo: Nick Hill Ff: 01492 546666 est 484

Modernising Education Structures Favoured by Colleges

Two independent, highly radical reports on education structures in Wales find broad favour with colleges.

In an Assembly debate the Education Minister accepted key recommendations put forward by the independent report on the structure of education services in Wales. More central direction from the Welsh Government is expected to follow and formalised regional consortia, including local government and colleges, will in future be expected to plan education services more efficiently for 14-19 year old learners.

Alongside the Report on education structures, the consultation period on the review of FE colleges' governance arrangements has just closed. The purpose of the governance review was to 'future proof' governance structures so that they fit with the emerging new structures of post-16 education and training in Wales with a strong emphasis on collaboration and partnership. Among the review's radical proposals is the establishment of a new social enterprise-type model of governance for further education colleges.

Chief Executive of ColegauCymru / CollegesWales, John Graystone, said: "Colleges have been anticipating the Minister's response to the Report on education structures and have been pressing ahead with plans for achieving more efficiencies whilst maintaining high quality delivery.

"I am pleased that the Report recognises that FE colleges are keen to collaborate with others for the benefit of learners and that it notes the determination within the FE sector to develop more opportunities for learning through the medium of Welsh.

"Colleges have been working with an increasingly wide range of partners over recent years to raise quality through making savings through sharing services with others in order to protect and improve front line education services."

Sharing services alone will not, however, achieve the required savings. The report on education services recommends a review of the method of funding 16-19 education in order to tackle curriculum choice, unproductive competition between providers, surplus places in schools, and making the best use of capital resources. In addition, it expects more colleges to merge.

John Graystone continued: "A ColegauCymru survey on shared services shows colleges have each saved more than £100,000 per year. But the survey concludes that bigger savings can be introduced only as a result of structural changes – be they mergers or as part of the transformation agenda or restructuring.

"Colleges are pressing ahead with this agenda. A number of college-college mergers have taken place over recent years and more are under discussion. If all potential mergers currently under discussion take place by the projected date of 2013, the number of FE colleges and FE institutions, over a period of seven years, will have fallen from 25 to 15."

The Report on educational structures commends further education colleges for achieving beyond the Welsh Government's quality targets. In the main, the Report concentrates on 14-19 education, but significantly it also notes that FE colleges provide for a wider range of learning than that covered by the proposed regional consortia. It states that colleges' post-19 provision, including its tailor-made programmes for industry, must be maintained.

The FE governance review likewise recognises the diverse nature of FE colleges' provision and its wide ranging community of learners and stakeholders. In order to maximise representation and ownership of FE colleges, the governance review has boldly recommended establishing colleges as social enterprises.

John Graystone continued: "ColegauCymru broadly supports the highly radical changes proposed by the governance review, including establishing colleges as social enterprises.

"However, it is a radical model. Implementation of the new arrangements will require careful planning and preparation. It might be useful to pilot the proposed new model of governance in certain areas to ensure that it does not lead to increased costs and bureaucracy, a slowing down in responsiveness or a reduction in entrepreneurialism. Regional or sub-regional approaches should also be explored."

John Graystone concluded: "I am delighted that both independent reports have recognised Wales' colleges as high quality institutions that work hard to deliver value for money for the benefit of individual learners and the economy as a whole.

"Colleges recognise the need to work collaboratively with others to achieve greater efficiency, to maintain high quality and to offer choice to learners. That is the agenda we are pursuing and we are committed to continuing the pursuit of that goal."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.
Notes to editors:
1. ColegauCymru / CollegesWales was previously known as fforwm. It is a national educational charity that represents all 21 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk

2. ColegauCymru's response to the consultation on the Independent Review of the Governance Arrangements of Further Education Institutions (the Humphreys Report) is available from http://www.collegeswales.ac.uk/consultation_responses-23.aspx

3. The Independent Task and Finish Group Report on The Structure of Education Services in Wales was commissioned by Leighton Andrews AM, the Welsh Assembly Government Minister for Children, Education and Lifelong Learning, in autumn 2010. The report was made public by the Minister on 29 March 2011, together with a Ministerial Statement. Further information on the Task and Finish Group, its remit and responses to its consultation are available from: http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/wagreviews/educationservicesreview/?lang=en

4. A National Assembly for Wales debate on the Structure of Education Services in Wales took place on 28 June 2011.

Y Cyfnewid Dysgu Seiliedig ar Waith Cyntaf rhwng Cymru a Sbaen

Daeth y lleoliadau dysgu seiliedig ar waith cyntaf rhwng Cymru a Sbaen i ben yn llwyddiannus heddiw wrth i ddau ddysgwr galwedigaethol fynd yn ôl i Sbaen. Bu'r ddau'n gweithio yng Nghymru am wyth wythnos gyda chwmnïau sy'n arbenigo mewn gosod a chynnal a chadw systemau ynni adnewyddadwy.

Mae'r ddau, Manel Margalef Mateu, 21 oed, a Martí Montagut Martí, 22 oed, yn dod i ddiwedd cwrs tair blynedd sy'n canolbwyntio ar gynnal a chadw cyfarpar diwydiannol wedi'u haddasu i'r sector ynni adnewyddadwy yn yr Institut Pere Martell, Tarragona, yn Sbaen. Mae lleoliad gwaith asesedig yn rhan orfodol o'u cwrs.

Mae eu coleg, yr Institut Pere Martell, wedi bod yn trefnu lleoliadau gwaith i'w fyfyrwyr blwyddyn olaf ers nifer o flynyddoedd, yn Sbaen a hefyd yn Ffrainc a'r Ffindir. Ond dyma'r tro cyntaf iddyn nhw weithio gyda chwmnïau yng Nghymru: Manel a Martí oedd yr unig rai yn eu grŵp a ddaeth i Brydain.

Lleolwyd Marti gyda Solar Installations Wales yng Nghastell Nedd, ar ôl i Goleg Gŵyr Abertawe wneud y cysylltiad cyntaf gyda'r cwmni, a lleolwyd Manel gyda Green Home Wales ym Mro Gŵyr.

Mae'r ddau hyfforddai wedi gweithio gydag amrywiaeth fawr o osodiadau ynni adnewyddadwy ac wedi dod yn brofiadol mewn cydosod a chynnal a chadw systemau trydan solar a dŵr poeth solar, pympiau gwres a silindrau dŵr poeth pwysedd uchel heb fent.

Dywedodd Gareth Thomas, Cyfarwyddwr cwmni Solar Installations Wales, fod Marti wedi ymaddasu i dasgau newydd yn dda ac wedi magu sgiliau a hyder trwy'r rhaglen i gyd. Roedd sgiliau mwy meddal hefyd yn agwedd bwysig ar ffitio i mewn i'r tîm, a daeth Marti ymlaen yn dda gyda'r tîm yn ogystal â'r cwsmeriaid. Gwellodd ei Saesneg yn fawr iawn yn ystod ei arhosiad.

Mae'n amlwg bod lleoliad Manel gyda Green Home Wales yn llwyddiant mawr. Mae Manel wedi ennill ffrindiau da ymysg tîm Green Home a chafodd ei ganmol gan lawer o'r cleientiaid. Gwnaeth argraff mor dda nes i'r cwmni gynnig ymestyn ei leoliad.

Meddai Cyfarwyddwr cwmni Green Home Wales, Dee McCullough: "Alla i ddim credu bod y cyfnod ar ben! Byddwn ni'n bendant yn gweld eisiau Manel – wnaethon ni geisio ei ddarbwyllo i aros ychydig yn hirach!"

Y lleoliadau gwaith hyn, a gyd-gysylltwyd yng Nghymru gan GolegauCymru, oedd y cyntaf mewn cyfres sy'n cael eu trefnu i fyfyrwyr o Ewrop ddod i Gymru ar gyfer dysgu seiliedig ar waith rhyngwladol. Cyn bo hir bydd myfyrwyr o Gymru'n cael cyfleoedd i gael lleoliadau gwaith yn Ewrop.

Mae nifer y cyfnewidiadau galwedigaethol a diwylliannol rhwng Cymru ac Ewrop yn cynyddu. Fel arfer, mae grŵp o fyfyrwyr yn ymweld â gwlad dramor ynghyd â'u tiwtor am ychydig o ddyddiau, gan aros mewn gwesty.

Ond mae'r cynllun cyfnewid dysgu seiliedig ar waith newydd hwn yn llawer mwy uchelgeisiol a heriol i'r dysgwyr. Mae'n cynnig profiad gwaith i fyfyrwyr unigol yn y gweithle. Mae eu tiwtoriaid yn eu helpu i ymsefydlu yn y wlad lle maent yn aros, ond wedyn yn dychwelyd adref, gan adael y dysgwyr i ofalu amdanynt eu hunain. Mae'n rhaid iddynt ymdopi ar eu pen eu hunain mewn gwlad estron, cyfathrebu mewn iaith anghyfarwydd, dod ymlaen gyda chydweithwyr mewn amgylchedd newydd, ac weithiau gyda theulu lleol.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, John Graystone: "Mae ColegauCymru yn gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru ehangu eu gorwelion a dod o hyd i'w lle yn yr economi fyd-eang.

"Dyma'r tro cyntaf i GolegauCymru gydgysylltu lleoliadau gwaith i fyfyrwyr o wledydd eraill yn Ewrop. Rwyf wrth fy modd y bu'n llwyddiant i'r ddau gwmni yng Nghymru, i'r myfyrwyr ac i'w coleg yn Sbaen. Mae'n argoeli'n dda ar gyfer lleoliadau rhyngwladol yn y dyfodol rhwng Cymru a gwledydd eraill yn Ewrop. Yn wir, mae tri myfyriwr arall ar leoliadau gwaith yn cyrraedd o Sbaen heddiw.

"Rwy'n edrych ymlaen at ehangu'r cyfleoedd hyn i Gymru ac i ddysgwyr Cymru."

Diwedd

Cysylltwch â: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:


1. Enw blaenorol ColegauCymru oedd fforwm. Elusen addysgol genedlaethol ydyw sy'n cynrychioli pob un o'r 21 o golegau a sefydliadau addysg bellach yng Nghymru. Ei chenhadaeth yw codi proffil addysg bellach gyda gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. I gael mwy o wybodaeth am GolegauCymru a'r colegau mae'n eu cynrychioli, ewch i www.colegaucymru.ac.uk neu www.collegeswales.ac.uk

2. Mae Solar Installations Wales, Castell Nedd, yn gwmni sy'n cymryd agwedd datrysiad cyfan at ynni adnewyddadwy, gan weithio gyda chwsmeriaid domestig, amaethyddol neu fasnachol.

3. Mae Green Home Wales, Abertawe, yn cynnig gwasanaethau cynllunio, cyflenwi, gosod a chynnal a chadw ym maes ynni adnewyddadwy i ddeiliaid tai preifat, busnesau, cymdeithasau tai, y sector cyhoeddus, elusennau a grwpiau cymunedol.

4. Ariannwyd y lleoliadau gwaith trwy raglen cyfnewid myfyrwyr Erasmus. Trefnwyd yr arian gan yr Institut Pere Martell yn Sbaen.

Entrepreneuriaid arobryn: yma welsoch chi nhw gyntaf!

Cogydd sydd ar ei ffordd i fod y cogydd ifancaf â seren Michelin a ffotograffydd sydd wedi ennill lleoliad â'r holl dreuliau wedi'u talu gyda ffotograffydd ffasiwn ac enwogion byd-enwog yw cyd-enillwyr coron Dysgwr y Flwyddyn VQ.

Cynhaliwyd seremoni Gwobr Dysgwr y Flwyddyn VQ yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd, ar Ddiwrnod Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) – 22 Mehefin 2011. Arweinydd y seremoni oedd y siaradwr sy'n ysbrydoli ac sydd wedi ennill wltra-marathonau, Lowri Morgan.

Mae gan ddau enillydd Gwobr VQ, Luke Thomas a Melissa Jenkins, frwdfrydedd dros eu crefft a llygad busnes craff. Maent yn dalentog, yn ymroddedig ac yn entrepreneuraidd, ac yn siŵr o fynd yn bell.

Uchelgais Luke Thomas, cyn fyfyriwr yng Ngholeg Iâl, Wrecsam, ac Ysgol Uwchradd Cei Connah, yw bod y cogydd ifancaf yn y byd â seren Michelin.

Cafodd ei goroni'n Springboard Future Chef of the Year 2009 ac ers hynny mae wedi cael lleoliadau yn rhai o'r bwytai uchaf eu parch yn y byd, gan gynnwys bwytai â dwy a thair seren Michelin yn Nenmarc, UDA a'r Deyrnas Unedig. Mae wedi gweithio ochr yn ochr â rhai o'r bobl enwocaf ym maes bwyd gan gynnwys Heston Blumenthal, Gary Rhodes a Gordon Ramsay ac wedi coginio i neb llai na'r Tywysog Charles.

Mae Luke hyd yn oed wedi sicrhau ei nawdd personol ei hun i deithio o gwmpas y byd yn dysgu sgiliau coginio newydd. Ei gyrchfan nesaf yw Dwbai, lle mae'n bwriadu mireinio ei sgiliau gyda bwyd môr. Mae'n bwriadu agor ei fwyty ei hun, a fydd o'r ansawdd gorau, yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Yr hyn sy'n syfrdanol yw ei fod wedi cyflawni hyn i gyd ac yntau ond yn 17 oed.

Meddai Luke Thomas: "Dwi wrth fy modd i ennill y wobr hon. Mae'n dangos beth allwch chi ei wneud ar ôl cael cymwysterau galwedigaethol priodol a gyda gwaith caled ar hyd y ffordd."

Mae'n flwyddyn gofiadwy i Melissa Jenkins, 21 oed, o Gwm Ogwr. Ychydig ddyddiau'n ôl clywodd ei bod wedi graddio gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn ffotograffiaeth. Yn gynharach eleni enillodd Wobr Sefydliad Nikon am Fyfyriwr y Flwyddyn yn y Deyrnas Unedig, un o'r gwobrau amlycaf y gall unrhyw fyfyriwr ar flwyddyn olaf ei gwrs gradd ei hennill. Ei gwobr yw tri mis o waith cyflogedig a threuliau byw er mwyn gweithio yn Llundain fel cynorthwyydd i'r ffotograffydd ffasiwn ac enwogion adnabyddus, John Wright, ynghyd ag offer gorau cwmni Nikon.

Mae ffotograffau Melissa wedi cael eu cyhoeddi mewn cylchgronau cenedlaethol gan gynnwys What Digital Camera? yn ogystal ag adran nodwedd 10 tudalen yn y cylchgrawn ffordd-o-fyw rhyngwladol Sublime.

Bellach mae hi'n sefydlu ei busnes ffotograffiaeth ffasiwn rhyddgyfrannol ei hun ac yn tynnu lluniau o gasgliadau newydd dylunwyr ffasiwn adnabyddus ar gyfer Wythnos Ffasiwn Llundain.

Meddai Melissa Jenkins: "Rwy'n dal i fod yn hollol syn ond rwyf wrth fy modd i ennill gwobr mor fawr. Rwyf wedi cael fy syfrdanu gan y dalent a welwyd yn y seremoni ac rwy'n teimlo ei bod yn anrhydedd i fod yn rhan ohoni ac yn fwy byth i gael fy newis yn enillydd!"

Llongyfarchodd Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Luke a Melissa ar ennill Gwobr Dysgwr y Flwyddyn VQ. Dywedodd "Fel y Dirprwy Weinidog Sgiliau dwi wrth fy modd bod gennyn ni yng Nghymru ddoniau brodorol cryf sy'n gallu cystadlu yn erbyn y byd gyda thalent a dawn entrepreneuraidd.

"Mae cymwysterau galwedigaethol yn gallu darparu sylfaen gadarn i yrfa lewyrchus ar draws yr holl sectorau economaidd amrywiol. Maen nhw'n darparu nid yn unig y wybodaeth sylfaenol y mae ei hangen i'r sector cyflogaeth perthnasol, ond hefyd yn datblygu sgiliau ymarferol a sgiliau busnes ac yn helpu i feithrin cysylltiadau busnes.

"Llongyfarchiadau i bawb a gyrhaeddodd rownd derfynol VQ ac i'r buddugwyr. Mae Cymru'n ymfalchïo yn eich llwyddiant."

Diwedd

Cysylltwch â: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:

1. Diwrnod i ddathlu llwyddiannau galwedigaethol ledled y Deyrnas Unedig yw Diwrnod VQ. Yng Nghymru, mae Diwrnod VQ yn cael ei gefnogi gan ColegauCymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru. Caiff Diwrnod VQ ei gydgysylltu ar lefel y Deyrnas Unedig gan Edge, sefydliad addysgol annibynnol. Mae mwy o wybodaeth ar gael o'r gwefannau canlynol:
www.vqday.org.uk
www.ntfw.org
www.collegeswales.ac.uk
www.edge.co.uk

2. Mae Gwobr Dysgwr y Flwyddyn VQ yn rhan o Ddiwrnod VQ. Yng Nghymru, arweinydd seremoni Gwobr Dysgwr y Flwyddyn VQ oedd y rhedwr wltra-marathonau, Lowri Morgan. Cyflwynwyd y Gwobrau gan Ddirprwy Weinidog Sgiliau Llywodraeth Cymru, Jeff Cuthbert AC, yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd, ar Ddiwrnod VQ – 22 Mehefin 2011.

3. Yn y llun Chwith i'r Dde: Benjamin Morgan (Coleg Glannau Dyfrdwy) cydradd ail, Melissa Jenkins (Coleg Penybont) cyd-enillydd, Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau Jeff Cuthbert, Gwesteiwraig y Seremoni Wobrwyo Lowri Morgan, David Bowen (Coleg Sir Gâr) cydradd ail, Christopher Lewis (Coleg Penybont) cydradd ail, Eleri Evans (Coleg Castell-Nedd port Talbot) cydradd ail. DDIM YN Y LLUN: cyd-enillydd Luke Thomas (Ysgol Uwchradd Cei Conna / Coleg Iâl Wrecsam).

4. Am fwy o wybdoaeth gan gynnwys e-lyfr sy'n proffilio yr enillwyr a'r cydradd eilion ewch at Diwrnod-VQ

Keeping Learners Financially Fit

Financial education for further education learners and work-based trainees has been given a boost with the development of interactive sessions, focused tutorials, quizzes and games.

At the 'Keeping Learners Financially Fit' speed-dating conference on 14 June at Cardiff City Football Stadium, almost 100 educators and students showcased new resources and initiatives that have been developed over the past year to improve learners' financially capability.

The event was part of the UK-wide Money for Life initiative, a two-year, £4 million investment which aims to create a step change in financial capability among adult learners.

In Wales, Money for Life is led by ColegauCymru/CollegesWales in collaboration with NTFW and sponsored by Lloyds Banking Group.

Through showcasing resources developed by Money for Life focus groups made up of a wide variety of organisations and learners, the conference focused on:

 • why financial capability is so important to the further education, work-based learning and community education sectors, and
 • the role that education practitioners: tutors, advice workers and community workers, play in equipping learners with sound money management skills that benefits the learners as well as wider society.

Addressing the money management needs of different types of learners, the resources have been developed with and for people who are unemployed, those on low incomes and young parents.
Examples showcased included:

 • A special financial well-being event on the pitfalls of poor money management that was organised for young people by Coleg Glan Hafren, focusing on the experiences of victims of loan sharks that had been in the local media. Videos of loan shark victims helped give an understanding of how deeply such an experience can affect someone's life. This prompted a peer-peer learning session where participants shared their own experiences and they all committed to learn how to manage money in order to avoid such desperate pitfalls.
 • An interactive online quiz on the finance of employment, which teaches and tests knowledge of pay scales in different occupations and tax and National Insurance rules. The quiz, developed by Barry College, will be shared among all colleges and the wider educational sector through the National Grid for Learning (NGfL).
 • 'The taste of money' - a blind tasting exercise comparing budget and premium branded produce presented by Deeside College students was judged by the 'Keeping Learners Financially Fit' audience as the best presentation on the day.
 • A Monopoly style board game attractively designed by Coleg Harlech/WEA North Wales where the aim of the game is ensuring value for money. Players throw a dice and move across a board, answering questions and attempting to keep money in their personal kitty. To go overdrawn is to lose!
 • A dedicated programme of financial capability tutorials to complement the Essential Skills Wales study programme under consideration by a group comprised of Barry College, City and Council of Swansea, Coleg Harlech/WEA North Wales, Merthyr Learning Centre, Neath Citizens' Advice Bureau, Neath Port Talbot College and Pembrokeshire College.

A key purpose of all the resources and programmes showcased at 'Keeping Learners Financially Fit' was to help young people acquire skills to help them control their finances throughout their adult lives.

The day closed with a panel discussion with senior representatives from the National Training Federation for Wales, Lloyds Banking Group, ColegauCymru / CollegesWales, NIACE Dysgu Cymru, and the National Union of Students (NUS) Wales.

Michaela Neild, NUS Wales Deputy President said: "Money for Life is a hugely important initiative that helps students to learn the money skills they need to be able to stay in education and training and ultimately throughout their adult lives. In addition, I am really pleased that so many students participated in the 'Keeping Learners Financially Fit' conference and that they were given the opportunity to be directly involved in developing the resources and opportunities through Money for Life focus groups, making sure that the outputs are relevant to learners' lives."

Berni Tyler, Head of Quality at CollegesWales said: "The range of participants at the 'Keeping Learners Financially Fit' conference – the culmination of the first year of the Money for Life initiative, was testament to the inclusive approach we are taking to benefit learners from across a diverse spectrum. It has proved a successful collaboration for further education, adult and community learning, work-based learning and industry. In the second year of the programme, we will be looking to develop on the peer-peer learning model, giving grants to learners to develop innovative ways to work with their community groups to teach them about financial capability.

For more information about the programme, please visit www.moneyforlifeprogramme.org.uk

Ends

Media contact: Sylvia Davies on T: 029 2052 2500 or M: 07968 771913
Notes to Editors:


Money for Life

Money for Life is supported by Bank of Scotland, Lloyds TSB and Halifax, owned by Lloyds Banking Group
The programme builds on work started by the FSA and concluded by CFEB in 2010-11, as part of a seven-strand, five year national strategy for financial capability throughout the nations of the UK. Two strands included funding for programmes via key workers for young adults in colleges, university and the youth sector, as well as a website and online financial tools.
Money for Life is taking place in a phased approach over from 2010-12. Phase one has focused on raising awareness and embedding financial capability and skills with adult learning and Further Education (FE) practitioners, whilst phase two will focus on the delivery of free-of-charge training and the Money for Life Challenge – a learner-focused financial capability activity.
Money for Life offers two qualifications accredited by the Open College Network:
1. 'Teach me financial capability': for practitioners who want to consolidate their own financial capability knowledge.
2. 'Teach others financial capability': for anyone interested in developing skills to be able to help others improve their money management (e.g. through FE courses or community groups).
Money for Life has identified and addressed barriers to financial capability learning via a series of focus groups across the UK, examining the financial capability needs of distinct learner groups. Types of learns focused on by the groups were: ESOL learners, learners at risk of becoming NEET, migrant workers, work-based learning apprentices, access learners, work-based learners, young parents, young offenders, Skillbuild apprentices, students attending outreach centres, students in vocational learning, and students taking part in Essential Skills education.
Focus groups also took place which looked at providing financial capability coaching and skills through community networks, developing an interactive financial capability game, and those volunteering as a money mentor.
In Northern Ireland, the focus groups which took place were Delivering Financial Capability for Access Learners and Financial Capability Support for Migrant Workers.

Further information on each focus group can be found here: http://www.moneyforlifeprogramme.org.uk/resources/
Money for Life partner organisations (Wales):

ColegauCymru/CollegesWales
ColegauCymru / CollegesWales is the national organisation representing all 19 further education (FE) colleges and two FE institutions in Wales. Through CollegesWales, colleges are represented on various committees, working parties and other groups that influence and shape policy in post-16 education and life-long learning. http://www.collegeswales.ac.uk

Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru/National Training Federation for Wales
The National Training Federation for Wales (NTfW) is a Wales wide membership organisation of over 90 organisations involved in the delivery of learning in the workplace. Members range from small specialist training providers to national and international organisations, as well as Local Authorities, Further Education Institutions and Charities. The NTfW represents the interests of Training Providers and Learners to inform them about all aspects of the education and training agenda in Wales. http://www.ntfw.org/
Other UK partners:
Scotland's Colleges (Scotland) http://www.scotlandscolleges.ac.uk/Welcome.html
National Skills Academy for Financial Services (England) http://www.nsafs.co.uk/
Toynbee Hall (England) http://www.toynbeehall.org.uk/
Educational Guidance Service for Adults (Northern Ireland) http://www.egsa.org.uk/

Colegau Cymru'n lansio consortiwm i Tsieina

Mae Consortiwm Colegau Cymru i Chongqing, Tsieina, yn cael ei lansio heddiw. Mae'n nodi dechrau cyfeiriad rhyngwladol strategol i golegau Cymru, gan weithio'n gydweithredol gydag amrywiaeth o bartneriaid i ddod â chyfleoedd rhyngwladol i ddysgwyr a staff colegau yng Nghymru ac i ehangu eu gorwelion.

Mae deuddeg sefydliad addysg bellach yng Nghymru yn ymuno, gyda chefnogaeth oddi wrth ColegauCymru, y Cyngor Prydeinig a Llywodraeth Cymru, i feithrin perthnasoedd gyda phartneriaid yn Chongqing, Tsieina, er lles Cymru a Tsieina fel ei gilydd.

Erbyn hyn Tsieina yw'r economi mwyaf ond un yn y byd. Mae'n ferw o entrepreneuriaeth ac yn llawn dop o ddiwydiannau sydd ar flaen y gad. Mae gan Chongqing – y ddinas sy'n tyfu gyflymaf o holl ddinasoedd y byd – boblogaeth o 7 miliwn mewn rhanbarth gweinyddol â phoblogaeth o 31 miliwn. Mae ganddi uchelgeisiau anferth. Eisoes mae'n cynhyrchu traean o'r holl liniaduron yn y byd a thraean o'r holl feiciau modur yn Tsieina. Hefyd mae'n anelu at fod yn ganolfan technoleg gwybodaeth y byd.

Mae uchelgeisiau Chongqing yn creu heriau penodol. Mae'n ehangu ar raddfa na ellir ei dychmygu yng Nghymru. Mae angen iddo integreiddio a hyfforddi rhyw 8 miliwn o weithwyr sy'n mudo o'r wlad i swyddi sydd newydd gael eu creu.Felly mae'n awyddus i ddatblygu partneriaethau gyda cholegau addysg bellach Cymru er mwyn manteisio ar eu hanes rhagorol o lwyddo wrth ddatblygu sgiliau galwedigaethol perthnasol a'u harbenigedd wrth weithio gyda byd diwydiant.

Mae'r datblygiad hwn yn rhoi cyfle gwych i Gymru, ei cholegau a'i dysgwyr, i ddysgu oddi wrth Chongqing ac i ehangu golwg myfyrwyr Cymru ar eu lle yn economi'r byd.

Diolch i gyfnewidfa sgiliau rhwng Cymru a Tsieina yn Chongqinq ym mis Mawrth 2011, mae deg myfyriwr o chwe choleg ar draws Cymru eisoes wedi cael cyfle i wneud argraff ar y bobl a'u croesawodd i Tsieina, yn ogystal â chael profiad o'r sgiliau a werthfawrogir yn Tsieina a chael gwybod am ddiwydiannau llewyrchus Tsieina'n uniongyrchol. Gan weithio ochr yn ochr â 40 o'u cyfoedion Tsieineaidd o 12 o golegau Chongqing, bu'r myfyrwyr yn dysgu sgiliau penodol sy'n gysylltiedig â gwaith oddi wrth ei gilydd ac yn arddangos eu doniau ym meysydd peirianneg, adeiladu, arlwyo, y cyfryngau digidol, trin gwallt a therapi harddwch.

Roedd yr ymweliad hwnnw'n cyd-daro â chyfarfodydd strategol rhwng dirprwyaeth o benaethiaid colegau o Gymru a Chongqinq ynghyd ag uwch gynrychiolwyr o Lywodraethau Cymru a Chongqing a phartneriaid gan gynnwys y Cyngor Prydeinig a ColegauCymru. Yn sgil y trafodaethau hyn, heuwyd hadau Consortiwm Colegau i Gymru.

Bryn Davies, pennaeth Coleg Ystrad Mynach, yw Cadeirydd y Consortiwm. Mae'n cymryd y gadair cwta bythefnos ar ôl ymddiswyddo fel Cadeirydd Bwrdd ColegauCymru. Dywedodd Bryn Davies: "Dim ond y dechrau oedd y gyfnewidfa sgiliau'n gynharach eleni rhwng Cymru a Tsieina. Mae angen i ni sicrhau y gallwn wneud y gorau o'r cyfleoedd cyffrous mae'r cysylltiad hwn rhwng colegau Cymru a Chongqing yn eu cynnig. Mae gan y ddwy wlad lawer i'w ddysgu oddi wrth ei gilydd.

"Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda cholegau ar draws Cymru dros y misoedd nesaf i ddatblygu partneriaethau cadarn, cynhyrchiol a chynaliadwy gyda'n cyd-golegau yn Chongqing. Trwy'r Consortiwm byddwn yn harneisio arbenigedd colegau yng Nghymru i gynorthwyo â'r ehangu economaidd a chymdeithasol uchelgeisiol yn Chongqing trwy ddarparu hyfforddiant perthnasol, cyrsiau wedi'u teilwra, ymgynghoriaeth a chymorth arall.

"Y prif beth y bydd Chongqing yn canolbwyntio arno yw codi lefelau sgiliau'r gweithlu gan gynnwys ei phoblogaeth o weithwyr mudol, sy'n tyfu'n gyflym. Y prif beth y bydd Cymru'n canolbwyntio arno yw sefydlu meddylfryd rhyngwladol ymysg ein dysgwyr, gan ehangu eu gorwelion a gwella'u cyfleoedd i gael cyflogaeth, yng Nghymru ac yn y farchnad fyd-eang fel ei gilydd.

"Mae hon yn adeg allweddol i faes addysg sgiliau yng Nghymru."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:
1. ColegauCymru yw'r elusen addysg cenedlaethol sy'n cynrychioli'r 21 coleg addysg bellach (AB) a'r dau sefydliad AB yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru ar colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk
2. Y sefydliadau addysg bellach sydd yn rhan o'r consortiwm yw:
Coleg Ystrad Mynach
Coleg Morgannwg
Coleg Gŵyr Abertawe
Coleg Glan Hafren (ar fin uno â Choleg y Barri)
Coleg Gwent
Coleg Powys
Coleg Llandrillo Cymru
Coleg Glannau Dyfrdwy
Coleg Iâl Wrecsam
Coleg Harlech/WEA Gogledd Cymru
Coleg y Barri (ar fin uno â Choleg Glan Hafren)
WEA De Cymru

3. Mae'r consortiwm yn buddsoddi mewn cynrychiolydd addysg bellach sy'n siarad Mandarin yn Chongqing, Tsieina, fydd yn gweithio o swyddfa Llywodraeth Cymru yn Chongqing. Bydd y cynrychiolydd addysg bellach yn Chongqing yn cael ei gynorthwyo gan grŵp cynghori fydd yn cynnwys colegau lleol, busnesau lleol, y Cyngor Prydeinig a Llywodraeth Cymru.

4. Ffotograff ar gael o gyfarfod rhwng penaethiaid colegau Cymru, Cyfarwyddwr Comisiwn Addysg Chongqing a phenaethiaid colegau yn Tsieina ar 2 Mawrth 2011 – y trafodaethau hyn a ysbrydolodd golegau Cymru i ddatblygu Consortiwm i Gymru.
Y Cysylltiad rhwng Chongqing a Chymru

5. Sefydlwyd y cysylltiad rhwng Chongqing a Chymru yn 2000 trwy argymhelliad personol Prif Weinidog Tsieina, Wen Jiabao, yn ystod ei ymweliad â Chymru.

6. Llofnodwyd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth cyntaf rhwng Chongqing a Chymru yn 2006.

7. Nodwyd nifer o feysydd ar gyfer cydweithredu posibl a llofnodwyd Cytundeb Cydweithredu ffurfiol yn 2008.

8. Mae'r berthynas wedi mynd o nerth i nerth, ac erbyn hyn mae'n cynnwys cydweithredu ym meysydd datblygiad economaidd, yr amgylchedd a'r newid yn yr hinsawdd, gwyddoniaeth a thechnoleg, coedwigaeth ac amaethyddiaeth, addysg, iechyd, y celfyddydau a diwylliant.

Chongqing, Tsieina:

9. Mae Chongqing yn ne orllewin Tsieina a hi yw'r fwyaf o 4 rhanbarth gweinyddol yn Tsieina gyda mwy na 31 miliwn o bobl (mae 7 miliwn yn byw yn y ddinas).

10. Dinas fodern yw hi, ac mae iddi fwy na 3,000 o flynyddoedd o hanes. "Yu" yw'r enw byr arni ac fe'i gelwir hefyd Dinas y Niwl a Dinas y Mynyddoedd.

11. Mae 5,309 o filltiroedd (fel yr hed y frân) o faes awyr Heathrow i Ddinas Chongqing.

12. Ar hyn o bryd mae'n destun cynllun ar gyfer datblygu trefol a gwledig hyd at 2020.

Welsh Wonder Woman Inspires at VQ Awards

VQ Day is about recognising and celebrating success. VQ Day 2011 - or Vocational Qualifications Day – is hosted by Welsh ultra-marathon runner and TV personality Lowri Morgan at the National Museum of Wales, Cardiff on 22 June 2011. Be there to watch skills masterclasses, take part in 'have-a-go' sessions and be inspired at the VQ Learner of the Year Award ceremony.

Individuals who are using their vocational qualifications to inspire others and who are achieving beyond their peers will be the focus of the VQ Learner of the Year Award Ceremony.

And who better to host the Award Ceremony in the company of the six inspiring finalists and try her hand at 'have-a-go' skills sessions than Welsh wonder woman Lowri Morgan. Together, they'll make a veritable crowd of amazing individuals who grab life with both hands.

Lowri is an accomplished singer, musician and award-winning TV presenter. But above all that, she is the Welsh ultra-marathon runner who earlier this year won what must be the toughest event on the ultra marathon calendar, the 6633 Ultra: a non-stop self sufficient race over a distance of 350 miles in a frozen world where average daily temperatures are -25C. She faced eight days in severe Arctic conditions. She not only won the race, but was the only person to reach the finishing line - her fellow competitors dropped out three days before the end.

On top of the have-a-go sessions, masterclasses and VQ Learner of the Year Awards Ceremony, students, trainees and members of the public will be invited to quiz Lowri on her motivations, her trials, her tribulations and her role as VQ ambassador.

Joining Lowri will be the Welsh Government Deputy Minister for Skills, Jeff Cuthbert AM, the Chair of the National Training Federation for Wales Arwyn Watkins, and the Chair of ColegauCymru / CollegesWales David Jones.

Also on stage at the Awards Ceremony will be the six inspirational finalists who are proving themselves to be a cut above their peers. They are:

 • Benjamin Morgan, a 20 year old motor vehicle student at Deeside College who has coped with serious personal upheavals and still achieved beyond his peers. He was recently named "FE Learner of the Year" by City & Guilds and received a prestigious Lion Award in Buckingham Palace. This was a crowning glory, having previously been awarded a City & Guilds Medal of Excellence. His employer, a garage owner in Flintshire, says Ben is his 'best employee to date' and entrusts Ben to run the workshop when he's away.
 • Christopher Lewis, who achieved top grades in his level 3 studies at Bridgend College and was instrumental in the development of student-led elements of his course, inspiring both staff and students. He was awarded the college's overall student Award for Commitment to Study and played a key role in the college achieving the national Beacon Award for Science. Still a young man, he has shouldered longstanding family responsibilities while working in retail management to support his future degree studies in Forensic Science.
 • David Bowen, a web design student at Coleg Sir Gâr who is on a busy schedule, preparing to represent the UK at the WorldSkills 2011 competition in October. He is one of only two competitors from Wales to be selected for the UK Squad and he has been honing his competition skills at national events in France and shortly in Australia. Despite his jet-setting and his ambassadorial role in motivating up and coming potential WorldSkills competitors of the future, he still finds time to study and to work for a web design company.
 • Eleri Evans - an unconventional and distinctive plasterer. A single mother of three, she first tried her hand at other things before finding her true vocation. She started investing in her future once her children started school. By now, she works as a full-time plasterer, she has achieved qualifications at level 3 at Neath Port Talbot College through Pathways Training, and she's been congratulated by The Plaisterers' Company for coming in the top four in the search for the UK Plastering Student of the Year.
 • Luke Thomas, a 17 year old catering student who only completed his studies at Connah's Quay High School and Yale College Wrexham last year but who's already cooked for Prince Charles and been crowned Future Chef of the Year. Aiming to be the youngest Michelin starred chef in the world, Luke has already worked at the premier Barbados resort, Sandy Lane. In addition, during his time with the Individual Restaurant Company he secured placements at some of the top-rated restaurants in the world, including two and three Michelin-starred restaurants in Denmark, USA and the UK.
 • Melissa Jenkins, who moved on to study a BA degree in Photography at Bridgend College, having previously achieved top marks on her level 3 diploma. Her work has been published in What Digital Camera?, Sublime and various national magazines whilst she set up her own freelance fashion photography business and shooting top designers' new collections for London Fashion Week. Her prize for winning the Nikon UK Student of the Year foundation award includes working with John Wright, one of the world's leading fashion and advertising photographers.

VQ Ambassador Lowri Morgan said: "It's a privilege to be part of VQ Day as a VQ ambassador and host for the celebration on 22 June. I'm especially looking forward to hosting the VQ Learner of the Year 2011 award ceremony and learning of the achievements of Wales' home grown talents, made possible through vocational qualifications, hard work, dedication and drive.

"In addition, I'm delighted that my own story, testing myself to the limits, taking risks and persevering through to success might serve as inspiration for others. On VQ Day, I'll be highlighting the key highs and lows on the path my recent success in the Arctic ultra marathon. And after that, I'll put myself to the test again, as I'll be having a go at learning new vocational skills as part of the Have-a-go skills session. There's no letting the cat out of the bag yet. I have no idea what challenge I will have to face."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.
Notes to editors:

1. VQ Day is a UK-wide celebration of vocational successes. In Wales, VQ Day is supported by ColegauCymru / CollegesWales, the National Training Federation for Wales and the Welsh Government. Coordination of VQ Day at a UK level is provided by Edge, an independent education foundation. Further information is available from the following websites:
www.vqday.org.uk
www.ntfw.org
www.collegeswales.ac.uk
www.edge.co.uk

2. The programme for VQ Day at the National Museum of Wales, Cardiff on 22 June 2011 is as follows:
10:00 Have-a-go skills sessions open to pupils, students, trainees and members of the public (as well as Lowri Morgan and the Deputy Minister for Skills)
11:00 Question and Answer session with Lowri Morgan
11:30 VQ Awards with Jeff Cuthbert AM, Deputy Minister for Skills
11.45 More Have-a-go opportunities and skills masterclasses
13:00 Event closes

3. The event is open to the public and press and is free to attend.

4. For press enquiries and media opportunities in Welsh and/or English contact Sylvia Davies T: 029 2052 2500 M: 0796 771913 E: Sylvia.davies@colegaucymru.ac.uk

5. For further information about Lowri Morgan, her achievements, photographs or to book an interview with her, please contact SPEAKERS UNLIMITED's Mari Waddington M: 07979 840740 E: marielin77_2@hotmail.com or Sheila Willicombe T: 01792 536120 M: 0781 3920734 E: sheila@speakersunlimited.co.uk

Cadeirydd Newydd i GolegauCymru

DMae David Jones, pennaeth Coleg Glannau Dyfrdwy, wedi cael ei benodi'n Gadeirydd ColegauCymru.

Ers iddo gael ei benodi'n bennaeth a phrif weithredwr Coleg Glannau Dyfrdwy saith mlynedd yn ôl, mae'r coleg wedi cael ei weddnewid. Dyfarnwyd iddo'r graddau uchaf posibl gan Estyn – Arolygiaeth Ei Mawrhydi – am ei holl ddarpariaeth addysg bellach yn ogystal â'i ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith: y coleg cyntaf yng Nghymru i gyflawni hyn. Mae'r coleg hefyd yn tyfu ac yn buddsoddi ac yn darparu ar gyfer mwy a mwy o fyfyrwyr. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r coleg wedi uno gyda dau goleg tir, a bellach mae Grŵp Colegau Coleg Glannau Dyfrdwy yn cynnwys Coleg Glannau Dyfrdwy, Coleg Llaneurgain, Coleg Llysfasi a Hyfforddiant Wrecsam.

Mae ymrwymiad David i ansawdd wedi peri i'r coleg ennill Gwobr Ansawdd Cymru a Sefydliad Ewropeaidd er Rheoli Ansawdd (EFQM) ac iddo gadeirio Grŵp ColegauCymru ar Wella Ansawdd a Lleihau Biwrocratiaeth. Bedair blynedd yn ôl, enillodd David Wobr Arwain Cymru i Arweinydd yn y Sector Cyhoeddus.

Bu David, sy'n frwd o blaid y Gymraeg a diwylliant Cymru, yn ddylanwad sylweddol ar ddatblygu a mabwysiadu Strategaeth Genedlaethol ColegauCymru dros Ddwyieithrwydd mewn Addysg Bellach.
Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, John Graystone: "Rwyf wrth fy modd mai David Jones yw Cadeirydd newydd ColegauCymru. Mae David yn arweinydd cryf, mae e'n ddynamig ac yn barod bob amser i herio'r sefyllfa bresennol, gan geisio sicrhau rhagoriaeth yn ddi-baid.

"Mae'n dechrau yn y swydd dwy flynedd hon ar adeg gyffrous i addysg a hyfforddiant ôl-16. Mae colegau'n wynebu llawer o heriau wrth ehangu mynediad, codi safonau, cyfrannu at les cymdeithasol ac economaidd Cymru a gwella'r ffordd y darperir dysgu'n ddwyieithog a thrwy gyfrwng y Gymraeg. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda David wrth ymateb i'r heriau hyn".

Meddai David Jones: "Mae'n bleser ac yn fraint i mi gael y cyfle i gadeirio ColegauCymru. Fy mlaenoriaeth dros y ddwy flynedd nesaf fydd gweithio gyda John Graystone a thîm ColegauCymru, Aelodau'r Bwrdd a Phenaethiaid colegau i adeiladu ar y gwaith rhagorol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae angen i ni sicrhau bod holl sector colegau addysg bellach yn parhau i wella, a chodi safonau, wrth i ni i gyd ymdrechu i sicrhau rhagoriaeth yn ein colegau unigol, ac adeiladu ar statws ColegauCymru fel llais addysg bellach yng Nghymru".

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:

1. ColegauCymru yw'r elusen addysg cenedlaethol sy'n cynrychioli'r 21 coleg addysg bellach (AB) a'r dau sefydliad AB yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru ar colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk

2. Apwyntiwyd David Jones yn Gadeirydd ColegauCymru yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 25 Mai 2011 yng Ngwesty'r Hilton Caerdydd. Ceir mwy o wybodaeth ar gyfansoddiad y Bwrdd o: Pwy Ydyn ni

3. Am wybodaeth ar wobrau Leading Wales ewch at: http://www.leadingwalesawards.com/

4. Am wybodaeth ar Grŵp Colegau Coleg Glannau Dyfrdwy ewch at: http://www.deeside.ac.uk

Gwobrwyo colegau a dysgwyr eithriadol

Mewn seremoni ysblennydd yng Ngwesty Hilton Caerdydd ar 26 Mai, cydnabuwyd dysgwyr ac athrawon eithriadol fel y cyflawnwyr gorau ar draws colegau yng Nghymru, a gwobrwywyd saith coleg am ysgogi gwelliannau sydd o fudd i ddysgwyr.

Mae Gwobrau Blynyddol ColegauCymru'n cydnabod cyflawniadau eithriadol gan ddysgwyr, athrawon a cholegau ac roedd ansawdd y ceisiadau am Wobrau ColegauCymru 2011 yn arbennig o dda. Gwnaethant argraff fawr ar y paneli beirniadu, a nododd fod y colegau wedi "codi'r bar" eleni.

Dywedodd Dr John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru: "Ar y diwrnod y llongyfarchodd y Gweinidog Addysg Leighton Andrews golegau am ymateb i agenda Llywodraeth Cymru dros newid, roedd yn addas bod y noson wedi dod i ben gan arddangos y gorau oll o arferion colegau.

"Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr. Mae'r gwobrau hyn yn sicrhau bod yr arferion gorau'n cael eu cydnabod yn briodol. Mae'r gwobrau hefyd yn ganolog i ymdrechion di-baid y colegau i godi safonau ym mhob man trwy ddysgu gan y goreuon."

Yr enillwyr yw:

 • Defnydd effeithiol o'r Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru (CQFW) i gysylltu â chyflogwyr: Coleg Glannau Dyfrdwy
 • Adnoddau Dysgu Digidol: Coleg Sir Gâr
 • Arweinyddiaeth effeithiol wrth gyflwyno sgiliau: Coleg Morgannwg
 • Ymarfer eithriadol wrth gynnal a gwella ansawdd: Coleg Llandrillo Cymru
 • Arloesedd wrth ymateb i lais y dysgwr: Coleg Gwent
 • Defnydd eithriadol o dechnoleg: Y Coleg Ystrad Mynach
 • Defnydd arloesol o gynllunio'r cwricwlwm: Coleg Castell Nedd Port Talbot

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, John Graystone: "Yn ogystal â saith categori Gwobrau ColegauCymru 2011 oedd yn agored i golegau, roedd Gwobrau ColegauCymru 2011 hefyd yn cydnabod dau unigolyn: Dysgwr y Flwyddyn ac Athro'r Flwyddyn.

"Mae'n bwysig i ni gofio bob amser mai diben colegau yw cynorthwyo dysgwyr i gyrraedd eu nodau. Mae athrawon rhagorol yn allweddol i alluogi dysgwyr i gyflawni, ac mae'n iawn iddyn nhw gael eu cydnabod ar y llwyfan genedlaethol. Llongyfarchiadau i Maria McCarthy o Goleg Glan Hafren, a enillodd Wobr Athro'r Flwyddyn yn erbyn cystadleuwyr cryf iawn ar y rhestr fer.

"Dysgwyr eithriadol, wrth gwrs, yw hanes llwyddiant colegau. Llongyfarchiadau i'r cyd-enillwyr, James Fraser, Coleg y Barri a Shane Evans, Coleg Sir Gâr, ar ennill Gwobr Dysgwr y Flwyddyn. Mae'r ddau'n fodelau rôl ardderchog."

Aeth Dr Graystone ymlaen: "Nid yn unig mae Gwobrau ColegauCymru 2011 o fudd i ddysgwyr, maen nhw hefyd â gwerth eglur i amrywiaeth fawr o sefydliadau cenedlaethol uchel eu parch. Rydym wrth ein bodd i gael nawdd a chefnogaeth gref unwaith eto eleni gan: Agored Cymru, CBAC, City & Guilds/ILM, Edexcel, Learndirect, Dysgu Gydol Oes yn y DU, OCR Cymru, a Tribal Education."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:

1. ColegauCymru yw'r elusen addysg cenedlaethol sy'n cynrychioli'r 21 coleg addysg bellach (AB) a'r dau sefydliad AB yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru ar colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk
2. Cymrodd y seremoni wobrwyo le ar noson 26 Mai 2011 yng Ngwesty'r Hilton, Caerdydd.
3. Mae lluniau o'r enillwyr ar gael.
4. Dyma gategorïau Gwobrau ColegauCymru 2011 a'u noddwyr:
Gwobrau ar gyfer unigolion
Dysgwr y flwyddyn (ColegauCymru)
Athro/Athrawes y flwyddyn (Dysgu Gydol Oes yn y DU)

Gwobrau ar gyfer sefydliadau
Defnydd effeithiol o'r Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru (CQFW) i gysylltu â chyflogwyr (Agored Cymru)
Adnoddau Dysgu Digidol (CBAC/GCDC)
Arweinyddiaeth effeithiol wrth gyflwyno sgiliau (City & Guilds/ILM)
Ymarfer eithriadol wrth gynnal a gwella ansawdd (Tribal)
Arloesedd wrth ymateb i lais y dysgwr (OCR Cymru)
Defnydd eithriadol o dechnoleg (Learndirect)
Defnydd arloesol o gynllunio'r cwricwlwm (Edexcel)

Tips arian yn ennill taith i Canary Wharf i fyfyrwyr

Bydd enillwyr cystadleuaeth Tips Arian i Gymru, y cyhoeddwyd eu henwau heddiw, yn mynd gydag enillwyr y gystadleuaeth o bob rhan o'r Deyrnas Unedig i bencadlys Barclays yn Canary Wharf, Llundain, i gael gweld sut mae cyrraedd y brig.

Dyma'r cynigion buddugol yn nhri chategori'r gystadleuaeth, sef Tip Arian i Gymru, Tip Arian i Golegau, a Tip Arian i Unigolion:

 • Tip Arian i Gymru: "Dylai archfarchnadoedd leihau deunyddiau pacio a chost siopa trwy ddarparu peiriannau i gyflenwi bwydydd sych fel pasta, reis a siwgr, y gallai cwsmeriaid eu rhoi mewn cynwysyddion â chodau arnyn nhw". (Enillwyr: Suzannah, Suzanne a Jakki o Goleg Glannau Dyfrdwy)
 • Tip Arian i Golegau: "Dylai colegau leihau cost astudio i fyfyrwyr trwy gynnal arwerthiannau gwerslyfrau ail-law, a fyddai hefyd yn lleihau gwastraff a chodi arian i brynu llyfrau newydd". (Enillydd: Carl Mahoney o Goleg Merthyr Tydfil)
 • Tip Arian i Unigolion: "Gallwch fyw yn unol â'ch incwm trwy dalu biliau'n brydlon er mwyn osgoi taliadau llog, cadw cofnod o'r hyn rydych chi'n ei wario mewn llyfr nodiadau, a storio derbynebau a biliau er mwyn cadw trefn arnyn nhw." (Enillydd: Alex Williams, Coleg Gŵyr Abertawe)

Cystadleuaeth Tips Arian yw penllanw rhaglen ddigwyddiadau Wythnos Sgiliau Ariannol Barclays, sydd wedi rhoi awgrymiadau ac offer defnyddiol i filoedd o fyfyrwyr coleg ar draws Cymru i reoli eu harian mewn amrywiaeth o weithgareddau hwyliog gan gynnwys 'steil ar arian bach', 'her y fasged siopa', prawf blasu o'r enw 'blas ar arian' ac 'awgrymiadau ariannol i deuluoedd'.

Dywedodd Berni Tyler o GolegauCymru, Rheolwr Rhaglen Wythnosau Sgiliau Ariannol yng Nghymru: "Mae miloedd o fyfyrwyr o 14 coleg addysg bellach yng Nghymru wedi dysgu llawer iawn, diolch i'r Wythnos Ariannol eleni. Maen nhw wedi edrych ar sut i gyllidebu a sut i gynilo – sgiliau bywyd hanfodol a fydd yn eu helpu ar eu ffordd trwy addysg ac i fyd gwaith.

"Mae taith i Canary Wharf yn ddiwedd gwych i weithgareddau'r Wythnos Ariannol eleni. Rwy'n hapus iawn dros y pum myfyriwr buddugol, sydd wedi dangos y gallan nhw gymhwyso eu dysgu a meddwl yn gwbl ddilyffethair."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:
1. ColegauCymru yw'r enw newydd ar fforwm. Elusen addysg cenedlaethol ydyw sy'n cynrychioli'r 21 coleg addysg bellach (AB) a'r dau sefydliad AB yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru ar colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk
2. Mae 'wythnosau' Sgiliau Ariannol Barclays wedi cael eu cynllunio i roi ymwybyddiaeth i fyfyrwyr o faterion ariannol personol ac i roi offer iddynt i reoli eu cyllideb. Gyda chymorth gan GolegauCymru ac eraill, mae Barclays mewn partneriaeth â'r Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Ariannol wedi gweithio i ddarparu'r wythnos dysgu mewn 150 o golegau ledled Prydain. www.barclaysmoneyskills.com
3. Yng Nghymru, y colegau gymrodd rhan yn y gystadleuaeth Tips Arian oedd:
Coleg y Barri
Coleg Ceredigion
Coleg Glan Hafren
Coleg Llandrillo Cymru
Coleg Powys
Coleg Sir Gâr
Coleg Glannau Dyfrdwy
Coleg Gŵyr Abertawe
Coleg Merthyr Tudful
Coleg Castell Nedd Port Talbot
Coleg Sir Benfro
Coleg Catholig Dewi Sant
Coleg Iâl
Coleg Ystrad Mynach

4. Cyhoeddwyd enwau buddugwyr y gystadleuaeth gan Kathy Brown, Rheolwr Buddsoddiad Cymunedol, ar 9 Mai 2011 mewn disgwyddiad yng Nghaerdydd a drefnwyd gan yr Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Ariannol.
5. Caiff tips diddorol eu cyhoeddi ar www.twitter.com/CollegesWales a thrwy #moneytipsWales #moneyweek.

Rhagoriaeth y Dyfodol: yr elfen hanfodol i golegau

Ni allai "Rhagoriaeth y Dyfodol", cynhadledd flynyddol ColegauCymru ar 26 Mai yng Nghaerdydd, fod yn fwy amserol. Bydd prinder sgiliau, uno colegau, WorldSkills London 2011, dau adroddiad annibynnol ar addysg bellach yng Nghymru, a Chynulliad newydd gyda phwerau mwy yn gefndir i areithiau heriol a gweithdai fydd yn ennyn diddordeb.

Bydd prif siaradwyr y gynhadledd yn cynnwys:

 • Y Gweinidog dros Addysg yn Llywodraeth newydd Cynulliad Cymru; disgwylir iddo nodi gweledigaeth am addysg a hyfforddiant ar gyfer tymor y Cynulliad newydd
 • Huw Jones, Dirprwy Gadeirydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru; mae angen gweithredu ar fyrder ar ei adroddiadau ar anghenion busnesau o ran sgiliau, gan gynnwys sgiliau Cymraeg
 • Marion Plant OBE, Pennaeth North Warwickshire and Hinckley College; mae ei choleg wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth fentora dysgwyr trwodd i gystadlaethau sgiliau rhyngwladol gan gynnwys WorldSkills
 • Andrew Goodall, prif weithredwr Bwrdd GIG Aneurin Bevan, sydd wedi mynd trwy gyfnod o ailstrwythuro mawr gyda gwersi pwysig i'r sector colegau.

Dywedodd Dr John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru: "Rwyf wrth fy modd gyda safon a statws y prif siaradwyr yng nghynhadledd 'Rhagoriaeth y Dyfodol'. Mae colegau wedi ymrwymo i godi safonau'n barhaus ac i ymchwilio i ffyrdd newydd o fod yn fwy ymatebol i'r cymunedau maent yn eu gwasanaethu. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cydnabod bod colegau wedi rheoli cyfres o gyllidebau heriol a galwadau i weddnewid y sector addysg a hyfforddiant ôl-16 mewn modd effeithiol iawn.

"Hyd yn hyn, popeth yn iawn. Ond nid yw'n dod i ben yma. Mae adroddiadau annibynnol a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru wedi galw am hyd yn oed mwy o uno colegau, mwy fyth o gydweithrediadau gydag amrywiaeth fawr o bartneriaid, a model newydd o lywodraethu colegau.

"Er mwyn eu dysgwyr a'u cymunedau lleol yn ogystal â'r economi ehangach, mae 'rhagoriaeth y dyfodol' yn elfen hanfodol i golegau. Mae'n rhaid i golegau gynllunio ar gyfer newid strwythurol mawr a chyflenwi sgiliau o ansawdd da sy'n gwneud pobl yn barod am swyddi mewn economi sy'n symud yn gyflym, a hynny i gannoedd ar filoedd o ddysgwyr o bob oed o 14 mlwydd i fyny ac ar bob lefel, o lythrennedd sylfaenol i raddau a chymwysterau proffesiynol."

Dywedodd Dr Graystone i gloi: "Rwy'n sicr y bydd siaradwyr y gynhadledd, ar y llwyfan ac yn y gweithdai, yn herio ac yn ysbrydoli. Disgwylir i'r trafodaethau a fydd yn dechrau yn y gynhadledd arwain at newidiadau gwirioneddol mewn colegau ac yn y cyrff sy'n bartneriaid iddynt."

Diwedd

Cysylltwch â: Sylvia Davies ar 029 2052 2500.
Nodiadau i olygyddion:

1. Enw blaenorol ColegauCymru oedd fforwm. Elusen addysgol genedlaethol ydyw sy'n cynrychioli pob un o'r 21 o golegau a sefydliadau addysg bellach yng Nghymru. Ei chenhadaeth yw codi proffil addysg bellach gyda gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. I gael mwy o wybodaeth am GolegauCymru a'r colegau mae'n eu cynrychioli, ewch i www.colegaucymru.ac.uk neu www.collegeswales.ac.uk

2. Cynhelir y gynhadledd ar 26 Mai 2011 yng Ngwesty Hilton, Caerdydd.


Colegau'n buddsoddi mewn sgiliau Cymraeg

Mae ColegauCymru yn creu swydd newydd lefel uwch i gynyddu'r sgiliau Cymraeg y mae colegau a'u myfyrwyr yn ogystal â chyflogwyr yn galw amdanynt.

Swydd Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd yw'r diweddaraf mewn cyfres o ddatblygiadau sydd â'r nod o alluogi colegau addysg bellach i feithrin eu gallu i gynnig darpariaeth sgiliau Cymraeg.

Dan arweiniad ColegauCymru, mae pob coleg addysg bellach wedi mabwysiadu Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Dwyieithrwydd mewn Addysg Bellach. Yn ystod 2010, cynorthwyodd ColegauCymru golegau wrth iddynt roi'r Strategaeth ar waith gyda datrysiadau wedi'u teilwra, sy'n adlewyrchu gwahanol anghenion eu cymunedau lleol.

Hefyd mae ColegauCymru wedi bod yn cydweithio'n agos gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru a Bwrdd yr Iaith Gymraeg i wella'r ffordd y caiff datblygu sgiliau Cymraeg ei fesur a'i fonitro heb ychwanegu mwy o fân reolau.

Yn awr mae ColegauCymru yn creu swydd benodol i sicrhau bod ymdrechion y colegau'n cael eu cefnogi'n genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol. Mae tasgau allweddol y Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd yn cynnwys:

 • gwella argaeledd cymwysterau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
 • meithrin gallu athrawon i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn y sector addysg ôl-14 ac ôl-16, yn enwedig mewn meysydd arbenigol galwedigaethol a thechnegol
 • helpu dysgwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg wrth iddynt symud ymlaen o un math o ddarparwr i un arall.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, John Graystone: "Mae colegau ar draws Cymru'n dangos eu hymrwymiad cryf i ddatblygu cenedl ddwyieithog. Bob blwyddyn mae colegau'n datblygu mwy o adnoddau ac yn cyflenwi mwy o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog, i'w myfyrwyr eu hunain a hefyd i ddisgyblion ysgolion trwy eu partneriaethau cyswllt ag ysgolion. Hefyd, roeddent yn awyddus iawn i fanteisio ar y cyfle a gododd yn ddiweddar i wneud cais am gymorth ariannol i gyflogi un o bedwar Hyrwyddwr Dwyieithrwydd newydd ar gyfer addysg bellach."

Mae symud ymlaen o'r ysgol i'r coleg, o'r coleg i'r brifysgol ac o'r coleg i'r gweithle'n un o'r prif faterion o bwys i ddysgwyr sydd eisiau datblygu eu sgiliau Cymraeg.

Aeth Dr Graystone ymlaen: "Tasg y Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd fydd gweithio gyda holl bartneriaid allweddol y colegau, gan gynnwys ysgolion, sefydliadau addysg uwch a chyflogwyr.

"Mae'r colegau eisoes wedi dechrau cydweithio'n agosach gyda'r sector addysg uwch ac rwyf wrth fy modd bod Bwrdd Cyfarwyddwyr newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnwys dau a benodwyd o'r sector addysg bellach. Hoffwn longyfarch yr un ar ddeg dysgwr o golegau addysg bellach sydd wedi llwyddo gyda'u ceisiadau am y gyfran gyntaf o ysgoloriaethau a gynigiwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg mewn sefydliadau addysg uwch.

"Mae'r sector addysg bellach yn adnabyddus am ei ddyfeisgarwch a'i hyblygrwydd. Mae swydd y Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd yn un bwysig iawn sy'n rhan o ymateb y sector addysg bellach i'r angen i wella addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog."

Diwedd

Cysylltwch â: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:
1. Enw blaenorol ColegauCymru oedd fforwm. Elusen addysgol genedlaethol ydyw sy'n cynrychioli pob un o'r 21 o golegau a sefydliadau addysg bellach yng Nghymru. Ei chenhadaeth yw codi proffil addysg bellach gyda gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. I gael mwy o wybodaeth am GolegauCymru a'r colegau mae'n eu cynrychioli, ewch i www.colegaucymru.ac.uk

2. Mae mwy o wybodaeth a phecyn cais am swydd Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd ar gael o http://bit.ly/hqgOBi Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Mai 2011.

3. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cymorth ariannol am y tair blynedd nesaf ar gyfer penodi pedwar Hyrwyddwr Dwyieithrwydd yn y colegau canlynol:
Coleg Iâl, Wrecsam
Coleg Ceredigion
Coleg Glan Hafren/Coleg y Barri/Coleg Cymunedol YMCA/WEA(S)
Coleg Gwent

4. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio'n agos gyda'r holl Hyrwyddwyr Dwyieithog ac hefyd gyda chanolfan Sgiliaith sy'n cynnig hyfforddiant a chefnogaeth datblygu dwyieithrwydd i golegau addysg bellach.

5. Mae'r rhai a benodwyd i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnwys Dr Ian Rees, Is-Bennaeth Coleg Llandrillo Cymru, a Linda Wyn, Is-Bennaeth Coleg Menai.

6. Mae'r rhestr o ymgeiswyr llwyddiannus am ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael o http://bit.ly/hIxn2g

Dyfarnu Medal y Canghellor i Bennaeth ColegauCymru

Mae'n bleser mawr gan GolegauCymru gyhoeddi bod Medal Canghellor Prifysgol Morgannwg wedi cael ei dyfarnu i'w Brif Weithredwr, Dr John Graystone, i gydnabod ei gyfraniad eithriadol i addysg.

Mae John Graystone wedi cael gyrfa nodedig ym meysydd addysg bellach ac uwch, gan arbenigo mewn datblygu polisi a llywodraethu colegau sy'n berthnasol i'r sector colegau yng Nghymru. Mae'n brif weithredwr ColegauCymru – y corff cenedlaethol sy'n cynrychioli pob coleg a sefydliad addysg bellach yng Nghymru – ers deng mlynedd.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, John Graystone: "Mae'n fraint ac yn anrhydedd mawr i mi fod Prifysgol Morgannwg wedi dyfarnu Medal y Canghellor i mi. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r sector ôl-16 wedi wynebu llawer o heriau a phrif nod y partneriaethau sy'n datblygu rhwng addysg bellach ac addysg uwch yw sicrhau gwelliannau i ddysgwyr.

"Rwy'n arbennig o falch i gael y dyfarniad hwn oddi wrth Brifysgol Morgannwg sydd wedi cynnal partneriaethau agos yn gyson gyda cholegau addysg bellach ac sydd bob amser wedi ceisio diwallu anghenion ei chymunedau lleol o ran addysg a hyfforddiant.

"Rwy'n diolch i'r Canghellor ac i Fwrdd Cyflwyniadau Prifysgol Morgannwg am yr anrhydedd hwn ac yn edrych ymlaen at barhau â'r berthynas iach iawn sy'n cael ei datblygu rhwng y sectorau addysg bellach ac addysg uwch yng Nghymru."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:

1. ColegauCymru yw'r enw newydd ar fforwm. Elusen addysg cenedlaethol ydyw sy'n cynrychioli'r 21 coleg addysg bellach (AB) a'r dau sefydliad AB yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru ar colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk

2. Cyflwynwyd Medal Canghellor Prifysgol Morgannwg i Dr Graystone gan y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Morris o Aberafan KG QC, Canghellor y Brifysgol, yng Nghyflwyniad Adroddiad Blynyddol y Brifysgol, a gynhaliwyd ar gampws y brifysgol yn Nhrefforest ar 4 Ebrill 2011.

Gwrando ar Ddysgwyr Colegau

Wrth i gam olaf proses dyfarnu gwobrau blynyddol ColegauCymru 2011 fynd rhagddo, mae colegau'n awyddus i ddangos eu hymrwymiad i wrando ar eu dysgwyr a chyflawni er eu pennaf les.

Yn 'Arloesi wrth Ymateb i Lais y Dysgwr' y mae'r gystadleuaeth gryfaf yn y categorïau sydd ar agor i golegau eleni.

Dywedodd Berni Tyler, Pennaeth Ansawdd a Safonau ColegauCymru: "Fwyfwy mae colegau'n cynnwys myfyrwyr yn eu penderfyniadau ac yn cymryd eu hymrwymiad i ymateb i 'lais y dysgwr' o ddifrif.

"Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae colegau wedi cynyddu eu hymdrechion i gynnwys myfyrwyr. Er enghraifft, aeth nifer fwy nag erioed o'r blaen o gynrychiolwyr staff a myfyrwyr colegau i gynhadledd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr eleni. Mae staff wedi mynychu sesiynau hyfforddi i'w helpu i gynorthwyo Undebau Myfyrwyr a Swyddogion Sabothol colegau. Mae colegau hefyd yn gweithio'n galed i ddiogelu dysgwyr trwy ddysgu o'r arferion gorau. Hefyd, mae myfyrwyr-lywodraethwyr wedi cymryd rhan mewn rhaglen hyfforddiant bwrpasol i sicrhau y gallant gymryd rhan lawn yn y broses o wneud penderfyniadau mewn colegau."

Wrth roi ei sylwadau ar y nifer o geisiadau am Wobrau Blynyddol 2011, sy'n fwy nag erioed o'r blaen, dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, John Graystone: "Mae yna hyder cynyddol yn y sector colegau. Mae Estyn – Arolygiaeth Ei Mawrhydi yng Nghymru – wedi dangos bod colegau'n darparu arweinyddiaeth, addysgu, dysgu, cymorth i fyfyrwyr a rheolaeth ariannol o ansawdd da. Hefyd, yn ddiweddar mae Llywodraeth Cynulliad Cymru a dau adroddiad annibynnol wedi canmol perfformiad llywodraethwyr colegau a llongyfarch colegau ar eu hymdrechion i gydweithredu gyda darparwyr eraill er budd dysgwyr.

"Ond nid yw colegau addysg bellach yn hunanfodlon. Maent i gyd wedi ymrwymo i barhau i godi lefel eu perfformiad. Mae'r ymrwymiad cadarn hwn i ansawdd da wedi ysgogi mwy o geisiadau gan nifer fwy o golegau ar gyfer gwobrau blynyddol ColegauCymru 2011. Yn arwyddocaol, nid oes gan un coleg fonopoli ar ansawdd da. Mae 15 coleg o bob rhan o Gymru, nifer sy'n fwy nag erioed o'r blaen, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y naw categori yn y gwobrau eleni."

Casglodd Dr Graystone: "Mae seremoni wobrwyo ColegauCymru yn ddathliad bywiog o'r gorau sydd gan golegau Cymru i'w cynnig. Mae ColegauCymru yn falch iawn o dderbyn nawdd am y gwobrau oddi wrth nifer o gyrff dylanwadol ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y seremoni wobrwyo ar 26 Mai pan fydd noddwyr y gwobrau yn cyhoeddi'r enillwyr haeddiannol."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:
1. ColegauCymru yw'r enw newydd ar fforwm. Elusen addysg cenedlaethol ydyw sy'n cynrychioli'r 21 coleg addysg bellach (AB) a'r dau sefydliad AB yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru ar colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk

2. Categoriau Gwobrau 2011 a'u noddwyr yw:
Defnydd effeithiol o'r Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru (CQFW) i gysylltu â chyflogwyr (Agored Cymru)
Adnoddau Dysgu Digidol (CBAC/GCDC)
Arweinyddiaeth effeithiol wrth gyflwyno sgiliau (City & Guilds/ILM)
Ymarfer eithriadol wrth gynnal a gwella ansawdd (Tribal)
Arloesedd wrth ymateb i lais y dysgwr (OCR)
Defnydd eithriadol o dechnoleg (UfI/learndirect)
Defnydd arloesol o gynllunio'r cwricwlwm (Edexcel)
Dysgwr y flwyddyn (ColegauCymru)
Athro/Athrawes y flwyddyn (Dysgu Gydol Oes yn y DU)

3. Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni fydd yn cloi Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru yng Ngwesty'r Hilton, Caerdydd ar 26 Mai 2011.

4. Y colegau sydd wedi cyrraedd y rhestrau byrion yw: Coleg Ystrad Mynach, Coleg Sir Gâr, Coleg Catholig Dewi Sant, Coleg Iâl, Coleg Gwent, Coleg Morgannwg, Coleg Glannau Dyfrdwy, Coleg Penybont, Coleg Menai, Coleg Llandrillo, Coleg Sir Benfro, Coleg Castell Nedd Port Talbot, Coleg Gŵyr Abertawe, Coleg y Barri, Coleg Glan Hafren.

5. I noddi'r gynhadledd neu i arddangos yn y Gynhadledd Flynyddol a Chynhadledd Llywodraethwyr Addysg Bellach (25 Mai yng Ngwesty'r Hilton, Caerdydd) fel ei gilydd, cysylltwch â Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu ebostiwch Sylvia.davies@colegaucymru.ac.uk

6. Mae adroddiadau arolygiadau Estyn ar gael o www.estyn.gov.uk

7. Mae dau adroddiad diweddar wedi cymeradwyo colegau:
Sefydlodd y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer Adolygu Strwythur Gwasanaethau Addysg yn yr hydref 2010. Cyhoeddwyd yr adroddiad ar 29 Mawrth 2011 ynghyd â Datganiad Gweinidogol. Mae'r adroddiad ar gael o: http://cymru.gov.uk/topics/educationandskills/publications/wagreviews/educationservicesreview/?skip=1&lang=cy
Sefydlodd y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes banel adolygu arbenigol i ymchwilio i wahanol fodelau llywodraethu ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach yng nghyd-destun yr amgylchedd economaidd-gymdeithasol presennol. Mae adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen annibynnol ar gael o: http://new.wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/wagreviews/fegovreview/?skip=1&lang=cy

Colleges Welcome Far-Reaching Report

ColegauCymru / CollegesWales welcomes the publication of the Independent Task and Finish Group Report on The Structure of Education Services in Wales (the Thomas Review).

The Report is long, thorough and far-reaching. It considers schools, further education, work-based learning, and adult and community learning provision. It assesses 'who does what where' and calls for greater clarity from the Welsh Assembly Government on the mission of education and its providers. A number of its key concerns chime with the issues highlighted in ColegauCymru's manifesto for the forthcoming National Assembly for Wales elections.

The Report calls on schools and colleges to work more closely together to ensure learners aged 14-19 are offered 'real opportunity and choice'. It commends FE colleges for achieving beyond the quality targets that the Welsh Assembly Government set for the sector, and believes that colleges are willing and able to deliver even for 14-19 year olds if given the opportunity. It says:

 • 'FE needs to show its talent, its capacity and capability to demonstrate on a larger public canvas what it can and does do for post 14 and post 16 learners in collaboration with educational providers.'

The Report also recognises the significant mergers that have already taken place between colleges and the innovative collaborations currently underway between colleges and universities, and calls for this trend to continue.

Turning to adult learners and the workforce, the Report identifies the FE sector as a 'significant and valuable partner' in economic development and a 'critical component in the engine of prosperity' which must be sustained, together with colleges' work in delivering tailor-made programmes for business.

Chief Executive of ColegauCymru / CollegesWales, John Graystone, said: "The Report is very carefully researched and its recommendations are backed with clear evidence. I am delighted that the Report recognises the high quality and 'dynamism' that exists in FE colleges and that it recommends that colleges be given greater opportunities to share good practice and develop solutions with wider audiences.

"The Report calls for a focus on literacy and numeracy (basic skills) and notes that colleges have to divert significant public resource on raising the basic skills levels of new students. This chimes with the ColegauCymru manifesto published in advance of the National Assembly for Wales elections.

"I am also pleased that the Report recognises that FE colleges are keen to collaborate with others for the benefit of learners and that it notes the determinism within the FE sector to develop more opportunities for learning through the medium of Welsh."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.
Notes to editors:
1. ColegauCymru / CollegesWales is the new name for fforwm. It is a national educational charity that represents all 21 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk

2. The Independent Task and Finish Group Report on The Structure of Education Services in Wales was commissioned by Leighton Andrews AM, the Welsh Assembly Government Minister for Children, Education and Lifelong Learning, in autumn 2010. The report was made public by the Minister on 29 March 2011, together with a Ministerial Statement. Further information on the Task and Finish Group, its remit and responses to its consultation are available from: http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/wagreviews/educationservicesreview/?lang=en The Report is available from: http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/110328structureofservicesen.pdf


Maniffesto ar Gyfer Dysgwyr

Galluogi dysgwyr i lwyddo a'r economi i ffynnu yw'r prif ddeilliannau y dymuna ColegauCymru eu gweld wrth lansio maniffesto ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae maniffesto ColegauCymru yn galw ar ymgeiswyr yn etholiadau'r Cynulliad i gefnogi:

 • mwy o gyfleoedd dysgu
 • canolbwyntio ar wella sgiliau sylfaenol
 • hybu llwybrau galwedigaethol mewn modd cadarnhaol
 • continwwm dysgu gyda mwy o hyblygrwydd drwodd i lefelau uwch
 • gweinyddu effeithiol ac effeithlon
 • strwythyr proffesiynol i'r gweithlu addysg bellach.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, John Graystone: "Mae addysg a hyfforddiant yn borth i gyflogaeth a mwy o hunan-barch. Ond mae gormod o unigolion yn cael eu rhwystro rhag cyrraedd eu nod. Mae economi Cymru'n dioddef ac mae dysgwyr yn wynebu heriau oherwydd:

 • mae'r galw am ddysgu'n uwch nag y mae'r cyllid yn caniatáu ar ei gyfer
 • mae diffyg sgiliau sylfaenol yn atal nifer o ddysgwyr rhag cyflawni
 • o hyd mae gormod o bobl yn cael trafferth i wneud yn dda ar lefel TGAU (Lefel 2)
 • mae pwysau parhaol i roi mwy o werth i gymwysterau academaidd na phob math arall o gymhwyster yn difetha symbyliad llawer o bobl ac yn arwain at dangyflawniad
 • mae angen mwy o gyfleoedd i astudio'n lleol ac yn rhan-amser ar lefelau uwch (Lefel 4+) a rhaid i bob sefydliad addysg ymrwymo i bartneru er lles dysgwyr
 • mae gormod o arian cyhoeddus yn canolbwyntio ar reoleiddio diangen.

Gorffennodd Dr Graystone: "Mae maniffesto ColegauCymru ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn cynnig ffyrdd o waredu rhwystrau'r sustem, galluogi unigolion i lwyddo a'r economi i ffynnu o fewn cyfnod ariannol heriol. Dwi'n mawr obeithio y bydd ymgeiswyr yn etholiadau'r Cynulliad yn cofleidio'r atebion a gynigir yn maniffesto ColegauCymru ac yn ymweld â'u colegau lleol i gyfarfod a staff a myfyrwyr."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:
1. ColegauCymru yw'r enw newydd ar fforwm. Elusen addysg cenedlaethol ydyw sy'n cynrychioli'r 21 coleg addysg bellach (AB) a'r dau sefydliad AB yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru ar colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk
2. Mae etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn cymryd lle ar 5 Mai 2011.Future-proofing Further Education

The Independent Review of Governance Arrangements for Further Education Institutions in Wales has published a thought provoking report that contains a number of sound recommendations as well as some challenging recommendations that will now be consulted upon.

The Review team was given the task of considering how the governance of FE colleges could address economic, social and demographic challenges, as well as structural changes to the post-16 education sector being driven by the Welsh Assembly Government.

Chief Executive of ColegauCymru / CollegesWales, John Graystone, said: "I am delighted that the report recognises colleges' central role in promoting economic prosperity and social justice. The report praises colleges on their high level of performance over recent years. It makes it clear that the purpose of the review was not to question the high performance of colleges, but rather to future-proof their governance structures in a changing external environment.

"The Welsh Assembly Government and the review have concluded that colleges have responded well to the Welsh Assembly Government's strategy to transform the post-16 education landscape. The review attempted to enable governance structures to catch up with this evolution of larger colleges which are working in a large number of formal collaborations.

"Taken as a whole, the report is interesting and stimulating. It includes sound recommendations that we look forward to putting into practice. It also includes some possibly controversial recommendations that will be challenging to implement and raises some important questions.

"The principles, practicality and detail within the recommendations will need to be given full consideration. We are therefore pleased that the Welsh Assembly Government has today announced that there will be a period of consultation before it decides which of the Review's recommendations will be taken forward.

"Colleges are looking forward to playing a positive and constructive role in the forthcoming consultation period."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.
Notes to editors:
1. ColegauCymru / CollegesWales is the new name for fforwm. It is a national educational charity that represents all 21 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk

2. The Independent Review of Governance Arrangements for Further Education Institutions in Wales was commissioned by the Welsh Assembly Government and conducted by an independent task and finish group which was Chaired by Mr Rob Humphreys, Director for Wales at the Open University. A copy of the report of the Review is available from: http://new.wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/wagreviews/fegovreview/?lang=en

3. In a Ministerial Statement issued to accompany the report, Leighton Andrews, the Minister for Children, Education and Lifelong Learning, said: "The recommendations within this report will now be subject to formal public consultation which will commence on 28 March 2011 and will be published on the Assembly Government's website. The consultation will last for 3 months and decisions on the recommendations will be made after the consultation period has ended. Until this time, it is not possible for me to pre-empt which recommendations will be taken forward."

Striking on Pensions Wrong Approach

ColegauCymru / CollegesWales recognises the concerns of college staff on the Government's proposed pension reforms but regrets that protest will take the form of industrial action.

Chief Executive of ColegauCymru / CollegesWales, John Graystone, said: "The Government's proposals to reform public sector pensions are likely to affect all college staff, including lecturers. We recognise the concerns of the staff, and note that the TUC is negotiating with the Government on the reform package.

"We regret that the University and College Union has proposed strike action. A strike will disrupt students' education. That's the wrong approach."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.
Notes to editors:
1. ColegauCymru / CollegesWales is the new name for fforwm. It is a national educational charity that represents all 21 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk
2. The Universities and College Union (UCU) has proposed strike action on 24 March 2011.

Wales-China Skills Exchange Success

College students and staff are buzzing with new ideas on returning from the first ever China-Wales skills exchange that took place in the fastest growing city in the world: Chongqing, China.

Ten Welsh students from six colleges across Wales worked alongside 40 of their Chinese peers from 12 of Chongqing's colleges, learning from each other on specific work-related skills and showcasing their talents in engineering, construction, catering, digital media, hairdressing and beauty therapy.

It was a fantastic learning experience for the Welsh delegation, which had been coordinated by ColegauCymru / CollegesWales and financed and supported by the British Council.

Head of Creative Industries at Coleg Gwent, Hayley Wilce, who acted as joint coordinator of the Welsh skills exchange delegation on behalf of ColegauCymru, said: "The students were great ambassadors for Wales. They worked hard to demonstrate their skills to their Chinese counterparts and also learned a lot in return from the Chinese students' demonstrations.

"It was an eye-opener to see the creativeness of the Chinese, but also interesting to learn of their skills gaps. I gained a huge amount from this experience and I'm looking forward to being able to share my experiences and explore new ideas with college staff across Wales."

Hayley's fellow coordinator, Darren Rodrigues, Engineering Programmes Manager at Gower College Swansea, said: "I feel great pride when reflecting on the skills roadshow in Chongqing. What was just an idea last October was made a reality last week. This was as a result of collaboration between colleges, ColegauCymru, the British Council and thereafter by an exceptional group of students who were supported by excellent staff."

Neath Port Talbot construction student Emily Evans said: "I am very grateful to ColegauCymru and Neath Port Talbot College for the opportunity to visit Chongqing. It was a very challenging and busy week that enhanced my educational and cultural experience. Now, I feel my career aspirations do not just lie in the UK but also abroad. Not only did I experience new surroundings I also made numerous friends, both British and Chinese."

Coleg Gwent engineering student Rhys Webb, 19, from Risca said: "Visiting Chongqing was a life-changing experience. It was such a busy place full of sky-scrapers and new industry. The visit was hard work and very challenging but also hugely rewarding. My horizons have opened. I now have so many new ideas about where my future might take me."

China is now the second largest economy in the world. It is hugely entrepreneurial and packed with cutting-edge industries. Chongqing – a city in the south west with a population of 7 million in a municipality of 31 million - has huge ambitions. It already produces one-third of all laptops in the world and one-third of all motorcycles in China. It is in addition aiming to be the world's IT centre.

Wales and its colleges have the potential to learn a lot from Chongqing and expand Welsh students' views of their place in the world economy. The visit also provided the participating students with opportunities to make an impression on their Chinese hosts, experience the skills that are valued in China, and find out about booming Chinese industries first hand.

Chongqing's huge ambitions bring particular challenges. It is expanding on a scale unimaginable in Wales. It needs to integrate and train around 8 million migrant workers moving from the country to newly created jobs. Hence it is keen to develop partnerships with Wales' further education colleges to benefit from their solid track record in developing relevant vocational skills and their expertise in working with industry.

Chief Executive of ColegauCymru / CollegesWales, John Graystone, said: "The skills exchange between Wales and China is just the beginning. We need to ensure that we can make the most of the exciting opportunities that this link between the colleges of Wales and Chongqing offers. Both countries have much to learn from one another.

"Following on from the hugely successful Wales-China skills exchange, I am looking forward to working with colleges across Wales over the coming months to develop firm, productive and sustainable partnerships with our college peers in Chongqing for the benefit of our students."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.
Notes to editors:
1. ColegauCymru / CollegesWales is the new name for fforwm. It is a national educational charity that represents all 21 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk
2. The British Council Chongqing organised the programme and funded the visit. The programme also benefitted from the presence of the Welsh Assembly Government which has worked hard to develop close working partnerships between Wales and Chongqing.
3. In addition to the skills exchange, senior-level meetings for the following representatives took place during the visit: college principals from Wales and China, British Council Southwest China, British Council Wales, Education Commission (Chongqing).
skills exchange:
4. ColegauCymru coordinated the visit in conjunction with British Council Chongqing and staff from the six participating FE colleges: Coleg Gwent, Neath Port Talbot College, Gower College Swansea, Coleg Llandrillo, Yale College Wrexham, Pembrokeshire College. The participating students represent a wide range of vocational areas including: beauty therapy, catering, construction, electronics, engineering and the media.
5. The visit, funded by the British Council, took place in the first week of March 2011, coinciding with the Welsh Assembly Government-funded Wales Week and St David's Day celebrations in Chongqing.
6. The skills exchange grew out of a visit to Chongqing by International Managers from six FE colleges in Wales in October 2010.
The Chongqing/Wales link:
7. The Chongqing/Wales link was established in 2000 through the personal recommendation of Premier Wen Jiabao during his visit to Wales.
8. The first Memorandum of Understanding between Chongqing and Wales was signed in 2006.
9. A number of areas for potential collaboration were identified and there was a signing of a formal Cooperation Agreement in 2008.
10. The relationship has gone from strength to strength and now embraces collaboration in economic development, environment and climate change, science and technology, forestry and agriculture, education, health, art and culture.
Chongqing, China:
11. Chongqing is located in South West China and is the largest of 4 municipalities in China with over 31 million people (7 million reside in the city).
12. It is a modern city with more than 3,000 years of history and is called "Yu" for short; it is also known as Fog City and Mountain City.
13. It is 5,309 miles (as the crow flies) from London Heathrow to Chongqing City. 14. It is currently undergoing a plan for urban and rural development up until 2020.

Colleges Welcome 'Yes' Vote

As a result of the 'yes' vote in the referendum on the law-making powers of the National Assembly for Wales on 3 March 2011, the Assembly will be able to make laws on all matters in the 20 subject areas it has powers for, including education and training, without needing the UK Parliament's agreement.

Chief Executive of ColegauCymru / CollegesWales, John Graystone, said: "The outcome of the referendum should result in clearer lines of governmental responsibility and more of politicians' and government officials' time spent on making a difference to the people of Wales rather than bureaucratic paper shuffling between London and Cardiff."

"The devolution settlement that established the National Assembly for Wales in 1999 and which was subsequently amended by the Government of Wales Act in 2006 was particularly complicated. It was an uphill struggle to explain the intricacies of the referendum question and its potential outcomes to the public. But the principle of democracy is very important and I am very pleased to note that a number of colleges across Wales took an active part in raising awareness among students about the referendum by hosting events open to both 'yes' and 'no' campaigners to explain their views."

It will still be the case that responsibility outside of the 20 subject areas devolved to the Assembly remains with the UK Parliament. The result of the referendum therefore does not simply mean that the National Assembly for Wales will govern everything that has an effect on learners' education and training in Wales, given that the welfare system and fiscal policy for example remain the preserve of the UK Parliament.

Nevertheless, the 'yes' vote should clear some of the fog that surrounds the issue of legislative competence within the devolved areas and free-up the time of politicians and government officials to focus on delivering solutions to Wales' urgent education and training issues.

John Graystone concluded: "ColegauCymru is looking forward to continuing to work with the National Assembly for Wales in improving opportunities for learners in Wales. In particular, we urge the Assembly to focus on:

 • providing more post-16 learning opportunities
 • raising basic skills
 • promoting vocational routes positively
 • establishing a continuum of learning with greater flexibility through to higher levels
 • efficient and effective administration
 • raising the status of the teaching profession in further education."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.
Notes to editors:
1. ColegauCymru / CollegesWales is a national educational charity that represents all 21 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk

Wales' colleges in China for First Ever Skills Exchange

Further education college staff and students from across Wales are in China this week to swap expertise with their counterparts in Chongqing in the first official skills exchange between Wales and China, held to coincide with the Wales Week and St David's Day celebrations organised by the Welsh Assembly Government.

On a trip of a lifetime, ten college students from Wales will gain an insight into specific industries in China including the beauty industry, construction, electronics and engineering, catering and the media. College students from both Wales and Chongqing will demonstrate their skills in front of an audience and will also work together on particular skills to develop their respective knowledge. A massage; assembling an engine; installing power and lighting controls; photography techniques and award-winning digital stories give a flavour of the skills exchanges scheduled for 3 and 4 March. ColegauCymru / CollegesWales has coordinated the visit in conjunction with the British Council Chongqing and the participating colleges.

Chief Executive of ColegauCymru, John Graystone, said: "I am proud to be part of a consortium of Wales' further education colleges on this landmark visit to Chongqing, China. The Wales delegation includes students who have considerable experience in skills competitions at senior levels, and among the accompanying staff are a WorldSkills judge and the Chair of Digital Stories Cymru.

"China is now the second largest economy in the world. Further education colleges across Wales are keen to ensure that students from Wales are given opportunities to make an impression on their Chinese hosts, experience the skills that are valued in China, and to learn about booming Chinese industries first hand.

Dr John Graystone concluded: "Alongside the skills exchange, further education college principals will use the visit to establish strategic partnerships with colleges in Chongqing. The high level delegation hopes to establish a solid working relationship between colleges in the two countries. Both countries have much to learn from each other and we hope a close working relationship between Chongqing and Wales will be of long-term mutual benefit to learners and staff."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913
Notes to editors
ColegauCymru / CollegesWales is a national educational charity that represents all 21 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.collegeswales.ac.uk or www.colegaucymru.ac.uk

The skills exchange:
International Managers from six FE colleges in Wales visited Chongqing in October 2010 where the idea of a student skills exchange was discussed and developed with British Council Chongqing.
The International Coordinator at ColegauCymru has coordinated the visit in conjunction with British Council Chongqing and staff from the six participating FE colleges: Coleg Gwent, Neath Port Talbot College, Gower College Swansea, Coleg Llandrillo, Yale College Wrexham, Pembrokeshire College.
The participating students represent a wide range of vocational areas including: beauty therapy, catering, construction, electronics, engineering and the media.
The visit, which is being funded by British Council Chongqing, takes place in the first week of March 2011, coinciding with the Welsh Assembly Government-funded Wales Week in Chongqing.

The Chongqing/Wales link:
The Chongqing/Wales link was established in 2000 through the personal recommendation of Premier Wen Jiabao during his visit to Wales.
The first Memorandum of Understanding between Chongqing and Wales was signed in 2006. A number of areas for potential collaboration were identified and there was a signing of a formal Cooperation Agreement in 2008. The relationship has gone from strength to strength and now embraces collaboration in economic development, environment and climate change, science and technology, forestry and agriculture, education, health, art and culture.

Chongqing, China:
Chongqing is located in South West China and is the largest of 4 municipalities in China with over 31 million people (7 million reside in the city).
It is a modern city with more than 3,000 years of history and is called "Yu" for short; it is also known as Fog City and Mountain City.
It is 5,309 miles ( as the crow flies) from London Heathrow to Chongqing City.
It is currently undergoing a plan for urban and rural development up until 2020.

Colleges Welcome Stability But Challenges Remain

In a context of challenging budgets, ColegauCymru / CollegesWales has welcomed today's announcement by the Welsh Assembly Government of three year funding allocations to further education colleges in Wales, which will bring a measure of stability to the sector.

Core funding to further education (FE) colleges for the next academic year – 2011/12 - will reduce by 1.5% while additional funds to upskill adults and provide more Pathways to Apprenticeships will be maintained at the same level as this year. Adding all of the sums together means that the overall allocations to FE colleges will reduce by 1.4% next year.

Chief Executive of ColegauCymru, John Graystone, said: "Colleges in Wales have had to manage a series of tough budget settlements over recent years. The funding for 2011/12, announced today, will again require creative leadership and further tightening of belts.

"Together with the rest of the public sector, colleges had been expecting a tough funding settlement. Within that context, ColegauCymru is grateful that the Education Minister, Leighton Andrews, has listened to the concerns of colleges about the need for some stability in order to allow for greater strategic planning. The Minister's announcement of three year funding allocations and a review of the funding methodology are welcome."

In its annual report on the state of education in Wales, Estyn provided independent evidence that further education colleges are continuing to achieve well above the quality targets the Government has set for colleges. 91% of FE programmes have been judged to be good or outstanding. Estyn also judged colleges to offer good value for money.

John Graystone concluded: "Wales' colleges are recognised as good value and high quality institutions. Creative leaders and a drive to learn from best practice are key to their success. The funding allocations announced today will not be easy to manage but the degree of stability introduced through a three year funding settlement and the creativity and drive of colleges' leaders and managers will ensure that high quality teaching and learning will be maintained."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.
Notes to editors:
1. ColegauCymru / CollegesWales is a national educational charity that represents all 21 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk
2. The funding allocations to further education colleges were announced today, 4 Feb 2011, by the Welsh Assembly Government.

Colegau yn Croesawu Ymrwymiadau'r Gweinidog

Mae ColegauCymru heddiw wedi croesawu araith y Gweinidog Addysg ar ddyfodol addysg yng Nghymru: "Mae Addysg yn Gwneud Gwahaniaeth".

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae colegau wedi tynnu sylw at eu gofid bod canran y dysgwyr sy'n cyrraedd coleg addysg bellach â thrafferthion mewn sgiliau sylfaenol yn fwy na'r disgwyl. Roedd colegau yn falch clywed yn yr araith heddiw bod y Gweinidog Addysg yn bwriadu rhoi ffocws penodol ar sgiliau sylfaenol, ac ar lythrennedd a rhifedd yn benodol.

Yn ogystal, bu i'r colegau groesawu ymrwymiad digamsyniol y Gweinidog i ddarparu mwy o gyfleoedd galwedigaethol i ddysgwyr oed 14 ac 16, a bod angen cyflawni'r estyniad yn y cwricwlwm drwy bartneriaethau yn hytrach na thrwy chystadleuaeth.

Dywedodd Dr John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru: "Rydyn ni'n falch bod y Gweinidog Addysg wedi atgyfnerthu ei ymrwymiad i ehangu cyfleoedd galwedigaethol i ddysgwyr oed 14 ac 16 trwy ddisgwyl i ddarparwyr addysg weithio mewn partneriaethau effeithiol."

I gloi, dywedodd Dr John Graystone: "Mae colegau yn awyddus i gydweithio â'r llywodraeth, awdurdodau lleol ac ysgolion wrth fynd i'r afael â'r agenda holl-bwysig hwn. Rydyn ni i gyd yn rhannu'r gred am yr angen i gyflawni ac i gynnal safonau uchel ac rydyn ni i gyd ym ymrwymedig i Gymru fel 'y wlad sy'n dysgu'."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:
Elusen addysgiadol genedlaethol yw ColegauCymru sy'n cynrychioli pob un o'r 21 o golegau a sefydliadau addysg bellach (AB) yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol ac i wella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar ColegauCymru a'r colegau mae'n eu cynrychioli, gweler www.colegaucymru.ac.uk
Bu i Leighton Andrews AC, Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cynulliad Cymru draddodi araith dan y teitl "Mae Addysg yn Gwneud Gwahaniaeth" ar 2 Chwefror 2011 yn Theatr Reardon Smith, Caerdydd. Ceir copi o'r araith o: http://wales.gov.uk/newsroom/educationandskills/2011/110202education/?skip=1&lang=cy

Colleges Achieve Way Above Target

Responding to the launch of Estyn's Annual Report on educational standards in Wales, Chief Executive of ColegauCymru, John Graystone, said: "I am delighted that Estyn has provided independent evidence that further education colleges are continuing to achieve well above the quality targets the Government has set for colleges and that, in addition, they offer good value for money."

91% of FE programmes were judged to be good or outstanding compared to the national target of 65%.

In addition, key strengths identified in the report are colleges' involvement in networks of professional practice, continuous benchmarking against each other to secure further improvements, and a positive response to transforming the post-16 education sector. Improvements have also been noted in Welsh-medium and bilingual provision.

When it comes to partnerships with a range of other education providers, however, Estyn reports a more patchy picture.

Colleges accept Estyn's analysis that:

 • Partnerships with the schools sector to offer more vocational choices to the 14-19 cohort have not been as successful, and that
 • There is more work to do in further education colleges to develop Welsh-medium and bilingual provision in partnership with schools.

Over the last year, colleges have been raising concerns that a larger-than-expected proportion of learners arrive at college with basic skills deficits. It is even more concerning that this proportion includes learners who have attained good passes at GCSE level. ColegauCymru is pleased to note that Estyn identifies a need for an all-Wales and all-sector approach to basic skills testing.

John Graystone concluded: "Clearly, Estyn's Annual Report has applauded the incredible amount of positive work that FE colleges have achieved over the last few years, increasing quality whilst also dealing with funding challenges. But it is not good enough to have outstanding individual colleges in our midst. A postcode lottery in post-16 learning across Wales cannot be acceptable.

"ColegauCymru supports the call by Estyn for all sections of the education and skills sector, including the Welsh Assembly Government itself, to join forces to improve basic skills provision, widen opportunities for Welsh-speaking learners particularly in vocational subjects, and to develop more effective partnerships to deliver a wider choice of learning options more efficiently. Colleges have a clear track record of innovation and are ready to rise to the challenges identified by Estyn today in partnership with the whole of the education sector across Wales."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.
Notes to editors:
ColegauCymru / CollegesWales is the new name for fforwm. It is a national educational charity that represents all 21 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk
The Estyn Annual Report 2009-10 is available from
http://www.estyn.gov.uk/english/annual-report/2009-2010-annual-report/ or
http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/adroddiad-blynyddol/adroddiad-blynddol-2009-2010/

Cyhoeddi Cystadleuaeth am Ragoriaeth mewn Addysg Bellach

Disgwylir cystadlu brwd rhwng colegau addysg bellach eleni wrth i gategorïau Gwobrau ColegauCymru 2011 agor i geisiadau. Mae'r gwobrau'n adnabod a dathlu rhagoriaeth mewn addysg bellach.

Maent yn cynnig cyfle i arddangos rhagoriaeth ac arfer orau ar draws ystod eang o feysydd ac maent yn ffurfio rhan o waith ColegauCymru i godi safonau drwy hunan reoleiddio.

Y gwobrau ar gyfer colegau a sefydliadau addysg bellach yw:

 • Defnydd effeithiol o'r Fframwaith Credyd a Chymwysterau Cymru (CQFW) i gysylltu â chyflogwyr
 • Adnoddau dysgu digidol
 • Arweinyddiaeth effeithiol wrth gyflwyno sgiliau
 • Ymarfer eithriadol wrth gynnal a gwella ansawdd
 • Arloesedd wrth ymateb i lais y dysgwr
 • Defnydd eithriadol o dechnoleg
 • Defnydd arloesol o gynllunio'r cwricwlwm

Yn ogystal, cynigir dwy wobr i adnabod dysgu ac addysgu ardderchog gan unigolion:

 • Athro/Athrawes y Flwyddyn
 • Dysgwr y Flwyddyn.

Dywedodd Berni Tyler, Pennaeth Ansawdd ColegauCymru: "Mae'r gwobrau'n cydnabod cyflawniad rhagorol, yn tynnu sylw at ehangder y ddarpariaeth mewn sefydliadau addysg bellach ac yn cydnabod y cydweithredu rhwng sefydliadau a chyrff eraill.

"Mae ColegauCymru yn falch iawn o dderbyn nawdd am y gwobrau oddi wrth nifer o gyrff dylanwadol. Maen nhw i gyd yn cydnabod y cystadlu brwd am y gwobrau, ac maent yn gweld y gwobrau yn symbyliad i wella ansawdd ar draws y sector gyfan."

Bydd seremoni i gyhoeddi'r buddugwyr yn cael ei gynnal yn ystod cinio Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru ar 26 Mai 2011 yng Nghaerdydd.

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:
Elusen addysgiadol genedlaethol yw ColegauCymru sy'n cynrychioli pob un o'r 21 o golegau a sefydliadau addysg bellach (AB) yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol ac i wella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar ColegauCymru a'r colegau mae'n eu cynrychioli, gweler www.colegaucymru.ac.uk
Mae manylion y gwobrau a ffurflen gais ar gael o: Gwobrau Blynyddol
Noddwyr Gwobrau 2011:

Agored Cymru
CBAC/Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu
ColegauCymru
City & Guilds/Institute of Leadership & Management (ILM)
Dysgu Gydol Oes yn y DU (LLUK) Edexcel
OCR
Tribal Education
UfI/Learndirect

4. Bydd y paneli sydd yn barnu'r ceisiadau ar gyfer Gwobrau ColegauCymru 2011 yn cynnwys staff uwch o gyrff dylanwadol sy'n debygol o gynnwys: Cyrff dyfarnu Estyn Llywodraeth Cynulliad Cymru Dysgu Gydol Oes yn y DU (LLUK) Tribal Education Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 25 Chwefror 2011. Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi mewn seremoni fydd yn cloi Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru yng Ngwesty'r Hilton, Caerdydd ar 26 Mai 2011.
5. I noddi'r gynhadledd neu i arddangos yn y Gynhadledd Flynyddol a Chynhadledd Llywodraethwyr Addysg Bellach (25 Mai yng Ngwesty'r Hilton, Caerdydd) fel ei gilydd, cysylltwch â Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu ebostiwch Sylvia.davies@colegaucymru.ac.uk