Archif Newyddion 2013

25/11/13: Colegau yn Buddsoddi i Greu Gwlad Llawn Chwaraeon

Mae ColegauCymru yn creu swydd newydd gyda'r bwriad o dyfu cyfranogiad myfyrwyr coleg mewn chwaraeon, yn enwedig y rhai sy'n 16-24 oed, a merched.

Mae'r swydd, sef Cydlynydd Chwaraeon, yn bwriadu helaethu ar y datblygiadau a gychwynnwyd gan GolegauCymru dros y ddwy flynedd diwethaf. Datblygwyd strategaeth chwaraeon eisoes gyda chefnogaeth y colegau. Mae perthynas gref yn cael ei meithrin gyda Chwaraeon Cymru a British Colleges Sport, a chyflwynwyd gwobr 'Etifedd Chwaraeon' yng Ngwobrau ColegauCymru am y tro cyntaf eleni, dan nawdd Chwaraeon Cymru.

Yn awr, mae ColegauCymru am greu swydd benodol, gyda chefnogaeth Chwaraeon Cymru, er mwyn sicrhau cefnogaeth i ymdrechion y colegau ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae'r prif dasgau ar gyfer y Cydlynydd Chwaraeon yn cynnwys:

  • cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon ymhlith dysgwyr coleg, yn enwedig pobl 16-24 oed a merched
  • mynd i'r afael ag anfantais ac ehangu cyfleoedd
  • gwella perfformiad, gan roi sylw arbennig i'n chwaraewyr elit
  • helpu hwyluso datblygiad gwlad llawn chwaraeon, gan annog mwy o gyfleoedd i wirfoddoli mewn gweithgareddau chwaraeon.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, John Graystone: Mae colegau ledled Cymru'n dangos eu hymroddiad cryf i ddatblygu Cymru fel gwlad chwaraeon. Bob blwyddyn, mae colegau'n hwyluso mwy o weithgareddau chwaraeon a chyfleoedd i'w myfyrwyr a'r cymunedau o'u hamgylch i wirfoddoli trwy amrywiaeth o bartneriaethau lleol. Yn ogystal, mae'r colegau'n paratoi cystadleuwyr ar gyfer cystadlaethau chwaraeon mawr yn y DU fel Pencampwriaethau Cenedlaethol Chwaraeon Colegau Prydain."

Aeth Dr Graystone ymlaen: "Serch hynny, er gwaetha'r holl waith da mae'r colegau eisoes yn cymryd rhan ynddo, mae ymchwil Chwaraeon Cymru wedi dangos bod lefel y cyfranogiad mewn chwaraeon yn dirywio ar ôl cyrraedd oed 16, yn enwedig ymhlith merched.

"Trwy benodi Cydlynydd Chwaraeon, bydd ColegauCymru'n darparu man canolog i golegau Cymru gydlynu a datblygu ymhellach fentrau chwaraeon ar bob lefel o ymgysylltiad.

"Mae'r sector addysg bellach yn adnabyddus iawn am ei ddyfeisgarwch a'i hyblygrwydd. Mae swydd y Cydlynydd Chwaraeon yn un bwysig sy'n ffurfio rhan o ymateb y sector addysg bellach i'r angen i wella iechyd y wlad yn ogystal â chydlynu, datblygu a hyrwyddo Cymru fel gwlad llawn chwaraeon."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.

Nodiadau i olygyddion:

1. Elusen addysg cenedlaethol yw ColegauCymru sy'n cynrychioli'r 19 coleg/sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru a'r colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk

Pentwr o Wobrau Ansawdd y DU i Golegau Cymru

Mae colegau Cymru'n sefyll ochr yn ochr â'r sefydliadau gorau yn y DU wrth bartneru â chyflogwyr, datblygu dysgwyr a phrentisiaid, a gwella perfformiad ariannol.

Enillodd Coleg Cambria y cydnabyddiaeth genedlaethol uchaf bosib i sefydliad academaidd neu alwedigaethol yn y DU yr wythnos diwethaf, sef Gwobr Pen-blwydd y Frenhines. Cafodd y coleg ei wobrwyo am ei hyfforddiant galwedigaethol a pheirianneg mewn cynhyrchu a chynnal awyrennau i Airbus ac awyrofod y DU. Roedd y coleg ymhlith dim ond tri choleg ledled y DU a gafodd ei gydnabod yn y Gwobrau mawreddog hyn. Yn ogystal, enillodd Coleg Cambria'r wobr a noddwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 'Datblygu Llythrennedd a Rhifedd' yng Ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau'r wythnos diwethaf.

Coleg arall a enillodd Wobr Beacon Cymdeithas y Colegau ar lwyfan y DU'r wythnos diwethaf oedd Coleg Meirion Dwyfor, sy'n rhan o Grŵp Llandrillo Menai, a enillodd y wobr am y defnydd gorau o dechnoleg mewn addysg bellach.

Ychydig ddyddiau cyn hynny, enillodd Grŵp Llandrillo Menai wobr Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth Cymru yn Stadiwm y Mileniwm a dyma'r unig sefydliad addysg bellach yn y DU sydd wedi cyrraedd rowndiau terfynol y DU, a gynhelir yn Llundain yr wythnos nesaf. Mae'r Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn rhaglen ledled y DU, sy'n dwyn ynghyd busnes, partner prifysgol neu goleg y DU, ac yn ddiweddar myfyriwr graddedig cymwys (cysylltai) i ddatblygu cyfle busnes. Dyfarnwyd Tlws Gwobr Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Cymru i Grŵp Llandrillo Menai a G.L. Jones Playgrounds Limited am weithredu proses dylunio cynnyrch newydd o'r cysyniad i weithgynhyrchu, gan arwain at y cwmni'n lansio pum cynnyrch newydd, gan sicrhau contractau allforio proffidiol i Awstralia, Israel ac Iwerddon, a chan gynyddu'r allbwn gan 19% a chyfrannau'r farchnad gan 7%.

Yn y Skills Show yn Birmingham – lle cystadlodd bobl ifanc mewn ystod o rowndiau terfynol Worldskills UK, cyrhaeddodd Coleg Sir Gâr yr 8fed safle yn y tabl cynghrair medalau – yr unig ddarparwr yng Nghymru i gael ei raddio yn 10 uchaf y DU. Unwaith eto, mae Coleg Sir Gâr wedi dangos ei fod yn ymroi i ddatblygu pobl ifanc hynod fedrus i gystadlu ar lwyfan y DU – a'r byd – yng nghystadlaethau WorldSkills. Yn y Skills Show eleni, enillodd cystadleuwyr o Goleg Sir Gâr wobr aur ac efydd a thair gwobr canmoliaeth uchel; tra rhoddwyd medalau a chanmoliaeth hefyd i fyfyrwyr a phrentisiaid o Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Caerdydd a'r Fro, Coleg Gwent, Coleg Penybont, Coleg Sir Benfro a Choleg Cambria.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, John Graystone: "Mae colegau addysg bellach ledled Cymru'n mynd â dysgwyr o'u cymunedau lleol a'r busnesau uchelgeisiol sydd wrth garreg y drws ac yn eu helpu i'w gwneud hi ar lwyfan y DU. Mae'r cyfan yn digwydd yma yng Nghymru, o fedalau sgiliau, cynhyrchion newydd, a chynnydd mewn allforion. Ac mae ein colegau'n parhau i fod ar flaen y gad, yn gwneud i bethau ddigwydd."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.

Nodiadau i olygyddion:

1. Elusen addysg cenedlaethol yw ColegauCymru sy'n cynrychioli'r 16 coleg/sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru a'r colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk

2. Gwybodaeth bellach ar Wobrau Pen-blwydd y Frenhines:http://www.royalanniversarytrust.org.uk/news/winners-announced-2013

3. Gwybodaeth bellach ar Wobrau Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth Cymru: https://www.expertisewales.com/home.php?page_id=6&show_news_item=365

4. Gwybodaeth bellach ar gystadlaethau terfynol WorldSkills UK:http://worldskillsuk.apprenticeships.org.uk/news/worldskills-uk-celebrates-uk%E2%80%99s-most-talented

Cymru'n dathlu dylanwad rhaglen rheoli arian

Mewn digwyddiad yng Nghaerdydd, dathlwyd y dylanwad mae pobl ledled Cymru yn cael yn eu cymunedoedd yn sgil cymryd rhan yn rhaglen arobryn Banc Lloyds, Arian am Oes.

Mae Arian am Oes yn rhaglen rheoli arian personol, gyda'r bwriad o wella gwybodaeth, hyder a sgiliau cymunedau ledled y DU i helpu pobl i reoli eu harian yn well.

Mae cymunedau lleol yng Nghymru wedi cymryd rhan yn y rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd, fel cwblhau cymwysterau hyfforddiant sydd wedi'u hariannu'n llawn, a chymryd rhan yn yr Her Arian am Oes i unigolion rhwng 16 a 24 oed.

Ers i'r rhaglen ddechrau yn 2010, mae mwy na 2,400 o bobl wedi cael eu hyfforddi i addysgu rheoli arian personol i gymunedau wrth ymgysylltu â 600 o sefydliadau ledled y DU.

Gwnaeth ColegauCymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, sy'n cyflenwi'r rhaglen yng Nghymru, gynnal y digwyddiad yn Stadiwm SWALEC, Caerdydd, i ddod â phobl ynghyd sydd wedi sicrhau bod Arian am Oes yn llwyddiant, ac i gyflwyno'r rhaglen i fwy o grwpiau cymunedol a darparwyr dysgu.

Roedd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Gweinidog yr Wrthblaid ar gyfer Llywodraeth Leol, Janet Finch-Saunders, AC Aberconwy, a wnaeth ganmol yr effaith gadarnhaol mae'r rhaglen yn ei chael ar gymunedau ac unigolion ledled Cymru.

"Yn dilyn yr argyfwng ariannol byd-eang, rydym i gyd wedi teimlo'r esgid yn gwasgu yn sgil y sefyllfa gyllidol anodd," meddai. "Mae hyn wedi achosi cynnydd mewn dyled bersonol a chynnydd mewn benthycwyr arian parod."

Mynegodd bryder fod mwy na 90,000 o bobl yng Nghymru wedi defnyddio gwasanaethau benthycwyr arian parod ac roedd hi'n frwdfrydig i hyrwyddo rhaglenni rheoli arian, fel Arian am Oes, i atal pobl rhag syrthio i gylch dieflig o ddyled.

Addawodd y byddai'n trafod y rhaglen Arian am Oes yn y Senedd, wrth i Fil Llythrennedd Ariannol Aelod Preifat, a gynigiwyd gan Bethan Jenkins AC Plaid Cymru, gael ei drafod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

"Mae'n hanfodol ein bod yn sicrhau bod pobl ifanc yn dysgu'r sgiliau i wneud y penderfyniadau cywir gyda'u harian rhwng y broses o ddysgu i ennill cyflog," ychwanegodd. "Mae'r rhaglen Arian am Oes wedi'i chreu er mwyn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i reoli eu harian yn llwyddiannus a chefnogi'r gymuned ehangach i wneud hynny."

Dywedodd Allan Griffiths, Llysgennad Cymru Grŵp Bancio Lloyds: "Nod y rhaglen Arian am Oes yw sefydlu sgiliau arian mewn cymunedau ledled y wlad a'u helpu i ffynnu. Gwnaethom benderfynu ei bod yn amser nodi'r effaith fendigedig mae'r rhaglen wedi'i chael ledled Cymru.

"Drwy'r Her Arian am Oes, rydym wedi dyfarnu mwy na 350 o grantiau gwerth £500 i dimau o bobl ifanc ddatblygu prosiectau arloesol sy'n cael effaith barhaol ar wella eu sgiliau rheoli arian eu hunain, yn ogystal â'u ffrindiau â'u teuluoedd.

"Mae'n bwysig meddwl am yr effaith gadarnhaol mae rhaglen Arian am Oes wedi'i chael ac rwy'n edrych ymlaen at weld yr effaith y bydd yn parhau i'w chael ledled y wlad."

Cyflwynodd ddyfarniadau i bum unigolyn a sefydliad sydd wedi gwneud cyfraniadau aruthrol i lwyddiant y rhaglen yng Nghymru. Ar gyfer cymwysterau Arian am Oes, dyfarnwyd gwobr ymgysylltiad unigol i Siân McDonald o Gartrefi Dinas Casnewydd a derbyniodd Hayley Rees a Ros Protheroe o Hyfforddiant ACT Caerdydd, y wobr am ymgysylltu â sefydliadau.

Ar gyfer yr Her Arian am Oes, dyfarnwyd gwobr noddwr prosiect eithriadol i Ian Reynolds o'r Ganolfan Hyfforddiant a Chyflogaeth yn Abertawe, dyfarnwyd gwobr ymgysylltu â sefydliadau i Lucy Turtle, swyddog menter Coleg Gŵyr Abertawe a dyfarnwyd gwobr am gefnogaeth eithriadol i Kelly Jennings, cydlynydd dysgu a chyfoethogi Coleg y Cymoedd.

Ymhlith y siaradwyr eraill roedd rheolwr y rhaglen Arian am Oes yng Nghymru, Rachel Dodge o GolegauCymru; Llysgennad yr Her Arian am Oes Bethan Phllips; rheolwr gweithrediadau Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru Jeff Protheroe; swyddog cynhwysiant ariannol Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd, Paul Elliot; rheolwr cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr Coleg Caerdydd a'r Fro, Felix McLaughlin; a Rick Taylor, tiwtor sgiliau hanfodol yng Ngharchar Caerdydd.

Cafodd gweithdai eu cynnal gan Rick Taylor; Sumim Naher a Sian McDonald o Gartrefi Dinas Casnewydd; Lisa Chilcott o Gyngor ar Bopeth Cyngor Caerffili a Blaenau Gwent; a Jen Williams o Gymdeithas Tai Cadwyn.

Cafodd grwpiau rhwng 16 a 24 oed sydd am fod yn rhan o Her Arian am Oes eleni eu hannog i gyflwyno eu ceisiadau cyn y dyddiad cau ar 22 Tachwedd.

Diwedd

Yn y llun:
Gweinidog Cysgodol Llywodraeth Leol Janet Finch-Saunders AC (canol), gyda rheolwr Arian am Oes yng Nghymru, Rachel Dodge o GolegauCymru (chwith), a llysgennad Cymru Grŵp Bancio Lloyds, Allan Griffiths yn y dathliad yn Stadiwm SWALEC, Caerdydd.

Nodiadau i olygyddion:

Cysylltiadau'r cyfryngau:
moneyforlife@bluerubicon.com neu
Sylvia.davies@colegaucymru.ac.uk T: 029 2052 2500 S: 07968771913

About Money for Life

Money for Life is Lloyds Banking Group's award-winning personal money management programme, targeted at young people and adults in the wider Further Education, work-based learning and community learning sectors. Lloyds Banking Group has invested £8million in the programme from 2010 to 2014.

The Money for Life Qualifications programme provides accredited, fully-funded training to enable organisations to embed money management skills at a local level.

The Money for Life Challenge is a national competition that provides £500 grants to empower teams of 16-24 year olds to develop innovative money management projects that impact their communities.

Money for Life is also partnering with Home-Start to train employees to deliver money management workshops to vulnerable families this year and through 2014.
Money for Life was awarded a Big Tick and was highly commended in Business in the Community's Awards for Excellence 2012, and was also awarded a special mention in the Independent newspaper's Peer Awards 2012.

About the partners in Wales
For more in information on ColegauCymru / CollegesWales, seehttp://www.collegeswales.ac.uk or http://www.colegaucymru.ac.uk
For more information on the National Training Federation for Wales, seehttp://www.ntfw.org

Impressive A Level results at Wales Colleges

Students at Further Education colleges in Wales are celebrating an outstanding set of A level and BTEC results today. Many college leavers from Wales are now heading to Oxbridge, Russell Group universities and other prestigious centres of higher learning. Colleges are delighted by the results and recognise the achievements of the whole range of A level and vocational qualifications candidates.

Particular success was achieved by students in Grŵp NPTC Group's 'Gifted and Talented programme', where 100 per cent of students gained A* to B grades and 94 percent of those students achieved an A* or A grade. Ffion Williams from NPTC Group – who gained an A*AA plus the Welsh Bacc - is going to Edinburgh University to study law. Gower College Swansea is sending 9 students Oxbridge this year - in addition to the 25 former Gower College Swansea students who are already studying there.

St David's Sixth Form College is also reporting outstanding results for the 120 students on its Honours Programme - with 90% gaining A*-B grade at A2. Hard work and talent has meant that success rates at The College at Merthyr Tydfil have soared by 38% in one year.

2013 sees the first round of AS results for the new A-level Centre at the campus in Nantgarw, where the partnership between Coleg y Cymoedd, St David's Sixth Form College and Cardinal Newman Roman Catholic School has now been running for a year. The first results show great promise, with a 100 per cent pass rate in Welsh,

French, drama, photography, media studies, design technology and religious studies.
A host of college students are now heading towards rewarding professional and vocational careers. Kiera Soanes of Coleg Sir Gar, for instance, is heading to Exeter University to study medicine after achieving A grades in Maths, Chemistry and History. Beth Allmend, an exceptionally talented young musician from Coleg Cambria is taking up a place at the world renowned Royal College of Music in London after gaining an A* in Music. Former 'Only Boys Aloud' member Matthew Jennings of Coleg Sir Gâr produced outstanding results with A* in Maths and Further Maths and A in Chemistry and Physics. Matthew is now going to Imperial College in London to study Physics.

Vocational learners have also achieved strong results this year. 111 students at Bridgend College earned the much sought after 'triple Distinction' profile in their Level 3 Extended Diploma - which carries the same UCAS points as a top A level grade. A further 40 learners gained the top grade in their vocational qualifications in other diplomas at the college. Vocational students at Gower College Swansea are also celebrating superb BTEC results today – 25% had triple Distinctions (D*/D) and a further 23% had a combination of Distinction and Merit grades. Students on Coleg Ceredigion's Performing Arts courses were particularly successful, with Molly Clark-Yospa, Orion Hart and Liana Vincent all achieving triple distinction in Level 3 Extended Diploma in Performing Arts. All three now intend to progress to university.

It is not only the traditional teenage full time A level students that colleges help to personal success. There are also mature students, part-time students and second-chance students who have received their results today. Cardiff and Vale College student Omoefo Eguavoen (25), who is taking a B in Biology and a B in Chemistry to university is already looking forward to specialising in cardiology or neurology after a first degree.

The Chief Executive of ColegauCymru / CollegesWales, John Graystone, said: "This has been an impressive year for students taking their A levels and BTECs at FE colleges in Wales. Students, with support from their teachers, have worked hard to ensure that the A level pass rate at our colleges has remained very high. A number of colleges are major providers of A levels, giving these creditable results a national significance."

"Our colleges have proved that their most talented students can attain results that match the best. Achieving at least three A grades were more than 20 students at Coleg Cambria, 21 students at Grŵp NPTC Group and 60 in Gower College Swansea. May I offer my warmest congratulations to the high performing students who are going on to further study at universities – including some of the most prestigious universities in the UK. I would like to congratulate students taking vocational subjects, who have also succeeded in gaining a place at university or will now pursue an opportunity to take up a higher apprenticeship."

"This has been another excellent year for students, teachers and support staff in Wales' colleges and I wish the students every success in the future."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 2500 or 07968771913

Notes to editors:

1. ColegauCymru / CollegesWales is a national educational charity that represents all 16 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.collegeswales.ac.uk

2. Press contacts for the colleges named in this release:
Coleg Gwent: Kim Spurr T: 01495 333507 M: 0772 0380545
Grwp NPTC Group: Fay Harris T: 01639 648006
Coleg Sir Gâr: Mandy Wyrwoll T: 01554 748533
Gower College Swansea: Nicola Roberts or Eleanor Lewis T: 01792 284262
Cardiff and Vale College: Christopher Baker T: 01446 725015
Coleg Cambria: Nicola Moore: 01244 834531
Pembrokeshire College: Geoff Elliott or Charlie Royal T: 01437 753100
St David's Catholic Sixth Form College: Alwyn Lloyd or Holly Bryant T: 029 20498 555
•Grŵp Llandrillo Menai: Jane Cater T: 01492 546666, or Sarah Wynn at Coleg Menai (part of Grwp Llandrillo Menai T: 01248 370125 ext 3548)

Welcome to the new Education and Skills team

ColegauCymru has given a warm welcome to Huw Lewis, the new Minister for Education and Skills, whose appointment has just been announced.

Dr John Graystone, ColegauCymru Chief Executive, said: "On behalf of further education colleges in Wales, I warmly welcome the appointment of Huw Lewis AM as Education and Skills Minister. The college sector had a strong and productive relationship with Leighton Andrews - we wish him well on the backbenches.

"Colleges look forward to equally positive relations with Huw Lewis - who has been a strong advocate of the importance of skills and education in addressing poverty and social injustice. Our new Minister clearly faces challenges in improving Wales's educational performance and continuing to raise standards. He can be assured that colleges will work closely with him to deliver the Government's crucial agenda on education reform."

In welcoming Ken Skates AM as the new Deputy Minister for Skills and Technology, Dr Graystone said: "Raising skills levels is at the centre of everything that colleges do. We are keen to work closely with the new Deputy Minister in ensuring that young people and adults who make up the workforce in Wales have the necessary skills to meet the changing needs of the Welsh economy."

Dr Graystone also paid tribute to Jeff Cuthbert with whom the sector has worked closely: "Jeff Cuthbert has been a tireless and effective Deputy Minister for Skills and Technology and has been an important ally for all those involving in building up Wales's skills base. We wish Jeff Cuthbert well in his new Ministerial role and we will continue to work with him in addressing poverty and educational inequality."
Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.

Notes to editors:

1. ColegauCymru / CollegesWales is the national educational charity that represents all 19 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk

2. Details of the reshuffle are found on the Welsh Government website:http://wales.gov.uk/newsroom/firstminister/2013/130626wgch/?lang=en

Cigydd a Bwrdd Iechyd yn Ennill Gwobrau VQ yng Nghymru

Bu cigydd ifanc o fri sy'n cyflogi dau brentis, a bwrdd iechyd sy'n ymrwymedig i wella sgiliau staff a gofal cleifion, yn dathlu buddugoliaeth mewn seremoni wobrwyo i ddathlu cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru.

Mae Tomi Jones, Cigydd Ifanc y Flwyddyn Cymru, 22 oed o Langollen, yn ychwanegu ei wobr Dysgwr VQ y Flwyddyn at ei restr faith o wobrau, a gwnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Wrecsam ennill gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn.

Cafodd y gwobrau a gefnogir gan yr UE eu cyflwyno gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert, mewn seremoni yng Ngholeg Morgannwg, Nantgarw, un o'r tri digwyddiad rhanbarthol ar gyfer Diwrnod VQ yng Nghymru ddoe (dydd Mercher).

Llwyddodd Tomi, sy'n rhedeg Jones' Butchers yn Llangollen, i guro Leo Hacker, cyn-fyfyriwr Coleg Caerdydd a'r Fro, sydd bellach yn gweithio i westy Royal Garden Hotel, Kensington, Llundain, a Helen Wynne, sydd wedi ennill nifer fawr o wobrau ac sy'n berchen ar Wasanaethau Gofal Plant Blythswood, Wrecsam, yn y rownd derfynol.

Mae gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn yn cydnabod dysgwyr sy'n dangos dilyniant a rhagoriaeth amlwg mewn astudiaethau galwedigaethol ac sydd wedi cyflawni'n sylweddol yn eu maes.

"Ennill y wobr hon yw un o'r cyflawniadau gorau yn fy mywyd hyd yn hyn," meddai'r cigydd talentog, a fydd yn cynrychioli Cymru fis nesaf yng nghystadleuaeth cigydd ifanc Ffederasiwn Cenedlaethol Cig a Bwyd 'Premier Young Butcher' yn Birmingham. "Mae'n dangos bod gwaith caled ac ymroddiad yn golygu y gallwch chi gyflawni unrhyw beth rydych chi am ei wneud."

Cafodd Tomi ei enwebu ar gyfer y wobr gan ei ddarparwr hyfforddiant, Cwmni Hyfforddiant Cambrian, yn y Trallwng. Ar ôl cyflawni Prentisiaeth Sylfaenol mewn Sgiliau Manwerthu Cigyddiaeth, mae e bellach yn gweithio tuag at Brentisiaeth mewn Sgiliau Cigyddiaeth tra'n rhedeg siop a chyflogi dau brentis.

Tomi yw'r drydedd genhedlaeth yn ei deulu i redeg y busnes, ac mae'n frwdfrydig am y diwydiant a hyrwyddo cigyddiaeth fel gyrfa ddiddorol a boddhaus i bobl ifanc.

Llwyddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Nantgarw guro'r cwmni gwasanaethau busnes, Capita, a Chyngor Sir y Fflint i ennill Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn. Mae'r wobr hon yn cydnabod cyflogwyr sy'n hyrwyddo gwerth cymwysterau galwedigaethol yn y gweithle ac sy'n gwneud cyfraniad gwirioneddol i wella sgiliau ac ysfa gystadleuol ar lefel genedlaethol.

Mae'r bwrdd iechyd wedi rhoi cymwysterau galwedigaethol wrth wraidd ei hyfforddiant a datblygiad. Sefydlwyd Adran Addysg Galwedigaethol ac, yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae 110 o ymgeiswyr wedi ennill cymhwyster lefel dau, tra bod 302 o ymgeiswyr wedi ennill lefel tri.

Mae'r buddion yn cynnwys rheoli stoc yn fwy effeithlon a llai o wastraff, gwellhad sylweddol o ran rheoli heintiau a mwy o gymorth i gleifion yn ystod amser bwyd. Mae gweithwyr cymorth mamolaeth hefyd wedi cael eu cyflwyno drwy ennill y cymwysterau galwedigaethol perthnasol.

Meddai Jill Williams, rheolwr addysg galwedigaethol y bwrdd: "Rydw i wrth fy modd. Mae'r wobr hon i bawb yn y bwrdd iechyd sy'n dilyn cymhwyster galwedigaethol. Nhw yw'r arwyr anhysbys yn aml, ac mae'n wych eu bod nhw'n cael cydnabyddiaeth."

Bu Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau, yn llongyfarch yr enillwyr a'r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol. "Mae'n bwysig bod cymwysterau galwedigaethol yn cael eu hystyried fel yr opsiynau dewis cyntaf i'n dysgwyr mwyaf disglair ac addawol, ac yn aros felly, a bod eu gwerth yn cael ei gydnabod yn llawn. Mae Diwrnod VQ yn chwarae rôl allweddol wrth gyflawni'r amcan hwnnw.

"Un o'm blaenoriaethau ers cael fy mhenodi'n Ddirprwy Weinidog fu sicrhau bod cymwysterau galwedigaethol yn cael eu cydnabod ochr yn ochr â chymwysterau academaidd ar gyfer eu gwerth i'r unigolyn a'r gymdeithas. Dyna pam, yn dilyn adolygiad annibynnol o gymwysterau, mae Llywodraeth Cymru eisoes yn cymryd camau i sicrhau bod cymwysterau galwedigaethol yn parhau i fod yn berthnasol, yn werthfawr ac yn addas i'r dyfodol.

"Rwy'n gobeithio y bydd Diwrnod VQ eleni yn ysbrydoli hyd yn oed mwy o unigolion i ystyried llwybr galwedigaethol i lwyddiant, gan wreiddio cymwysterau galwedigaethol ymhellach i'n heconomi a'n bywyd cenedlaethol."

Meddai Scott Waddington, Comisiynydd Cymru ar gyfer Cyflogaeth a Sgiliau: "Mae cymwysterau galwedigaethol yn cynnig sylfaen gwych i yrfaoedd ym mhob sector o'r economi ac maent yn fframwaith gwerthfawr lle gall pobl ifanc ddatblygu yn y gwaith ac adeiladu ar y sgiliau y mae eu hangen ar ddiwydiant Cymru.

"Mae'n hanfodol bod y cymwysterau hyn ar gael i gynifer o bobl ifanc â phosibl."

Cynhaliwyd digwyddiadau rhanbarthol Diwrnod VQ eraill yng Nghampws Cei Connah Coleg Glannau Dyfrdwy a daeth Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol De Orllewin Cymru â darparwyr dysgu at ei gilydd i drefnu gweithgareddau ymarferol yng Nghanolfan Siopa Aberafan, Port Talbot, Stryd Rhydychen, Abertawe, a Chanolfan Siopa Sant Elli yn Llanelli.

Ni fu cymwysterau galwedigaethol erioed yn bwysicach i'r economi nac i'r unigolyn, am eu bod yn darparu'r gweithwyr dawnus, medrus y mae busnesau mor awyddus i'w cael ac yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau angenrheidiol i lwyddo mewn addysg a gwaith.

Caiff Diwrnod VQ a'r Gwobrau VQ eu cydlynu yng Nghymru gan ColegauCymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a chânt eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Diwedd

Chwech o'r goreuon yn cystadlu am Wobrau VQ yng Nghymru

Mae chwech o'r cyflogwyr a'r dysgwyr gorau yng Nghymru wedi'u dewis i fod yn y rownd derfynol, o blith nifer fawr o geisiadau, i gystadlu am y Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol 2013 (Gwobrau VQ).

Bydd enillwyr gwobrau Cyflogwr VQ y Flwyddyn a Dysgwr VQ y Flwyddyn yn cael eu cyhoeddi ar 5 Mehefin mewn seremoni a gynhelir yng Ngholeg Morgannwg, Nantgarw. Bydd y coleg hefyd yn cynnal un o'r tri achlysur Diwrnod VQ rhanbarthol yng Nghymru.

O blith y rhai sydd yn rownd derfynol Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn mae'r cwmni allanoli prosesu busnes Capita yn Nantgarw; Cyngor Sir y Fflint yn Llaneurgain;a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Wrecsam.

Mae'r wobr yn cydnabod cyflogwyr sy'n hyrwyddo gwerth cymwysterau galwedigaethol yn y gweithle ac sy'n gwneud gwir gyfraniad i wella sgiliau a natur gystadleuol ar raddfa genedlaethol.

O blith y rhai sydd yn rownd derfynol Gwobr Dysgwr VQ y Flwyddyn mae pencampwr Cigydd Ifanc y Flwyddyn Cymru Tomi Jones o Langollen; cyn fyfyriwr Coleg Caerdydd a'r Fro, Leo Hacker, sydd bellach yn gweithio i'r Royal Garden Hotel, Kensington yn Llundain; a Helen Wynne, perchennog Blythswood Childminding Services, Wrecsam.

Mae'r wobr hon yn cydnabod dysgwyr sy'n dangos yn glir ddilyniant a rhagoriaeth mewn astudiaethau galwedigaethol ac sydd wedi cyflawni'n sylweddol yn eu maes.

Dywedodd Dirprwy Weinidog Sgiliau Cymru, Jeff Cuthbert: "Gall cymwysterau galwedigaethol helpu unigolion o bob oed i 'achub y blaen' boed hynny yn eu gyrfaoedd presennol neu eu gyrfaoedd i'r dyfodol neu fel llwyfan i addysg bellach.

"Rydym am gydnabod gwerth cymwysterau galwedigaethol a dathlu gwerth cyflawniad galwedigaethol i'r unigolyn ac i'r genedl. Gallwn ond yrru economi Cymru yn ei blaen gyda phobl a chanddynt y sgiliau a'r hyfforddiant priodol.

"Nod Diwrnod VQ ar 5 Mehefin yw codi statws dysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol a dathlu cyflawniad galwedigaethol."

Bydd tri digwyddiad rhanbarthol yng Nghymru'n dathlu Diwrnod VQ trwy osod chwyddwydr ar ansawdd, ystod ac amrywiaeth y cymwysterau galwedigaethol.

Yng Ngogledd Cymru, mae Campws Cei Connah Coleg Glannau Dyfrdwy yn trefnu arddangosiadau ymarferol o sgiliau galwedigaethol gyda chymorth ystod o ddarparwyr addysg a hyfforddiant ôl-16.

Bydd Partneriaeth Ddysgu Ranbarthol De Orllewin Cymru yn rhoi cyfleoedd ymarferol hefyd yng Nghanolfan Siopa Aberafan, Canol Dinas Abertawe a Chanolfan Siopa Sant Elli yn Llanelli. Bydd gwasanaethau radio lleol yn cefnogi'r diwrnod ar draws Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, mewn cydweithrediad â Choleg Sir Gâr, Coleg Gŵyr Abertawe a Choleg Castell-nedd Port Talbot.

Ar wahân i gynnal seremoni Gwobrau VQ, bydd Campws Nantgarw Coleg Morgannwg yn dod â darparwyr addysg a hyfforddiant ynghyd gyda chyflogwyr i arwain gweithdai a chyfleoedd ymarferol.

Dyluniwyd Diwrnod VQ i ddathlu sgiliau galwedigaethol a'r llwyddiant a ddaw yn eu sgîl, codi safonau ar hyd a lled Cymru a rhoi sylw i esiamplau rhagorol. Dengys y gwobrau bod sgiliau galwedigaethol yn gwella perfformiad unigolion a sefydliadau ac yn darparu gweithle o safon fyd-eang i Gymru.

Nid yw cymwysterau galwedigaethol erioed wedi bod cyn bwysiced i'r economi ac i'r unigolyn, gan eu bod yn cyflwyno'r gweithwyr hyfforddedig a dawnus y mae busnesau'n gweiddi amdanynt ac yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau y mae arnynt eu hangen i lwyddo mewn addysg a gwaith.

Cydlynir Diwrnod VQ a Gwobrau VQ yng Nghymru gan ColegauCymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, ac fe'u hariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Diwedd

Am fwy o wybodaeth ar Ddiwrnod VQ ledled y DU, ewch at www.vqday.org.uk

Top performing colleges and learners awarded

At a glittering ceremony at City Hall, Cardiff on 22 May, outstanding learners and teachers were recognised as the top performers across colleges in Wales, and seven college teams were awarded for driving improvements that benefit learners.

ColegauCymru's Annual Awards recognise outstanding achievements by learners, teachers and colleges and the quality of submissions for the ColegauCymru Awards 2013 was notably high.

At a time when the Welsh Government has been expecting a transformation of the post-16 education and training sector, colleges have shared resources, merged with partners, and developed strong strategic alliances. Further education colleges and institutions in Wales will number 15 by the end of the year, down from 25 just a few years ago. Colleges are now fewer in number, but better prepared to face future challenges. With strategic changes still underway, it was particularly apt that 'Leadership at a Time of Change' was a strongly contested award category. Congratulations to the winner of the award, Coleg Sir Gâr.

Rising to the theme of the annual conference, 'Colleges Delivering for Wales', Yale College, Wrexham, won an astounding three awards at the evening ceremony: Teaching and Learning; Digital Learning; and Literacy and Numeracy. It is the only college in Wales to hold 'research engaged college' status from the National Federation for Educational Research (NFER) and the college's professional learning communities are clearly delivering for its learners, enabling them to achieve well above the Wales average for A levels and the Edexcel National Diploma Benchmark.

Employability skills were key to a number of awards.

Following last year's inspirational Olympics and Paralympics, colleges are looking to play an even more active role in developing Wales as a healthy, sporting nation. Congratulations to Coleg Sir Gâr, which was part of the London 2012 Get Set Network, on winning the Sport Legacy Award. Coaching, mentoring, events-organising and fundraising are just some of the skills students learn at the college, alongside a host of sporting opportunities from leisure activities to the elite level.

Winning the 'International Award', Coleg Morgannwg has shown a drive to learn from the best in the world. The college has developed a host of opportunities to widen the horizons of its learners, taking advantage of European vocational exchange programmes. It also serves as the UK lead in multinational social science research projects and has a well-established engineering programme with the United Arab Emirates.

Enhancing employability through developing bilingual skills has netted Grŵp Llandrillo Menai – Coleg Menai the 'Welsh and Bilingualism Award'. The college is working with employers in the engineering sector along with 11 schools to develop engineering provision through the medium of Welsh with the aim of helping local young people quality for new career opportunities brought by the Energy Island development, and hence help them stay in their local communities.

Dr John Graystone, ColegauCymru Chief Executive, said: "With the Deputy Minister for Skills and Technology Jeff Cuthbert delivering a highly positive speech to the annual conference, it was fitting that the evening ended with showcases of the very best of college practices.

"Congratulations to all the winners and to those who were shortlisted. These awards ensure that best practice in further education is properly recognised. The awards are also central to colleges' continual efforts to raise standards across the board by learning from the best."

In addition to the seven categories of ColegauCymru Awards 2013 open to colleges, the ColegauCymru Awards 2013 also recognised two individuals: a Learner of the Year and a Teacher of the Year.

Dr John Graystone continued: "It is important that we remember at all times that the purpose of colleges is to support learners in reaching their goals. Excellent teachers are key to enabling learners achieve, and it is right that they are recognised on the national stage. Congratulations to Tracey Waterhouse of Coleg Gwent, who was awarded the Teacher of the Year Award against a very strong shortlist. A Creative Studies and Hairdressing Tutor, Tracey takes a leading role in innovation in teaching and learning, having teaching sessions videoed to share good practice, and with student success rates that are well above the national comparator.

"Outstanding learners are of course the success story of colleges. Congratulations to Jacob Thomas of Pembrokeshire College in winning the Learner of the Year Award. He is an outstanding role model. Having been crowned Welsh and British Champion in the sport of Boccia in 2010, Jacob is ranked 17th in the world and represented the UK in the 2012 Paralympics. I wish him every success in following his passion to become a sports coach."

Dr Graystone continued: "The ColegauCymru Awards 2013 not only benefit learners but also have a clear value to a wide range of highly-respected national organisations. We are delighted to have received sponsorship and strong support this year from: City & Guilds/ILM, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Pearson, OCR Cymru, RSC Wales, Sport Wales, the Welsh Government and the WJEC."

Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.

Notes to editors:
1. ColegauCymru / CollegesWales is the national educational charity that represents all 19 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk

2. The awards ceremony took place in the evening of 22 May 2013 at City Hall, Cardiff. More information on the awards, including a booklet highlighting the key features of each shortlisted submission, is available from http://bit.ly/yjLaoO

3. Photographs of the award winners are available from http://on.fb.me/17mOAg2

4. The categories of the ColegauCymru / CollegesWales Awards 2013 and their sponsors (in brackets) with the shortlisted colleges and winners (w):Awards for IndividualsLearner of the year (ColegauCymru / CollegesWales): Jacob Thomas, Pembrokeshire College (w); Gareth Jones, Coleg Sir Gâr; Daniel Keane, Deeside College.Teacher of the year (City & Guilds/ILM): Tracey Waterhouse, Coleg Gwent (w); Alan Lowry, Yale College, Wrexham; Kate Williams, Pembrokeshire College.
Awards for InstitutionsLiteracy and Numeracy (WJEC): Yale College, Wrexham (w); Cardiff & Vale College; Coleg Gwent.International (OCR Cymru): Coleg Morgannwg (w); Yale College, Wrexham; Grŵp Llandrillo Menai – Coleg Llandrillo.Sport Legacy (Sport Wales): Coleg Sir Gâr (w); Gower College Swansea; Neath Port Talbot College.Teaching and Learning (Welsh Government): Yale College, Wrexham (w); Coleg Sir Gâr; Coleg Gwent.Leadership at a Time of Change (Pearson): Coleg Sir Gâr (w); Grŵp Llandrillo Menai; Coleg Morgannwg.Welsh and Bilingualism (Coleg Cymraeg Cenedlaethol): Grŵp Llandrillo Menai – Coleg Menai (w); Bridgend College; Yale College, Wrexham.Digital Learning (RSC Wales): Yale College, Wrexham (w); Pembrokeshire College, Coleg Gwent.

Colegau yn Cyflawni dros Gymru

Mae'r cyfnod o drawsnewid y sector dysgu ôl-16 yn dechrau ar ei gyfnod terfynol a'r sylw bellach yn gadarn ar gyflawni anghenion dysgwyr Cymru, ei chymunedau a'i diwydiant. Dyna yw ffocws allweddol cynhadledd flynyddol ColegauCymru, fydd yn agor ar 22 Mai yng Nghaerdydd.

Dysgu gan y colegau gorau, gwrando ar ddysgwyr, ymateb i gyflogwyr, a chymryd rhan yn natblygiad y strwythurau cymwysterau ac ariannu newydd: dyna yw themâu'r gynhadledd.

Yn ogystal â hyn, mae colegau yn chwilio i fynd gam ymhellach drwy gryfhau addysg alwedigaethol uwch a chyfleoedd entrepreneuriaeth, yn ogystal â sicrhau, wedi'r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, bod colegau yn chwarae rôl hyd yn oed yn fwy gweithgar wrth ddatblygu Cymru fel cenedl iach a diddordeb mewn chwaraeon.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, John Graystone: "Wrth ymateb i bolisi Llywodraeth Cymru i drawsnewid addysg ôl-16 a'r sector hyfforddiant, mae colegau wedi rhannu adnoddau, uno â phartneriaid, a datblygu cynghreiriau strategol cryf. Bydd colegau addysg bellach a sefydliadau yng Nghymru yn cyrraedd 15 erbyn diwedd y flwyddyn, i lawr o 25 dim ond ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae colegau yn awr yn llai, ond yn gryfach.

"Mae mwy o newidiadau ar y gweill, gyda threfn cynllunio ac ariannu newydd, strwythur cymwysterau newydd i Gymru, a Bil yn rhoi mwy o gyfrifoldebau i golegau i gyd o dan ystyriaeth.

"Yn allweddol i ddysgwyr Cymru, ei chymunedau a'i diwydiant, mae colegau bellach mewn sefyllfa gryfach i wneud mwy o effaith. Nid yn unig yng Nghymru, ond y tu hwnt i'w ffiniau. Mae colegau yn edrych i feincnodi yn erbyn y gorau yn y byd, dysgu o golegau sydd wedi cyflawni rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu, chwarae rhan weithredol mewn cystadlaethau sgiliau rhyngwladol a gweithio gyda busnesau, mawr a bach, er mwyn ymateb i'w hanghenion presennol ac yn y dyfodol. Ac wrth gwrs, mae ymateb i lais y dysgwyr eu hunain yn hanfodol i lwyddiant ein colegau.

"Rwyf wrth fy modd fod gennym restr gref o siaradwyr allweddol a rhaglen lawn o weithdai amserol iawn a fydd i gyd yn gweithio er mwyn symud colegau ymlaen i gyflawni dros Gymru.

"Yn olaf, bydd y noson yn tynnu sylw at yr arferion ansawdd uchaf sydd eisoes yn 'Cyflawni dros Gymru'. Mae'r Seremoni Wobrwyo Flynyddol, ym mhresenoldeb y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg, Jeff Cuthbert AC, yn dyfarnu'r gorau o'r gorau, gan gynnwys gwobr ar gyfer Athro y Flwyddyn a Dysgwr y Flwyddyn.

"Mae'r gynhadledd a'r seremoni wobrwyo wedi sicrhau nawdd gan nifer o gyrff dylanwadol, gan ddangos ei barch mawr o fewn y sector addysg a hyfforddiant. Hoffwn ddiolch i CBAC, Llywodraeth Cymru, Addysg Tribal, RSC Cymru, Pearson, OCR, Morgan Coleg, Learndirect, City and Guilds, ILM, Capital Law, Chwaraeon Cymru, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a Gwasanaethau Ariannol Wesleaidd.

"Yn bendant, bydd y gynhadledd yn procio'r meddwl, yn heriol, ac yn un flaengar."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.

Nodiadau i olygyddion:

1. Elusen addysg cenedlaethol yw ColegauCymru sy'n cynrychioli'r 19 coleg/sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru a'r colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk
2. Ceir dolenni i'r gynhadledd o: http://www.colegaucymru.ac.uk/en-GB/annual_conference-33.aspx

3. Am y diweddaraf o'r gynhadledd ar Twitter, ewch i #colegau2013 ac i #GwobrauAB2013 am y seremoni wobrwyo. Bydd lluniau o'r gynhadledd a'r sermoni wobrwyo yn gael eu cyhoeddi'n fyw ar Facebook:www.facebook.com/CollegesWales.

Bil 'Gwerth am Arian' dros Addysg Cymru

ColegauCymru / CollegesWales is pleased that the Welsh Government, in introducing the Further and Higher Education (Wales) Bill in the National Assembly for Wales today, recognises the maturity of the further education college sector in Wales and is taking steps to increase the flexibility and responsiveness of colleges.

As a sector, further education in Wales is performing well. Over recent years, colleges have raised standards in teaching and learning dramatically, developed strong links with employers, improved progression routes for learners, and increased bilingual and Welsh-medium learning opportunities. These are all key priorities for the Welsh Government.

For Wales as a whole, more partnerships between colleges, schools and universities are helping to develop an integrated education service that better serves individuals and the economy.

All this has been achieved against a backdrop of challenging budgets and continuous change. The 25 further education institutions of just a few years ago will be just 15 by the end of the year, thanks to a programme of mergers which has resulted in the establishment of larger and stronger colleges.

The key purpose of the Bill is to secure colleges' longstanding classification as 'not for profit institutions serving households' (NPISH). As NPISH, colleges will strive to continue to deliver high value education services for Wales. And they will continue to be subject to rigorous audit.

If there were no Bill, it is the decision of the non-devolved Office of National Statistics (ONS) that would carry sway over the classification of colleges in Wales. At the stroke of an administrative pen, the ONS has decided that it intends to reclassify colleges as 'central government bodies'. That has real consequences. The running of further education colleges would become more bureaucratic, colleges would immediately lose millions of pounds of government investment, whilst the Welsh Government would become directly responsible for managing the colleges' annual income of around £460 million.

Chief Executive of ColegauCymru / CollegesWales, John Graystone, said: "I very much welcome the Welsh Government's acknowledgement that, whilst colleges are rightly subjected to rigorous audit, civil servants should not be given the role of micro-managing such complex organisations.

"Every year, colleges succeed in attracting around £100 million of investment on top of the £360 million they receive from government. As 'not for profit institutions serving households', all of the surplus is ploughed back into the business of developing and delivering quality education and training to individuals, young and old, and to companies that need a well-qualified workforce to drive forward Wales' society and economy.

"If colleges were to become instead 'central government bodies', all income would be ultimately managed by the Welsh Government, including income secured from non-government sources. Colleges would not be able to save up and invest in costly new infrastructure. All surpluses, for example, would become the property of the Government.

"The Government, on the other hand, would also be hamstrung, as it would not be allowed to 'match fund' colleges' savings to invest in new industry-standard equipment and buildings. The capital funding available to further education colleges would halve overnight with dramatic consequences for college infrastructure.

"Finally, if the new 'central government colleges' posted deficits rather than surpluses, then these deficits likewise would appear on the Welsh Government's balance sheet. Small wonder, then, that the Welsh Government prefers colleges themselves to have the task of managing their annual income of £460 million and securing an annual six-figure investment to keep them in the black."

Dr Graystone concluded: "I very much hope that Assembly Members will use this opportunity to allow the further education colleges in Wales to gain the legislative and administrative freedoms set out in the Bill and retain the status of 'not for profit institutions serving households'. This will enable them to deliver excellent value for money for Wales."
Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.

Notes to editors:

1. ColegauCymru / CollegesWales is a national educational charity that represents all 19 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk

2. The full title of the Bill is: the Further and Higher Education (Governance and Information)(Wales) Bill. It is available from here:http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=245734&ds=4/2013 and the Explanatory Memorandum is available from here http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=245735&ds=4/2013

3. The Bill takes forward proposals set out in the Further and Higher Education (Wales) Bill White Paper published on 2 July 2012.

International Achievements Win at Awards

ColegauCymru is delighted to announce the winners of the ColegauCymru International Award, hosted as part of the British Council Wales' International Awards Ceremony 2013 held on 21 March at the Metropole Hotel, Llandrindod Wells.

Joint winners, Coleg Morgannwg and Yale College, Wrexham, were recognised for their achievements in enriching both staff and learners' skills and learning experiences through the development of international opportunities.

Coleg Morgannwg demonstrated a real passion for enriching learner and staff experiences through participating in a number of technical projects, exchanges and work placements in Europe and further afield. Learners from a wide range of vocational routes have been able to use their participation directly in their learning programmes. For example, one engineering project with Germany links closely to learners' Level 3 Diploma (equivalent to A levels). The college also embeds its international experiences within Education for Sustainable Development and Global Citizenship (ESDGC) and the Welsh Baccalaureate Qualification.

Yale College in Wrexham has a clear focus on maximising the reciprocal learning that can take place when working in partnership with their counterparts in Europe as well as with African countries and with China. The college welcomes hundreds of international students to participate in short study visits, both vocational and academic, with the underlying ethos of integrating these students with the home students. This leads to a mutual exchange of learning, values and, most importantly, friendship.

Chief Executive of ColegauCymru / CollegesWales, John Graystone, said:

"ColegauCymru, now a partner in the British Council Wales' International Education Programme, is delighted that further education colleges have this year been included in the International Awards.

"Congratulations to Yale College and Coleg Morgannwg. Their experiences testify to the benefits of international engagement and demonstrate that international opportunities support learners' and teachers' personal and professional development."
Ends

Contact: Sylvia Davies on 029 2052 8384 or 07968 771913.

Notes to editors:

1. ColegauCymru / CollegesWales is a national educational charity that represents all 19 further education (FE) colleges and institutions in Wales. Its mission is to raise the profile of further education with key decision-makers to improve opportunities for learners in Wales. For further information about ColegauCymru / CollegesWales, and the colleges it represents, visit www.colegaucymru.ac.uk or www.collegeswales.ac.uk

2. The International Awards 2013 were held at the Metropole Hotel, Llandrindod Wells, on 21 March 2013. There were four categories of awards, open to schools and colleges in Wales. Coleg Morgannwg and Yale College, Wrexham were joint winners of the 'ColegauCymru / CollegesWales International Award'. The event was developed by the British Council WAles in partnership with Welsh International Dimension in Education (WIDE), Colegau Cymru and The National Centre for Languages, CILT Cymru, and supported by the Welsh Government.

3. For more information, data, and interviews on the event, please contact: Jonathan Thomas on 02920 924334 orjonathan.thomas@britishcouncil.org

Sgiliau Arian yn Dod i'r Coleg

O heddiw ymlaen, bydd hyd at 15,000 o fyfyrwyr coleg ledled Cymru'n mynd i'r afael â rheoli arian, sgil hollbwysig ar gyfer oes, mewn wythnos o ddysgu â ffocws.

Mae llawer o oedolion ifanc yn y coleg yn wynebu'r her o fyw yn annibynnol am y tro cyntaf. Mwy na thebyg na fydd y rhan fwyaf ohonynt wedi cael unrhyw addysg ariannol ffurfiol.

Mae wythnosau Sgiliau Arian Barclays, a gydlynir gan ColegauCymru ledled Cymru, yn dechrau mewn chwe choleg yng Nghymru heddiw, a bydd chwe choleg arall yn dilyn dros yr wyth wythnos nesaf. Bydd y ffocws ar ddatblygu sgiliau llythrennedd ariannol mewn sesiynau tiwtorial, yn yr ystafell ddosbarth, yn y cyntedd ac mewn undebau myfyrwyr o ardaloedd gwledig i drefol ac o Fôn i Fynwy.

Mae Barclays wedi gweithio ar y cyd â'r National Skills Academy for Financial Services i ddatblygu cyfres wythnos o hyd o weithgareddau cysylltiedig ag arian ac er mwyn rhoi'r arfau y mae ar fyfyrwyr eu hangen i gadw rheolaeth ar eu harian. Gyda phecyn cymorth o adnoddau yn ogystal â staff gwirfoddol a ddarperir gan Barclays, bydd myfyrwyr yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau rheoli arian rhyngweithiol ar sail pynciau ymarferol fel bwyd, ffasiwn a byw yn annibynnol.

Dywedodd Julia Owens, ColegauCymru, sy'n cydlynydd wythnosau Sgiliau Arian Barclays yng Nghymru: "Nid yw dysgu sut i reoli arian yn rhan statudol o'r cwricwlwm i fyfyrwyr coleg, ond mae sgiliau ariannol yn hanfodol er mwyn gallu byw yn annibynnol.

"Diolch i'r holl bartneriaid sy'n cydweithio ledled Cymru a'r DU ar wythnosau Sgiliau Arian Barclays, bydd myfyrwyr colegau'n cymryd rhan mewn gweithgareddau difyr,

llawn hwyl ac yn bwysicach na hynny, hynod berthnasol ac ymarferol i'w helpu i reoli eu materion ariannol. Rydw i wrth fy modd fod oddeutu 15,000 o fyfyrwyr ledled 12 coleg ym mhob cwr o Gymru'n cael gwir gyfle eleni i ddatblygu'r sgil bywyd hollbwysig hwn."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.

Nodiadau i olygyddion:

1. Elusen addysg cenedlaethol yw ColegauCymru sy'n cynrychioli'r 19 coleg/sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru a'r colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk

2. Rhaglen rheolaeth arian i golegau addysg bellach yw wythnosau Sgiliau Arian Barclays / Barclays Money Skills, a ddyluniwyd i gryfhau sgiliau a gwybodaeth ariannol y myfyrwyr. Mae'r colegau sy'n cymryd rhan yn cael pecyn adnoddau a ddefnyddiant i gynnal wythnos o weithgareddau a chanddynt thema rheoli arian rhwng mis Chwefror a mis Mai 2013. Ar lefel y DU, cyflwynir y rhaglen gan yr Academi Sgiliau ar y cyd â Barclays. Rheolir y rhaglen yng Nghymru gan ColegauCymru.

3. Y colegau addysg bellach sy'n darparu Wythnos Sgiliau Arian Barclays 2013:
Coleg Morgannwg: 4 Mawrth
Coleg Ceredigion: 4 Mawrth
Coleg Glannau Dyfrdwy: 4 Mawrth
Coleg Castell Nedd Port Talbot: 4 Mawrth
Coleg Sir Benfro: 4 Mawrth
Coleg Iâl, Wrecsam: 4 Mawrth
Coleg Caerdydd a'r Fro: 11 Mawrth
Coleg Gŵyr Abertawe: 18 Mawrth
Coleg Catholig Dewi Sant: 18 Mawrth
Coleg Ystrad Mynach: 14 Ebrill
Coleg Powys: 22 Ebrill
Grŵp Llandrillo Menai: 29 Ebrill

Estyn yn Dangos Ffordd Adeiladol Ymlaen i Addysg Ôl-16

Mae ColegauCymru yn croesawu'r awgrymiadau adeiladol a roddwyd gan Estyn yn ei adroddiad blynyddol, a gyhoeddwyd heddiw.

Mae adroddiad blynyddol Estyn yn tynnu sylw at yr angen i wella Cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn ogystal â llythrennedd a rhifedd. Yn arwyddocaol, noda hefyd y gosodwyd ystod gwahanol o feini prawf ar wahanol fathau o ddarparwyr addysg ôl-16 er mwyn adnabod "llwyddiant", a bod yn y gyfundrefn ariannu rai cymhellion gwrthnysig. Gall hyn arwain at ddarpariaeth ddysgu nad yw'n cael ei theilwra i ddysgwyr unigol bob amser.

Mae ColegauCymru wrth ei fodd fod Llywodraeth Cymru wedi cychwyn adolygiad o Gymhwyster Bagloriaeth Cymru'r wythnos diwethaf. Mae colegau'n parhau i roi cefnogaeth gref i'r Gymhwyster, ond cytunant gydag Estyn fod angen iddo fod yn fwy grymus a hyblyg yn ogystal ag yn fwy perthnasol i ystod ehangach o raglenni dysgu.

Mae colegau wedi chwyddo'u hymdrechion i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd y dysgwyr, gan ddarparu rhaglenni dal-i-fyny targedig yn ogystal ag ymgorffori llythrennedd a rhifedd yn rhaglenni dysgu galwedigaethol y brif ffrwd. Mae rhwydweithiau gweithwyr coleg proffesiynol, a gydlynwyd gan ColegauCymru, mewn lle da i ystyried canfyddiadau Estyn ar y maes gwaith pwysig hwn, ac yn gweithio i sicrhau bod yr holl feysydd dysgu ar draws pob coleg yn dysgu o arfer gorau.

Noda adroddiad Estyn y gystadleuaeth barhaus rhwng darparwyr ôl-16. Mae'r gystadleuaeth yn dda lle mae'n helpu cymell safonau. Ar y llaw arall, gall cystadleuaeth wyro arian cyhoeddus prin a gall arwain at y risg bod sefydliadau'n rhoi eu buddiannau eu hunain uwchlaw anghenion y dysgwyr.

Dros y blynyddoedd diwethaf, ffurfiodd nifer o golegau addysg bellach bartneriaethau agos gyda cholegau eraill a chydag ysgolion a darparwyr addysg eraill sydd wedi lleihau'r gystadleuaeth. Roedd cydweithredu, wedi'r cyfan, yn ddisgwyliad allweddol o'r Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) (2009). Ond, fel y noda adroddiad Estyn, gellid wella ar hyn.

Mae sawl coleg wedi uno neu yn y broses o gael eu huno. Ystyria Estyn i'r uniadau hyn fod yn llwyddiannus: gall colegau gyflwyno dysgu mwy effeithlon, gan wella hefyd ansawdd y dysgu. Erbyn diwedd y flwyddyn hon, mae nifer y colegau AB yn debygol o gyfrif i ddim ond 15 (o gymharu â 25 bedair blynedd yn ôl).

Mae Estyn yn iawn i nodi y mesurir llwyddiant yn wahanol mewn ysgolion a cholegau. Mae hyn oherwydd gofynnir i ysgolion a cholegau gasglu gwahanol setiau o ddata. Barn gref ColegauCymru, fodd bynnag, yw y dylai canlyniadau dysgu fod yn dryloyw ac yn gymaradwy ar draws y sector dysgu ôl-16. Croesawn ymrwymiad y Llywodraeth (a wnaed mewn ymateb i Adroddiad Thomas ar Strwythurau Addysg yng Nghymru) i gael trefn ar y systemau data rhwng dosbarthiadau'r chweched a cholegau, a gobeithiwn y bydd Adroddiad Blynyddol Estyn yn ailgychwyn ymdrechion y Llywodraeth i ddatblygu hyn.

Dywedodd John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru: Mae'r colegau addysg bellach yn croesawu'r awgrymiadau adeiladol a roddwyd gan Estyn yn ei adroddiad.

"Mae'n amlygu'r ffordd ymlaen mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys Cymhwyster Bagloriaeth Cymru a llythrennedd a rhifedd.

"Rwy'n falch fod yr adroddiad wedi ystyried hefyd newidiadau strwythurol a fyddai o fantais i ddysgwyr, gan gydnabod y defnyddir gwahanol feini prawf llwyddiant i farnu gwahanol fathau o ddarparwyr ôl-16. Byddai symleiddio'r strwythurau hyn yn helpu cyflawni 'Tîm Cymru' mwy integredig sy'n canolbwyntio ar sicrhau bod pob dysgwr yn cyrraedd ei botensial."

Diwedd

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.

Nodiadau i Olygyddion:
1. Elusen addysg cenedlaethol yw ColegauCymru sy'n cynrychioli pob un o'r 19 coleg a sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru. Ei genhadaeth yw codi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth am ColegauCymru a'r colegau mae'n eu cynrychioli, ewch at www.colegaucymru.ac.uk 2. Mae Adroddiad Blynyddol Estyn 2011-12 ar gael o:http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/adroddiad-blynyddol/adroddiad-blynyddol-2011-2012/