Beth sy ‘mlaen

WRC

Derbyniad yn y Senedd

Manwerthu 2020 - Sgiliau'r Dyfodol

28-06-2017

Mae’r digwyddiad wedi cael ei noddi’n hael gan Hannah Blythyn AC a bydd yn cynnwys anerchiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates AC.
Mae diwydiant manwerthu Cymru - y cyflogwr sector preifat mwyaf yn y wlad - yn gweld cyfnod o drawsnewid dyfnach a mwy pellgyrhaeddol nag erioed o’r blaen. Mae’r chwyldro technolegol sydd yng nghanol y newid wedi addasu sut mae cwsmeriaid yn siopa yn ei hanfod, yn ogystal â ffordd y manwerthwyr o weithio, a’r sgiliau maent yn eu meithrin ar gyfer y dyfodol. Mae gan hyn oblygiadau pwysig ar gyfer sgiliau yn y dyfodol a rôl colegau addysg bellach yn eu darparu. Heddiw, mae miloedd o bobl wedi’u cyflogi mewn swyddi manwerthu nad oedd yn bodoli pum mlynedd yn ôl, ac mae chwarter y gwerthiant manwerthu (heb fod yn fwyd) yn digwydd ar-lein.

Bydd y trawsnewid hwn yn cyflymu, a bydd gan hyn oblygiadau anferth i Gymru. Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i fanwerthwyr a darparwyr addysg a hyfforddiant i arddangos y gwaith maent yn ei wneud wrth gefnogi datblygiad sgiliau ein gweithlu a drwy gwrdd â sialensiau ehangach o dirwedd manwerthu sy'n newid. Byddwn yn ceisio egluro beth fydd yr heriau gan edrych ar sut mae ymateb yn gadarnhaol. Drwy newid medrwn gyfateb â'n gweledigaeth o ddiwydiant mwy cynhyrchiol sydd wedi ymrwymo i dwf cynaliadwy sy'n parhau i chwarae rôl hanfodol ac unigryw yn ein heconomi.

Bwriedir y dderbynfa ddenu arweinwyr o’r diwydiant, aelodau seneddol, a dylanwadwyr - rydym yn gobeithio y byddwch yn gallu ymuno â ni.


Arddangosfa AB – Sgiligau ar Waith

Mehefin 29, 10:00-15:00 Y Senedd

Dewch i fwynhau diwrnod yng nghwmni eich coleg addysg bellach lleol, lle bydd sesiynau rhyngweithiol ar gael i chi gael blas ar beth sydd i’w gynnig. Bydd ystod eang o weithgareddau ar gael sef; Roboteg, arlwyo, realiti rhithwir (virtual reality) - trosedd, trin gwallt, olwyn crochenydd, gwaith coed, a gymaint mwy!

Arddangosfa AB – Sgiligau ar Waith

Mae’r digwyddiad wedi cael ei noddi’n hael gan Llyr Gruffydd AC a bydd yn cynnwys cyfraniadau gan fyfyrwyr o’r sector, gan gynnwys Enillydd y Wobr VQ Dysgwr (Canolradd) y Flwyddyn, Alys Evans.

Byddai’r digwyddiad hwn ddim wedi bod yn bosibl heb gydweithrediad y sector ac ymrwymiad i ddigwyddiad ar y cyd sy'n codi proffil addysg bellach yng Nghymru.

Mi fydd nifer o ACau, ysgolion lleol, a’r cyhoedd yn ymweld a’r arddangosfa, a bydd cyfle i weld yr amrywiaeth o gyfleon a gwasnaethau sydd ar gael gan ein colegau lleol.

Cyfraniadau siaradwyr gwadd rhwng 12:00-12:40

12:00
Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru
12:05 Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru
12:10 Nutica Prioteasa – Enillydd y Wobr Ysbrydoli Dysgu fel Teulu o’r Sefydliad Dysgu a Gwaith
12:15 Dave Vaughan – Myfyrwr, Grwp NPTC
12:20 Scott Jenkinson – Addysg Oedolion Cymru Adult Learning Wales
12:30 Alys Evans – Enillydd y Wobr VQ, Dyswgr y Flwyddyn
12:35 Iestyn Davies i cau
12:40 Cinio, rhwydweithio ac arddangosfa
15:00 Cau

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad neu am ddigwyddiadau arall ColegauCymru cysylltwch â Amy Evans ar amy.evans@colegaucymru.ac.uk – 02920 522 500.

cyswllt

Claire Roberts
Swyddog Cyfathrebu

Ff: 02920 520 500
M: 07534 859426