Crefft Feistr

Galw am dystiolaeth: Oes galw am gymhwyster Crefft Feistr yng Nghymru?

Mae ColegauCymru yn ystyried cynlluniau i lansio dynodiad proffesiynol newydd, y Crefft Feistr, yng Nghymru. Cyn gwneud hyn, rydym yn gosod allan y cynnig ac yn gwahodd busnesau a rhanddeiliaid i rannu eu meddyliau drwy holiadur.

Gan edrych at ein heconomïau o werth uchel a pherfformiadau mewn sectorau allweddol, yn enwedig yn Ewrop, y nod yw mabwysiadu'r dynodiad Crefft Feistr yng Nghymru er mwyn sicrhau na fydd y sector busnes yn cael unrhyw rwystrau i weithio dramor a thrwy sicrhau bod modelau arferion da wedi'u mabwysiadu ac i fod yn fwy effeithiol o ran denu buddsoddiad tramor uniongyrchol. Bydd yr ymchwil yn galluogi ColegauCymru i asesu ymarferoldeb a niferoedd posibl y rhaglen, yn ogystal â'r cymorth sydd ei angen ar gyfer gweithredu.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, Iestyn Davies: "Mae'n hanfodol nad yw Cymru yn cael ei adael ar ôl a'n bod yn parhau i fod ar flaen yr agenda sgiliau, dyma sut yr ydym wedi denu buddsoddiad tramor yn y gorffennol. Mae'n hanfodol, felly, ein bod yn datblygu gweithlu drwy fuddsoddi mewn gwella sgiliau. Yn ogystal â denu buddsoddiad mae'n rhaid i ni sicrhau bod ein busnesau yng Nghymru, y mwyafrif helaeth ohonynt sy’n fusnesau bach a chanolig, hefyd yn cael mynediad i sgiliau o'r radd flaenaf mewn marchnad gymhleth a deinamig.

"Mae'r cymhwyster Crefft Feistr yn ffordd ragorol o ddatblygu’r cynnig hwn a bydd yr holl ymatebion i'r holiadur yn werthfawr wrth lunio cyfeiriad y fenter hon yn y dyfodol. Rydym yn cynnig fframweithiau penodol i'r sector ar lefel 3 a lefel 4 a all fod yn allweddol o ran sicrhau newid mewn dysgu seiliedig ar waith ledled Cymru. Rydym yn awyddus i ddathlu a marchnata'r lefel uchel o sgiliau sydd gennym eisoes wrth gydnabod bod yr holl ddysgu sy'n cyfrannu at broffidioldeb a chynhyrchiant busnes yn nwylo'r Meistr Crefftwr. Er mwyn penderfynu ar y ffordd orau i symud ymlaen yn y modd hwn, mae angen i ni glywed gan weithwyr, busnesau a darparwyr sgiliau. "


Crynodeb

Mae ColegauCymru, trwy ei swyddogaeth fel Pwynt Cyswllt Cenedlaethol Cymru ar gyfer y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd, wedi cwblhau ymchwil sy'n edrych ar y cymwysterau Crefft Feistr Ewropeaidd. Yn dilyn seminar yn trafod y cyfle hwn a thrwy ymchwil ragarweiniol dilynol, daeth i’r amlwg y gall fod rôl ar gyfer Crefft Feistri yng Nghymru.

Nod yr ymchwil hon yw i bennu p'un ai fyddai awydd i greu llwybr cymhwyster Crefft Feistr yng Nghymru ac i ystyried hyfywedd. Mae'r ymchwil hefyd yn anelu i gael atebion am hyfywedd a photensial y rhaglenni Crefft Feistr yng Nghymru a rhannau cyfansoddol arfaethedig o'r fframwaith. Bydd y gwaith ymchwil hwn yn edrych ar y potensial ar gyfer cyflwyno fframwaith Crefft Feistr i'r sectorau canlynol, yn y lle cyntaf:

  • Rheoli busnes a gweinyddu
  • Adeiladu
  • Peirianneg
  • Cyllid
  • Iechyd a gofal cymdeithasol
  • Lletygarwch a thwristiaeth

Mae’r cynnig ymchwil wedi creu dau fframwaith posibl, un ar lefel 4 ac un ar lefel 3. Mae'r fframweithiau hyn yn cynnwys elfennau lluosog o gymhwyster a dysgu, mae'r rhain yn benodol i'r sector, rheoli a chymwysterau addysgu/hyfforddi, a gefnogir gan gofnod gwaith ffrâm amser. Mae’r ymchwil yn ceisio deall addasrwydd a niferoedd derbyn y cymhwyster a'r cymorth sydd ei angen i’w weithredu.

Yn dilyn y gwaith ymchwil hwn, rydym yn awyddus i ymgysylltu â rhanddeiliaid ehangach i ddarganfod os yw hyn yn rhywbeth y byddai Cymru yn awyddus i’w fabwysiadu.