Venue Cymru, Llandudno: lleoliad cynhadledd flynyddol ColegauCymru 2015: 'Atebion Creadigol mewn Amser Caled'

Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru

O ganlyniad i broses ail-strwythuro, nid ydym yn cynnal cynhadledd flynyddol yn 2016. Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth ar y ffordd ymlaen unwaith i ni ddod i benderfyniad.

Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2015

Atebion Creadigol Mewn Amser Caled

Dydd Iau 21 Mai 2015 yn Venue Cymru, Llandudno


Mae cynhadledd eleni yn canolbwyntio ar ganfod atebion creadigol mewn hinsawdd ariannol anodd. Ymysg yr uchafbwyntiau mae datblygiadau busnes strategol, partneriaethau posibl, enillwyr gwobrau, gwybodaeth am y farchnad lafur, a phersbectif rhyngwladol.

Siaradwyr

Clywn am welliannau dysgu ac addysgu o goleg cymunedol yng Nghanada yn y bore, cyn troi i fyd busnes yn y prynhawn, lle bydd dau ddatblygiad ar raddfa fawr yn hawlio'r sylw ar y prif lwyfan.

 1. Tracy Gedies, Coleg Fanshawe, Canada - cyflwyniad pwynt pŵer

Yn ogystal, bydd un o Weinidogion Llywodraeth Cymru, y Dirprwy Weinidog Julie James AC, yn olrhain y cyd-destun polisi newidiol, a bydd sefydliad sy'n cynrychioli busnesau bach a chanolig eu maint yn edrych ar bontio bylchau rhwng y sector sgiliau a'r sector busnes.

Gweithdai

Bydd cyfle i archwilio atebion creadigol a thrafod arfer da yn yr wyth gweithdy sy'n pontio canol y dydd, pob un o dan arweiniad uwch-gynrychiolwyr o randdeiliaid allweddol a cholegau yng Nghymru a thu hwnt, gyda nifer o sesiynau astudiaeth achos yn cael eu cyflwyno gan sefydliadau sydd wedi ennill gwobrau o fri.

1a Safbwyntiau Cyflogwyr

 1. 1a: Employer Perspectives / Safbwyntiau Cyflogwyr
 2. 1a: UKCES Employer perspectives / Safbwyntiau cyflogwyr

1b Model Cwricwlwm Cyfunol Traws-golegol

 1. 1b: Cross-college blended learning / Model cwricwlwm cyfunol traws golegol

1c Iechyd Meddwl a Ffitrwydd i Astudio

 1. 1c: Fitness to study / Ffitrwydd i astudio
 2. 1c: Mental Health / Iechyd Meddwl

1d Cwrdd ag Anghenion Dysgwyr Mwy Galluog a Thalentog

 1. 1d: More Able and Talented Learners / Dysgwyr Mwy Galluog a Thalentog

2a Cefnogaeth gyda'r Gymraeg

2b Datblygu Sgiliau Dysgwyr: Gwersi o Ganada

 1. 2b: Lessons from Canada / Gwersi o Canada

2c Myfyrwyr yn Arwain

 1. 2c: Students as LEaders / Myfyrwyr yn Arwain

2d Rheoli'r Cyfnod Pontio: Rhoi Newidiadau ar Waith

 1. 2d: Implementing Change / Rhoi Newidiadau ar Waith

Noddwyr

Rydym yn arbennig o ddiolchgar i noddwyr y gynhadledd am eu cefnogaeth. Y rhain yw:

Llywodraeth Cymru, Capital Law, Learndirect, Tribal, SQA, British Council, a WPM Education.

Arddangoswyr

Yn ogystal, mae cyflenwad da o sefydliadau sy'n dymuno arddangos eu nwyddau a gwasanaethau yn y neuadd arddangos eleni, gan gynnwys nifer sy'n newydd i'n cynhadledd.

Dolenni Allweddol

 1. Rhaglen y Gynhadledd
 2. Cynhadledd Flynyddol 2015: crynodeb o bob gweithdy

Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2014

Sgiliau ar Gyfer Economi Fyd-Eang

Dydd Mawrth 13 Mai 2014 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd


Am yr ail flynedd, llwyfanwyd cynhadledd flynyddol ColegauCymru yn neuadd ysblennydd Neuadd y Ddinas Caerdydd.

Roedd gan y gynhadledd brif siaradwyr cryf o'r sector breifat a chyhoeddus, a bu'r gweithdai yn cysidro datblygiadau ac arferion da yng Nghymru a thu hwnt.

Dolenni

Mae pecyn y gynhadledd yn cynnwys rhaglen y dydd, bywgraffiadau'r cyflwynwyr, a gwybodaeth am bob un o'r gweithdai:

Cynhadledd Flynyddol - Annual Conference 2014 - Pecyn y Gynhadledd - Conference Pack

Siaradwyr Allweddol

Mae'r cyflwyniadau Pwynt Pŵer a ddefnyddiwyd i'w gweld isod:

Gweithdai

Gweithdai 1 - sesiynau'r bore

a Y Rhagolwg Rhyngwladol ar gyfer Colegau

b Gwneud Camau Breision mewn Chwaraeon

c Modelau Llywodraethu Effeithiol

d Paratoi ar gyfer Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Newydd

Gweithdai 2 - sesiynau'r prynhawn

a 10 Peth yr Oeddech yn Dymuno'i Wybod am Uno - ar agor i lywodraethwyr a rheolwyr colegau yn unig

b Gwersi o Raglenni Meysydd Dysgu

c Y Tu Hwnt i Ethos: Y Camau Nesaf mewn Dwyieithrwydd

d Trefniadau Newydd ar Gyfer Arolygu Addysg Bellach


Cynhaliwyd derbyniad cyn-cinio am 6.20pm, dan nawdd caredig Odgers Berndtson.

Ewch yma am fanylion Gwobrau ColegauCymru a'r Seremoni Wobrwyo.


Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2013

Colegau'n Cyflawni dros Gymru

Llwyfanwyd cynhadledd flynyddol ColegauCymru: Colegau'n Cyflawni dros Gymru, ar Ddydd Mercher 22 Mai 2013 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.


Siaradwyr Allweddol

Gweithdai

 • Ariannu ar sail rhaglen ddysgu
 • Dysgwyr fel partneriaid
 • Strategaeth Chwaraeon
 • Diwygio Cymwysterau: effaith ar golegau
 • Cryfhau addysg uwch alwedigaethol
 • Entrepreneuriaeth a chyflogadwyedd
 • Gwella dysgu digidol
 • Llywodraethu da

Dolenni


Gwobrau ColegauCymru 2013

Cynhaliwyd derbyniad cyn-cinio dan nawdd caredig Wesley Financial Services.

Y diweddglo ysblennydd oedd Cinio'r Gynhadledd a'r Seremoni Wobrwyo.

Cliciwch am fanylion y gwobrau blynyddol.

Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2012

I Fyny Bo'r Nod

Llwyfanwyd cynhadledd flynyddol ColegauCymru: I Fyny Bo'r Nod, ar Ddydd Iau 31 Mai 2012 yn Venue Cymru, Llandudno.


Siaradwyr Allweddol

 • Jeff Cuthbert, Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, Llywodraeth Cymru
 • Mario Kreft MBE, Cyfarwyddwr Pendine Park Care Organisation
  Cyflwyniad Mario Kreft
 • Yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru
 • John Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor
 • John Graystone's presentation

Gweithdai

'I Fyny Bo'r Nod': gweithdai

Darperir dolenni i'r cyflwyniadau a gyflwynwyd yn y gweithdai - lle maent ar gael.

Gweithdy 1a: Cynllunio, Ariannu a Rhaglenni Meysydd Dysgu (LAPs)
The workshop provided participants with an up-date on progress in the Review of Funding being undertaken by DfES and the associated development of Learning Area Programmes (LAPs) by ColegauCymru. Workshop members were given ample opportunity to discuss current developments and to contribute both to the Funding Review and on progress towards self-regulation of the FE curriculum proposed in the development of LAPs.
Cadeirydd: Dafydd Evans, Pennaeth Coleg Menai
Cyfranogwyr: Cynllunio ac Ariannu: Bethan Webb / Geoff Hicks, Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru; LAPs: Adrian Sheehan, Katy Burns, ColegauCymru.

Gweithdy 1b: Dysgu ac Addysgu
The workshop aimed to identify what strategic changes colleges need to make to achieve excellence in teaching and learning. Delegates considered strategies for improvement from the perspectives of teachers, learners and observers. Coleg Gwent provided a case study on its teaching and learning development programme.
Cadeirydd: Ian Dickson, Cadeirydd Rhwydwaith Uwch-Reolwyr Cwricwlwm.

Gweithdy1c: Chwaraeon – etifeddiaeth y Gemau Olympaidd
How can we raise the profile of sport within colleges in this Olympic Year? The importance of 'sports literacy'. The contribution of sport to well being, health, confidence and learning. How can we raise the profile of sport in colleges to sports bodies and Sport Wales?
This workshop was chaired by Simon Pirotte, principal of Coleg Powys and member of Sport Wales. John Hole, chief executive, British Colleges Sport, joined Professor Laura McAllister, chair of Sport Wales, in a lively discussion about how to build on the Olympic legacy in Wales.

Gweithdy 1d: Ymgysylltu â chyflogwyr
How can colleges most effectively engage with employers in delivering skills for their workforce and in developing learning programmes that deliver employability for their students? The purpose of the workshop was to explore ways in which closer partnerships between colleges and employers can engineer the right combination of knowledge and skills for learners, be they primarily work based, college based or distance learners. How to work through the diverse and changing needs of employers, be they small or large, public or private, were key aims of the workshop.
Cadeirydd: Barry Liles, pennaeth, Coleg Sir Gâr
Cyfranogwyr: Martin Hotass, UK Skills Partner, Siemens Plc.

Gweithdy 2a: Dilyniant AB-AU
Colleges have made notable strides in recent years in ensuring significantly greater levels of progression from their level 3 learning cohort into higher education - both within their institution and to universities. Against this background the workshop aimed to explore the ways in which colleges can both expand their own provision of HE to smooth progression routes for learners or enhance partnership working with employers and/or universities to ensure that access to higher learning is widened further, in line with the Welsh Government's Programme for Government.
Cadeirydd: Glyn Jones, Prif Weithredwr, Grŵp Llandrillo Menai
Cyfranogwyr: Steve Outram, Uwch Gynghorwr, Academi Addysg Uwch, a Gavin Thomas, ColegauCymru.

Gweithdy 2b: Cyfleoedd Rhyngwladol
This workshop explained how to raise the aspirations of learners and staff through participating in European funded projects. A particular focus of the workshop was the European Commission's Leonardo da Vinci programme which promotes work placements in Europe for learners in vocational education and training.
Neath Port Talbot College presented a case study on its involvement in ColegauCymru's 2011/12 Leonardo da Vinci initiative by examining the project's impact on learner motivation, staff development, European partnerships and employer engagement.
Ciara Brennan from CiLT Cymru, the national centre for languages in Wales, explained how to motivate learners through integrating purposeful, accredited language learning into a Leonardo mobility project.
Finally, there was a round-up of other international activities that have taken place this year and time for questions and discussion based on the content of the workshop.
Cadeirydd: Bryn Davies, pennaeth Coleg Ystrad Mynach a Chadeirydd Consortiwm AB Cymru-Tsieina.
Cyfranogwyr: Michael Rees, Pennaeth Peirianneg Coleg Castell Nedd Port Talbot, a Ciara Brennan Cilt Cymru.

Gweithdy 2c: Rheoli Sgiliau Hanfodol
Extensive stakeholder engagement has been conducted as a part of the Review of Qualifications, which will inform ways forward for Essential Skills in Wales. This workshop provided an opportunity to discuss what we have found out and what we are planning to do, to help you to meet the needs of learners and staff in your organisations.
Cadeirydd: Trefor Fon Owen, Coleg Harlech CAG (Gogledd)
Cyfranogwyr: Hazel Israel a Mike Hatcher, Adran dros Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru.

Gweithdy 2d: Cyllido: Pwy Ddylai Dalu am Beth?
The workshop provided an opportunity to consider the future direction of funding approaches in Wales under the banner of who should pay for what? Constraints on public expenditure for the foreseeable future will necessitate a review of the extent to which post-16 education and training should be funded by government, employers and individuals.
Cadeirydd: Mark Isherwood, Coleg Gymunedol YMCA
Cyfranogwyr: Bethan Webb, Lucy Evans a Jo Banks, Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru.


Gwobrau ColegauCymru 2012

Cliciwch am fanylion y gwobrau blynyddol.


Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2011

Rhagoriaeth y Dyfodol

Llwyfanwyd "Rhagoriaeth y Dyfodol", cynhadledd flynyddol 2011 ColegauCymru, ar 26 Mai yng Ngwesty'r Hilton, Caerdydd.


Anerchwyd y gynhadledd gan brif siaradwyr cryf:

 • Huw Jones, dirprwy gadeirydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru (WESB)
 • Marion Plant OBE, pennaeth, North Warwickshire and Hinckley College
 • John Graystone, prif weithredwr ColegauCymru
 • Andrew Goodall, prif weithredwr, Bwrdd GIG Aneurin Bevan
 • Leighton Andrews AC, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Addysg a Sgiliau

Me cyflwyniadau o'r gweithdai ar gael isod:

Teitl y Gweithdy Cyflwyniadau
Arwain Coleg Wedi ei Uno 1. Leading a Merged College (Ian Dickson)
Partneriaethau Rhyngwladol ac Ewropeaidd 1. Professional Development and International Opportunities (British Council)
2. European Lifelong Learning Programmes (Ecorys)
3. International and European Partnerships (Sian Holleran)
4. Wales and China Skills Exchange (Hayley Wilce)
Cydweithrediadau 14-19, Dysgu yn y Gweithle, Dysgu yn y Gymuned 1. Collaboration: Introduction (Maggi Dawson MBE)
2. Collaboration 14-19 (NPTC) handouts
3. Collaboration Work Based Learning (Pembrokeshire Consortium)
4. Collaboration Adult and Community Learning (Lindsay Harris & Pam Hales)
Fframweithiau Dysgu 1. Planning and Funding Review (Bethan Webb)
2. Learning Area Programmes (Kate Crabtree)
3. Learning Area Programmes (John Phelps)
Arwain Prentisiaethau 1. Apprenticeships 2011 - 2014 (Ella Davidoff)
2. Shared Apprenticeships Scheme (CCTAL)
3. Leading Apprenticeships (Nick Tyson)
Partneriaethau Addysg Uwch ac Addysg Bellach 1. HE in FE Survey (Gavin Thomas)
2. Regionalisation and Widening Access (HEFCW)
3. The move to a fee-led system (Jackie Doodson)
4. West Side Story (Mike Williams)
5. UHOVI (John O'Shea)
Sgiliau'r Dyfodol 1. Employability Strategy (Coleg Llandrillo)
2. Employability Skills (Pearson)
3. Reflections on two years of Deloitte (Bob Tod)
Ymarfer Sy'n Arwain y Sector 1. Sector Leading Practice - Estyn Guidance
2. Sector Leading Practice - Pembrokeshire College
3. Sector Leading Practice - St David's Catholic College
4. Sector Leading Practice: Estyn overview (Lin Howells)
5. Inspection Diagnostic Tool (Alyson Dacey RSC)
6. WBL Diagnostic Tool (Wales)

Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2010

Cyrraedd yr Her


Trafodion

Bu i gynhadledd flynyddol 2010 ColegauCymru, "Cyrraedd yr Her", gymryd lle ar 26 a 27 Mai yng Ngwesty'r Hilton, Caerdydd.

Prif Siaradwyr:

Jackie Fisher CBE

The conference opened with a highly stimulating presentation by Jackie Fisher CBE, Chief Executive of the Newcastle College Group. The Newcastle College Group encompasses three highly successful educational companies, which all follow a profit-making business model. One of the companies was bought by the Group from administration - an action that Jackie was keen not to encourage others to follow.

Some critical success factors that she identified:

 • Communication and cross fertilisation of good practice between the three organisations
 • E-enabling communication was identified as a critical success factor in making such a large multi-site organisation work. Staff in each of the three organisations regardless of geographical proximity to Newcastle, have the same access to the single computerised system.
 • Hard working staff that deliver results and which do not bring politics or patronage into the system

cyflwyniad: Jackie Fisher - 26 Mai 2010

Frank Coffield

Professor Emeritus Frank Coffield of the Institute of Edudcation followed Jackie with a distinctly different focus. He eschewed a profit-making business model for education. Education is a process, he intoned. "It should not ape business". It is cooperation, not competition, that is the business of education.

A "back to basics approach" was needed, he said, which focused on achieving excellence in teaching and learning. ICT was a "false god", he proclaimed: it is only as good as the teacher using it. And he cautioned against the education system becoming an exams factory relying on spoon feeding to get results.

cyflwyniad: Frank Coffield - 26 Mai 2010

Lesley Griffiths AC, Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesedd a Sgiliau - 27 Mai

In her short address, opening the second day of the conference, Lesley Griffiths assured delegates that skills were at the top of the Welsh Government's agenda. She also suggested that a sharp focus will be turned on basic skills, given that the Welsh Government's investment in basic skills had not yet delivered the results that had been hoped for.

David Rosser, Cyfarwyddwr CBI Wales - 27 Mai

David Rosser raised a laugh as he opened by reminiscing that he had last been invited to address a ColegauCymru annual conference a whole ten years ago. He suggested that it had been his "challenging" presentation to blame for being left out in the cold for the intervening ten years. "Boy, do you hold a grudge" he joked.

However, he then went on to quote from a recent CBI survey of its members, which reported very favourably on FE colleges. He thanked colleges for their hard work and for responding well to employer demands in training over recent years.

John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru

Dr John Graystone, ColegauCymru / CollegesWales Chief Executive opened with a brief examination of the education policies of the new UK coalition government before returning his focus to Wales.

Here in Wales, rates of attainment and successful completion of qualifications have improved over recent years. Colleges are delivering; they are successful. At the same time, FE colleges have also become more efficient, he said. Shared services was an avenue now being pursued that promised to deliver further efficiencies, he claimed, though possibly not better effectiveness.

Colleges had also responded positively to the Welsh Government's Transformation agenda, he claimed, with college mergers past, present and potential likely to reduce the number of colleges from 30 in 1994 to 19 by 2013. Finally, with a quick tour of various models of governance, John Graystone concluded that the current stakeholder model of governance had served FE well, but that if other models were put forward that offered further improvements, he was certain that colleges would give them proper consideration, following their strategy of improving quality through self regulation.

cyflwyniad: John Graystone - 27 Mai 2010

Leighton Andrews AC, Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes

Leighton Andrews, Minister for Education and Lifelong Learning, drew the conference to a close with a highly positive speech. He said: "I want to congratulate further education institutions for the way in which they have responded to our agenda for change. They have supported skills development, broadened curriculum options for young people and offered learning opportunities to a huge range of people of all ages, background and experience. They have made an enormous contribution to our ambition to improve social justice and enhance the skills base of the Welsh workforce".

In order to ensure that colleges could realise even more successes in future, he continued, he intented to set up an expert panel under the chairmanship of Rob Humphreys to look at models of governance. He stressed that it was not his intention to return colleges to local authority control, but that he wanted to "build on [colleges'] success and ensure that further education institutions have governance arrangements that will continue the progress that further education has made since incorporation 17 years ago."

Gweithdai:

Sgiliau ar gyfer y dyfodol

Cyflwynwyr: Michelle Creed a Mark Isherwood, Dysgu Gydol Oes yn y DU (LLUK) cyflwyniad: Sgiliau ar gyfer y dyfodol

The interactive workshop provided an update on the work of LLUK in Wales over the last 12 months and provided employers/practitioners with opportunity to discuss the impact on the skills priorities of the workforce arising from:

 • the provider network transformation agenda in Wales and other critical changes such as
 • the use of technology including social media: is this a critical change that will impact the workforce? (the social media video is available at: http://bit.ly/cnT0VB

to allow LLUK to identify priority activity in 2010/11 for FE and WBL in Wales.

Paratoi ar gyfer Estyn 2010

Cyflwynydd: Lin Howells, Estyn Cyflwyniad: Paratoi ar gyfer Estyn 2010

Dylunio a Chynllunio'r Cwricwlwm 14-19

Cyflwynwyr: Liz Saville, Sgiliaith; Mark Leighfield a Rebecca Olney, Llywodraeth Cynulliad Cymru Cyflwyniad: Dylunio a Chynllunior Cwricwlwm

Ymrwymiad Cyflogwyr

Cyflwynydd: Bill Peaper, Semta Cyflwyniad: Ymrwymiad Cyflogwyr

Lleihau Costau Gwella Effeithlonrwydd

Cyflwynwyr: Dave Evans, Coleg Sir Benfro, a Mark Roberts, Coleg y Barri a Chadeirydd Rhwydwaith ColegauCymru ar gyfer Cyfarwyddwyr Cyllid Cyflwyniad: Lleihau costau gwella effeithlonrwydd

Achredu Dysgu Blaenorol

Cyflwynwyr: Rachel Mooney, Agored Cymru, a Trevor Clark, APADGOS

Gweithdy: Achredu Dysgu Blaenorol

Achredu Dysgu Blaenorol: CQFW ac RPL

Achredu a Dysgu Blaenorol: manteision ac anfanteision

Tyst. Ôl-Radd mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth: Lansiad

Cyflwynwyr: Julie Lydon, Gerald Dunning a John Copley, Prifysgol Morgannwg Cyflwyniad - Tyst Ol-radd mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth - lansiad

Llais y Dysgwr

Cyflwynwyr: Rhys Dart, UCMC Cymru, a Marian Jebb a Bethan Roberts, APADGOS cyflwyniad: Llais y Dysgwr

Llythrennedd yn y Cyfryngau a Lles Dysgwyr

Cyflwynwyr: Julie Bridgman, Coleg Gwent, a Sam Oakley, RSC Wales

Cyflwyniad: Llythrennedd yn y Cyfryngau a Lles Dysgwyr

Trafodaeth: Llythrennedd yn y Cyfryngau a Lles Dysgwyr

Colegau Iach

Cyflwynwyr: Karl Lines, British Sports Council; Joan Siddle, Coleg Ystrad Mynach; Glen Jones a Jonathan Garcia, Coleg Sir Gâr

Cyflwyniad: Colegau Iach

Colegau Iach: ffurflen enwebu Prentisiaeth 2010/11

Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2009

Trawsnewidiadau mewn Addysg Bellach


Bu i'r 16eg cynhadledd flynyddol, "Trawsnewidiadau yn Addysg Bellach", gymryd lle ar 3 a 4 Mehefin 2009 yn Venue Cymru, Llandudno. Denodd siaradwyr allweddol o fyd gwlediyddiaeth, academyddion amlwg, cynrychiolwyr busnes a diwydiant, a phartneriaid o'r sector gyhoeddus a'r sector gwirfoddol. Cynigiodd yn ogystal gyfleoedd arbennig i rwydweithio.

Themau'r gynahdledd:

 • Trawsnewidiadau yn yr economi
 • Ymateb i Drawsnewidiadau Economaidd
 • Trawsnewidiadau Mewn Ansawdd ac Arweinyddiaeth
 • Trawsnewidiadau: Gwersi o Genhedloedd y DU

sesiynau allweddol 2009:

 • Anerchiad allweddol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
 • Y bartneriaeth rhwng busnesau a cholegau : gan Gadeirydd DMM, Richard Cuthbertson MBE
 • Colegau a'r economi: gan yr arbenigwr academaidd a cholofnydd ar yr economi, Yr Athro Dylan Jones Evans
 • Cynnig ar strategaeth genedlaethol ColegauCymru ar ddwyieithrwydd yn AB: gan aelod o'r Bwrdd a Phennaeth Coleg Meirion-Dwyfor, Ian Rees
 • Arweinyddiaeth a rheolaeth yn AB: gan Bennaeth Ansawdd ColegauCymru, Berni Tyler
 • "Being Indispensible": gan Brif Weithredwr Coleg Swydd Warwick (a chyn-gadeirydd y "157 Group of Colleges"), Ioan Morgan
 • cyfraniadau oddi wrth: Neil Cuthbert Colegau'r Alban, John D'Arcy o Cymdeithas Colegau Gogledd Iwerddon a David Collins o Gymdeithas y Colegau a fu'n egluro rôl y colegau yng ngwledydd eraill y DU i'r dirwasgiad
 • Ac wrth gwrs, anerchiad y gynhadledd gan Dr John Graystone, y Prif Weithredwr.