Welsh Colleges Sport Active Wellbeing conference

Cynhadledd Llesiant Chwaraeon Egnïol ColegauCymru

Myfyrwyr a Staff AB yn Ymuno ar gyfer Cynhadledd Llesiant Chwaraeon Egnïol ColegauCymru

Myfyrwyr a Staff AB yn Ymuno ar gyfer Cynhadledd Llesiant Chwaraeon Egnïol ColegauCymru

Bydd myfyrwyr Addysg Bellach ar draws Cymru a thros 50 o staff sy’n gweithio yn y sector AB yn rhannu gwybodaeth ac arfer gorau, yn hybu llesiant ac yn dysgu am gyfleoedd gwirfoddoli ym mhedwaredd gynhadledd flynyddol Chwaraeon Colegau Cymru.

Bydd y gynhadledd yfory yn Ysgol Chwaraeon Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yng Nghyncoed yn canolbwyntio ar ‘Lesiant Egnïol’ ac ar wella iechyd a llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Bydd y 250 o staff a myfyrwyr fydd yn mynychu hefyd yn rhannu syniadau am ddatblygiad a hyfforddiant chwaraeon.

Trefnir y gynhadledd gan Chwaraeon Colegau Cymru a Cholegau Cymru ac, er bod annog mwy o fyfyrwyr i fod yn egnïol yn thema ganolog, bydd datblygu gweithlu’r dyfodol trwy gyfleoedd gwirfoddoli ac addysg hyfforddwyr i gefnogi prosiectau colegau hefyd yn ganolog i holl weithgareddau’r dydd.

Gyda chymorth cyrff llywodraethu yn cynnwys Chwaraeon Cymru, Llysgenhadon Ifanc, Pêl-rwyd Cymru, Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru a Chwaraeon BME Cymru, bydd y gynhadledd o gymorth i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau newydd a dysgu sut i drefnu a chynnwys eu cymheiriaid mewn chwaraeon hamdden.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Swyddog Gweithredol Colegau Cymru: “Mae Iechyd a Llesiant yn hanfodol i greu gweithlu effeithlon, bodlon, cynhyrchiol a chynaliadwy i’r dyfodol ac mae’n greiddiol i lawer o’n polisïau.

“Rydym yn eirioli gwella profiad y dysgwr ym mhob ffordd posibl a hybu gwaith cydweithredol ymysg pob SAB yng Nghymru – mae’r gynhadledd hon yn gyfle gwych i rannu syniadau ac uchelgeisiau. Mae llesiant cyffredinol y rheiny sy’n darparu Addysg Bellach o fudd i’r holl ddysgwyr ac mae’n creu awyrgylch dysgu hapusach ac iachach i bawb.”

Cynhelir dros 40 o sesiynau ffitrwydd, chwaraeon a hyfforddiant yn y cyfleusterau o’r radd flaenaf ym Met Caerdydd, yn cynnwys yr Arena Archers newydd. Bydd myfyrwyr a staff Met Caerdydd yn rhoi arweiniad trwy gydol y dydd a dywedodd Chris Jennings, Cyfarwyddwr Chwaraeon y Brifysgol: “Mae’n bleser gan y Brifysgol groesawu staff a myfyrwyr o golegau AB ledled Cymru i’r gynhadledd.

”Mae ein partneriaeth â Chwaraeon Colegau Cymru yn gyfle gwych i fyfyrwyr y dyfodol gysylltu â’r Brifysgol ac i’n staff a’n myfyrwyr weithio gyda’r sector AB.

Mae’r gweithgareddau ar gyfer y gynhadledd eleni yn cynnwys Geocaching, Circus Eruption, Tri-Net, BEATS, LatinoFit a Smash-Up Badminton. Bydd dewisiadau amgen i chwaraeon ac addysg gorfforol fwy traddodiadol hefyd ar gael, yn cynnwys cicfocsio gwregys pinc, rhedeg rhydd, tennis cardiaidd a beic Watt, sydd yn aml yn fwy hygyrch na fersiynau traddodiadol o’r chwaraeon hyn.

Dywedodd Sarah Powell, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Cymru: “Mae colegau Cymru’n ferw o weithgaredd corfforol a chwaraeon ac mae’n arddangos yr ystod amrywiol o weithgareddau y gall pobl eu gwneud.

“Mae materion fel gweithlu’r dyfodol ac arloesi ar frig ein hagenda a dim ond trwy gydweithio gyda’r sector addysg i gael gwybod am dueddiadau’r dyfodol o ran gweithgareddau y gallwn lwyddo.”

Dywedodd Geraint Jones, Cadeirydd grŵp Strategaeth Chwaraeon Colegau Cymru: “Mae creu cyfleoedd newydd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau hyfforddi a gwirfoddoli yn bwysig iawn i golegau Addysg Bellach, gan annog arweinyddiaeth a chyflogadwyedd ar gyfer dysgwyr. Mae’r gynhadledd yn rhoi enghreifftiau gwych o’r math yma o waith a chyfleoedd i golegau a myfyrwyr rwydweithio yn y maes pwysig hwn gyda chyrff llywodraethu a sefydliadau gwirfoddoli”

Caiff gweithdai eu cyflwyno gan sefydliadau sydd yn arwain y sector yn cynnwys Full Circle Education, Creazione Fitness Village a monitro ar-lein UPSHOT. Bydd staff a myfyrwyr hefyd yn dysgu mwy gan dîm Mewnwelediad Chwaraeon Cymru a Darlledu Chwaraeon Met Caerdydd am fentrau newydd i’w helpu i ddeall a hybu gweithgaredd corfforol ymysg dysgwyr AB.