WRC

Derbyniad yn y Senedd

Manwerthu 2020 - Sgiliau'r Dyfodol

28-06-2017

Mae’r digwyddiad wedi cael ei noddi’n hael gan Hannah Blythyn AC a bydd yn cynnwys anerchiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates AC.
Mae diwydiant manwerthu Cymru - y cyflogwr sector preifat mwyaf yn y wlad - yn gweld cyfnod o drawsnewid dyfnach a mwy pellgyrhaeddol nag erioed o’r blaen. Mae’r chwyldro technolegol sydd yng nghanol y newid wedi addasu sut mae cwsmeriaid yn siopa yn ei hanfod, yn ogystal â ffordd y manwerthwyr o weithio, a’r sgiliau maent yn eu meithrin ar gyfer y dyfodol. Mae gan hyn oblygiadau pwysig ar gyfer sgiliau yn y dyfodol a rôl colegau addysg bellach yn eu darparu. Heddiw, mae miloedd o bobl wedi’u cyflogi mewn swyddi manwerthu nad oedd yn bodoli pum mlynedd yn ôl, ac mae chwarter y gwerthiant manwerthu (heb fod yn fwyd) yn digwydd ar-lein.

Bydd y trawsnewid hwn yn cyflymu, a bydd gan hyn oblygiadau anferth i Gymru. Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i fanwerthwyr a darparwyr addysg a hyfforddiant i arddangos y gwaith maent yn ei wneud wrth gefnogi datblygiad sgiliau ein gweithlu a drwy gwrdd â sialensiau ehangach o dirwedd manwerthu sy'n newid. Byddwn yn ceisio egluro beth fydd yr heriau gan edrych ar sut mae ymateb yn gadarnhaol. Drwy newid medrwn gyfateb â'n gweledigaeth o ddiwydiant mwy cynhyrchiol sydd wedi ymrwymo i dwf cynaliadwy sy'n parhau i chwarae rôl hanfodol ac unigryw yn ein heconomi.

Bwriedir y dderbynfa ddenu arweinwyr o’r diwydiant, aelodau seneddol, a dylanwadwyr - rydym yn gobeithio y byddwch yn gallu ymuno â ni.