Diwrnod VQ

VQ Day 2016 was on 8 June 2016.

VQ Awards

St David's Hotel and Spa, Cardiff Bay, was the stage for the VQ Awards Ceremony 2016 on the evening of 7 June. The ceremony was hosted by TV presenter Sian Lloyd in the company of Welsh Government Minister Julie James AM, and supported by ColegauCymru Chair Judith Evans and NTfW Chair Sarah John.

Hear from the winners and finalists:

VQ Day: celebrating vocational success together!

Employer of the Year 2016: Thorncliffe

VQ Employer of the Year Finalists 2016

Arthur J Gallagher
Wales Community Rehabilitation Company

VQ Learner of the Year 2016 Higher Level: Melanie Durney

VQ Learner of the Year Higher Level Finalists 2016

Lorna Wilcox-Jones
Darryn Pitman


VQ Learner of the Year 2016 Intermediate Level: Elizabeth Forkuoh

VQ Learner of the Year Intermediate Level Finalists 2016

Nick Rudge
Darryn Pitman
Stefano Amoruso

Diwrnod VQ

ddydd Mercher 7 Mehefin 2017

Mae Diwrnod VQ yn dathlu cyflawniad galwedigaethol a’r manteision i’r unigolyn ac i economi y DU o ddysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol.

Beth yw VQ?

Mae cymhwyster galwedigaethol yn wobr gydnabyddedig sydd wedi ei gynllunio i roi i ddysgwyr wybodaeth, sgiliau a / neu gymhwysedd sy’n uniongyrchol berthnasol i drywydd gwaith neu swydd benodol.

Mae Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) ar gael o Lefel Mynediad i Lefel 8 ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru. Gall cymwysterau amrywio o ran maint a lefel o, er enghraifft, tystysgrif Lefel Mynediad mewn Datblygiad Plant, hyd at Ddiploma Lefel 8 yn y Cyfarwyddyd ac Arweinyddiaeth.

Pam Diwrnod VQ?
Mae cymwysterau galwedigaethol yn haeddu’r un clod a chydnabyddiaeth ag y caiff cymwysterau academaidd. Cynhelir diwrnodau canlyniadau TGAU a Lefel A, felly beth am ddiwrnod i ddathlu cymwysterau galwedigaethol? Diwrnod VQ amdani!

Bu cymwysterau galwedigaethol erioed yn fwy pwysig i’r economi a’r unigolyn; maent yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau yn eu crefu, ac maent yn sicrhau bod pobl ifanc yn cael y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo mewn addysg a gwaith.

Hoffem weld pawb yn dod ynghyd i gydnabod sut y gall cymwysterau galwedigaethol o safon uchel wella cyfleoedd mewn bywyd a gwaith.

Pryd yw Diwrnod VQ?
Cynhelir y Diwrnod VQ ddydd Mercher 7 Mehefin 2017.

Sut i ymuno?
Mae Diwrnod VQ yn llwyddiannus diolch i’r llu o ysgolion, colegau, darparwyr seiliedig ar waith, busnesau a dysgwyr sy’n cymryd rhan ar draws y wlad. Gallwch gymryd rhan yn y Diwrnod VQ mewn sawl ffordd, er enghraifft drwy gynnal digwyddiadau, enwebu dysgwyr a chyflogwyr a ymgysylltu eich ACau a’ch Aelod Seneddol lleol.

Pwy yw’r partneriaid allweddol?
Trefnir Diwrnod VQ ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, Cymwysterau Cymru a ColegauCymru / CollegesWales. www.vqday.wales


Diwrnod VQ 2015

Dathlwyd Diwrnod VQ 2015 ar draws y DU ar 10 Mehefin, gan gynnwys yma yng Nghymru.

Gwobrau VQ

Llwyfanwyd Seremoni Wobrau VQ ar noson 9 Mehefin yng Ngwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd, yng nghwmni'r Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg, Julie James AC, cadeirydd ColegauCymru Judith Evans, a chadeirydd dros dro NTfW, Peter Rees.

Clywch hanesion yr enillwyr a'r rhai gyrhaeddodd y rownd derfynol:

Diwrnod VQ: dathlu llwyddiant galwedigaethol gyda'n gilydd!

Dysgwr y Flwyddyn 2015: Little Inspirations

Rownd derfynol 2015: Cyflogwr VQ y Flwyddyn

Dailycer
Spirit Hair

Dysgwr y Flwyddyn 2015: Simon McCall

Rownd derfynol 2015: Dysgwr VQ y Flwyddyn

Casey Coleman
Serena Torrance
Paul Wiggins
James Pepper
Michael Whippey

Dathlwyd Diwrnod VQ 2014 ar draws y DU ar 4 Mehefin.

Daeth cyflogwyr, darparwyr addysg a hyfforddiant, dysgwyr ac ambell i entrepeneur hefyd i arddangos eu sgiliau ac i roi cyfle i unigolion droi eu dwylo at sgiliau newydd yng Ngholeg y Cymoedd, Campws Nantgarw, ac yng Ngholeg Cambria, Campws Glannau Dyfrdwy.

Yn ogystal â chynnal nifer o ddigwyddiadau "rhowch gynnig arni", llwyfanodd Coleg y Cymoedd seithfed Seremoni Wobrwyo flynyddol y Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol ar yr un diwrnod. Gwobrwywyd Dysgwr y Flwyddyn a hefyd Cyflogwr y Flwyddyn.

Cyflogwr VQ y Flwyddyn 2014: Hengoed Court

Rownd Derfynol 2014: Cyflogwr y Flwyddyn

Trusting Hands
The Village Bakery


Dysgwr VQ y Flwyddyn 2014: Emma Thomas


Rownd Derfynol 2014: Dysgwr y Flwyddyn

Ashleigh Zeta-Jones
Corey Nixon
Ebbi Ferguson
Matthew Edwards
Rhys Sinfield

Diwrnod VQ 2013

Bu digwyddiadau rhanbarthol ledled Cymru ar 5 Mehefin yn dathlu Diwrnod VQ trwy osod chwyddwydr ar ansawdd, ystod ac amrywiaeth y cymwysterau galwedigaethol.

De Ddwyrain Cymru: Bu Campws Nantgarw Coleg Morgannwg yn dod â darparwyr addysg a hyfforddiant ynghyd gyda chyflogwyr i arwain gweithdai a chyfleoedd ymarferol. Cliciwch am luniau.
Gogledd Cymru: bu i Gampws Cei Connah Coleg Glannau Dyfrdwy drefnu arddangosfeydd ymarferol o sgiliau galwedigaethol gyda chymorth ystod o ddarparwyr addysg a hyfforddiant ôl-16.Cliciwch am luniau
De Orllewin Cymru: Bu Partneriaeth Ddysgu Ranbarthol De Orllewin Cymru yn rhoi cyfleoedd ymarferol hefyd yng Nghanolfan Siopa Aberafan, Canol Dinas Abertawe a Chanolfan Siopa Sant Elli yn Llanelli. Roedd gwasanaethau radio lleol, The Wave, yn darlledu'n fyw o'r Diwrnod, gyda chydlyniant Choleg Sir Gâr, Coleg Gŵyr Abertawe a Choleg Castell-nedd Port Talbot. Cliciwch am luniau.

Gwobrau VQ

Mae'r gwobrau yn dathlu cyflawniadau arbennig dysgwyr galwedigaethol - dysgwyr cyfredol a chyn-ddysgwyr fel ei gilydd - ledled y DU.

Yn ogystal a'r gweithgareddau ymarferol, rhoddodd Coleg Morgannwg lwyfan i seremoni wobrwyo Gwobrau VQ 2013. Cyflwynwyd y seremoni gan y cyflwynydd teledu Owain Wyn Evans yng nghwmni'r Dirprwy Weinidog Jeff Cuthbert AC, a chan gefnogaeth Cadeirydd ColegauCymru Mark Jones a Phrif Weithredwr NTfW Arwyn Watkins.

Dysgwr VQ y Flwyddyn
Enillydd: Tomi Jones
y Rownd Derfynol: Leo Hacker, Helen Wynne

Cyflogwr VQ y Flwyddyn
Enillydd: Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
y Rownd Derfynol: Capita; Cyngor Sir y Fflint

Ceir fideos byr o'r enillwyr a'r rhai gyrhaeddodd y rown derfynol ar ein sianel Youtube.

Rhestr chwarae Gwobrau VQ 2013 ar Youtube

Darllenwch am eu prif nodweddion yma. Mae lluniau o Seremoni Wobrwyo VQ ar gael yma.

Diwrnod VQ: dathlu llwyddiant VQ gyda'n gilydd!

Doniau ar waith

Cyhoeddwyd proffiliau enillwyr Gwobrau VQ a thalentau nodedig eraill o Gymru yn y cyfryngau ar Ddiwrnod VQ bob blwyddyn, gan gynnwys atodiadau i'w tynnu allan a'u cadw yn y Western Mail.

Cewch lawrlwytho broffiliau unigolion a chwmniau sydd wedi llwyddo drwy gymwysterau galwedigaethol:

  1. Diwrnod VQ 2016
  2. Diwrnod VQ 2015
  3. Diwrnod VQ 2014
  4. Diwrnod VQ 2013
  5. Diwrnod VQ 2012
  6. Diwrnod VQ 2011
  7. Diwrnod VQ 2010