Ewrop: pam mae’n parhau’n bwysig i Addysg a hyfforddiant galwedigaethol (VET) yng Nghymru

Dyddiad: 30 Tachwedd 2016
Amser: 09:30 – 15:15
Lleoliad: Gwesty’r Hilton, Kingsway, Caerdydd, CF15 3HH

Siaradwr Gwadd:
Y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth Julie James AC

Hoffai ColegauCymru eich gwahodd i ymuno â ni yn y digwyddiad:

Ewrop: pam mae’n parhau’n bwysig i Addysg a hyfforddiant galwedigaethol (VET) yng Nghymru

Wrth i’r DU baratoi i ymadael â’r UE, mae Prif Weinidog Cymru wedi lleisio yr angen am ddadl genedlaethol adeiladol, sy'n mynd y tu hwnt i'r Cynulliad, ar yr heriau sy'n gwynebu Cymru.

Bydd ColegauCymru yn arddangos enghreifftiau da o gydweithio rhwng colegau a phartneriaid Ewropeaidd. Yn ogystal byddwn yn ymchwilio i’r buddiannau i Gymru o ganlyniad i ariannu Ewropeaidd, ac yn clywed gan yr Alban am ‘Cydnabod Dysgu Blaenorol’ (Recognition of Prior Learning).

Rhaglen

0930 Cofrestru, Te & Choffi
1000 Croeso: Iestyn Davies, ColegauCymru
Sesiwn 1
1010


Sgiliau i Ewrop
Canllaw i declynnau Ewropeaidd sy’n cefnogi tryloywder a hygludedd cymwysterau ar draws Ewrop. Ffocws y sesiwn bydd wefan newydd gan ColegauCymru i helpu ateb cwestiynau am symudedd gweithwyr o fewn Ewrop.

Adrian Sheehan a Siân Holleran ColegauCymru

1045

Cyflwyno’r cefndir: Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Julie James AC

Sesiwn Holi ac Ateb
1115 Te & Choffi
Sesiwn 2
1130


Panel Erasmus+
Mae Erasmus+ yn agor byd o gyfleoedd ar gyfer cyfranogwyr – prentisiaethau, dysgwyr, staff a chyflogwyr. Gwrandewch ar brofiad y rhai sydd wedi cymryd rhan ac i ddarganfod sut y gallwch wneud cais am gyllid yn 2017.

Christine Bissex, Y Coleg Merthyr Tudful

Rhianwen Edwards, Grŵp Llandrillo Menai

Louise Burnell, Pennaeth Prentisiaethau GE

Ashley Kelly, GE Apprentice

Sesiwn 3
1215


Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL)
Astudiaeth achos gan Fframwaith Credyd a Chymwysterau’r Alban (SCQF) ar ddatblygu a hyrwyddo ei becyn RPL. Mae’r pecyn yn cefnogi ymfudwyr a ffoaduriaid i ennill cydnabydddiaeth o’u cymwysterau ac i gael mynediad at gyrsiau addas yn y DU.

Sheila Dunn, SCQF Partnership, Yr Alban

1300 Cinio
Sesiwn 4
1345


Ffocws ar ymchwil
Crynodeb o ganfyddiadau cychwynnol ColegauCymru o’r tri prosiect ymchwil a gefnogir gan gyllid Ewrop a Llywodraeth Cymru. Bydd hefyd yn cynnwys safbwynt cyflogwyr ar sut y gall addasu modelau Ewropeaidd cael ei fabwysiadu yng Nghymru.

Filippo Compagni, ColegauCymru

Bradley Tanner, Ymgynghorydd Annibynnol

Gez Williams, UPM Shotton
Dr Mark Lang, Ymgynghorydd Annibynnol

1500 Crynodeb & Chau – Iestyn Davies, ColegauCymru