Croeso!

Elusen a chwmni cyfyngedig trwy warant yw ColegauCymru sy'n codi proffil addysg bellach gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd addysgol yng Nghymru. Caiff ei arwain gan ei aelodau, sef pob un o'r 14 o golegau/sefydliadau addysg bellach Cymru.


Y sector addysg bellach yng Nghymru

Sefydliadau nid-er-elw yw colegau addysg bellach Cymru. Maent yn derbyn mwy na hanner o'u cyllid o Lywodraeth Cymru. Maent hefyd yn denu incwm o'u gwaith gyda busnes, gwasanaethau dan gytundeb, a gweithgareddau rhyngwladol.

Maent yn amrywio’n sylweddol o ran maint, nifer a math o myfyrwyr ac amrywiaeth y rhaglenni a’r gwasanaethau a gynigir. Mae’r rhan fwyaf o golegau’n cynnig rhaglenni academaidd a galwedigaethol. Mae rhai colegau wedi datblygu arbenigedd mewn meysydd galwedigaethol penodol, er enghraifft astudiaethau sy’n seiliedig ar y tir, peirianneg forol, technoleg bwyd. Mae rhai wedi datblygu darpariaeth sy’n anelu at gyfran penodol o’r boblogaeth, megis oedolion sy’n dychwelyd i ddysgu, myfyrwyr rhyngwladol, neu hyfforddiant ar gyfer busnesau.

Mae’r sector AB yn gwneud cyfraniad pwysig i agenda Llywodraeth Cymru i ehangu mynediad i addysg, mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol, a hybu tŵf yn yr economi.

  • Yn 2014/15 roedd dros 150,000 o ddysgwyr ar gofrestr sefydliadau addysg bellach Cymru.
  • Mae dwyran o dair o'r holl ddysgwyr oed 16-18 yn dewis astudio mewn coleg.
  • Oedolion yw mwyafrif y dysgwyr yn y y colegau. Yn 2014/15 roedd 57% o'r dysgwyr dros oed 19, gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn dysgu rhan amser.

Gweithiwch gyda ni

Yn ColegauCymru rydym yn gyson yn edrych i ymgysylltu â phobl broffesiynol i ymuno a’n gofrestr o gontractwyr. I ymuno a'r gofrestr, rydym yn gofyn am dystiolaeth gadarn o gyflawniad yn y sector addysg a sgiliau ôl-16, ynghyd â sgiliau ymchwil a/neu ddatblygu eithriadol.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal sy'n credu y gall pobl o wahanol gefndiroedd dod â syniadau, meddyliau a dulliau newydd i’r ffordd yr ydym yn gweithio. Nod ein polisi Cyfle Cyfartal yw sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd am swydd neu cyflogai neu weithiwr yn cael eu gwahaniaethu’n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ar sail oed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn arbennig o awyddus i ehangu ein tîm o gontractwyr sy'n medru profi eu gallu i weithio yn Gymraeg a Saesneg (i wahanol lefelau, yn dibynnu ar natur y gwaith) i gynrychioli anghenion Cymru ddwyieithog.

Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch AD@colegaucymru.ac.uk am ragor o wybodaeth, neu i ofyn am ffurflen gais.

ColegauCymru

19-06-2017

AT SYLW’R WASG, O DAN EMBARGO LLYM TAN Y BYDD KIRSTY WILLIAMS, YSGRIFENNYDD Y CABINET DROS ADDYSG A SGILIAU, WEDI GWNEUD EI CHYHOEDDIAD (20 MEHEFIN 2017)

Darllenwch fwy

Lansiad yn Arwydd o Gryfhau Addysg Oedolion yng Nghymru

Ar 27 Ebrill 2017 caiff Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ei lansio’n ffurfiol. Mae’n fudiad addysg oedolion annibynnol a dyma ddarparwr mwyaf addysg oedolion ar lefel Cymru.... mwy

Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i dderbyn ein cylchlythyr misol.

Tanysgrifiwch

Cyber Essentials