Polisi

Bwriedwn godi proffil a dylanwad y sector addysg bellach (AB) yng Nghymru er mwyn sicrhau bod gan ddysgwyr fynediad i'r cyfleoedd gorau o ran addysg a hyfforddiant.

Gweithiwn i ddylanwadu ar bolisiau'r llywodraeth drwy arwain adroddiadau ymchwil a chyhoeddiadau, ymateb i ymgynhoriadau, cydlynu rhwydweithiau proffesiynol, a chynnal digwyddiadau.


Ymatebion i ymgynghoriadau

Tystiolaeth ColegauCymru i ymchwiliadau pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac ymatebion i ddogfennau ymgynghori a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cyhoeddiadau

Datblygwyd cyfres o ddogfennau fel rhan o brosiect ehangach a ariennir gan Lywodraeth Cymru i baratoi a chefnogi ymarferwyr i gyflwyno'r gyfres newydd o gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru. Fe'u cynhyrchwyd gan ColegauCymru, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru a Chyrff Dyfarnu.

Bwriedir eu defnyddio ar y cyd â 'Llawlyfr Cyfres Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru' y Cyrff Dyfarnu er mwyn sicrhau bod ymarferwyr yn ymwybodol o ofynion rheoliadol yn ogystal â'r rhai sy'n gysylltiedig â darpariaeth effeithiol.

Noder mai yn Saesneg yn unig y mae'r dogfennau ar gael ar hyn o bryd.

 1. Cymhwyso Sgiliau Rhif Hanfodol
 2. Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd
 3. Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol
 4. Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol

Mae’r Cod Llywodraethu newydd, a gydlynwyd ar ran y sector gan ColegauCymru ac a gyhoeddwyd yn Ionawr 2016, yn berthnasol i Golegau Addysg Bellach Cyffredinol, Colegau Chweched Dosbarth a Sefydliadau Addysg Bellach. Bydd amrywiadau yn y modd y bydd yr endidau hyn yn gweithredu’r Cod yn sgil gwahaniaethau yn eu ffurf corfforaethol.

Bwriedir y Cod i feithrin ffydd yn llywodraethiant y colegau wrth iddynt symud i oes newydd o annibyniaeth. Mae’r Cod yn gosod gwerthoedd a disgwyliadau ar y cyd am lywodraethu da gan y colegau dan eu statws cyfreithiol newydd fel sefydliadau dielw sy’n bodoli i wasanaethu’r cyhoedd. Fe'i cyhoeddwyd i gynorthwyo arferion llywodraethu, a fydd yn y tymor hir yn helpu colegau i weithio’n llwyddiannus tuag at gyflawni eu cenhadaeth a’u strategaeth.

 1. Cod Llywodraethu

"Sgiliau ar gyfer Cenedl Lewyrchus" yw maniffesto ColegauCymru ar gyfer etholiad y Cynulliad 2016. Mae'r maniffesto yn dangos sut gall y llywodraeth nesaf a'r sector addysg a hyfforddiant ôl-16 gyflawni'r uchelgais o addysg a sgiliau o safon fyd-eang i Gymru.

Mae'r maniffesto yn galw ar y Llywodraeth newydd i:

 • Yrru cynhyrchiant drwy gynyddu cyflenwad o sgiliau wedi’i arwain gan gyflogwyr
 • Gwella cyfleoedd dysgwyr 16-19 oed drwy ddarparu ystod lawn o opsiynau, academaidd a galwedigaethol, ar draws Cymru
 • Diogelu addysg alwedigaethol lefel uwch sy'n diwallu anghenion economaidd Cymru
 • Diwallu anghenion dysgwyr yn eu holl amrywiaeth.
 1. Maniffesto ar Gyfer Dysgwyr: etholiadau'r Cynulliad 2016

Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth rhwng ColegauCymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Arwyddwyd y Memorandwm yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar 07 Awst 2013.
Prif amcanion:

 • Gwella llwybrau dilyniant cyfrwng Cymraeg a dwyeithog ar gyfer addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith, dysgu oedolion ac addysg uwch trwy ddatblygu, hyrwyddo a chefnogi llwybrau addysgol integredig sy'n ymateb i anghenion go iawn dysgwyr a chyflogwyr
 • Rhannu adnoddau dysgu ac addysgu (yn enewedig adnoddau dysgu digidol) ac arfer arloesol o ran addysgeg/andragogaeth ym maes addysg cyfrwng Cymraeg
 • Cefnogi anghenion datblygiad proffesiynol parhaus staff addysgu a staff cymorth yn y ddwy sector, a chyfrannu at rwydweithiau proffesiynol a digwyddiadau priodol
 • Cydweithio ar faterion polisi, cyfathrebu, marchnata a mentrau brandio sy'n ymwneud ag addysg cyfrwng Cymraeg a dwyeithog.
 1. Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng ColegauCymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Llawlyfr Arfer Da: Annog Myfyrwyr AB i Barhau â'u Haddysg Drwy Gyfrwng y Gymraeg

Cafodd y llawlyfr ei baratoi arfer da sy'n cael ei gan yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Aberystwyth, mewn partneriaeth â Wavehill. Cafodd ei lansio gan GolegauCymru yn yr Eisteddfod ar 8 Awst 2012.

 1. Llawlyfr Arfer Da: Annog Myfyrwyr AB i Barhau a'u Haddysg Trwy Gyfrwng y Gymraeg

Strategaeth ColegauCymru ar Chwaraeon yng Ngholegau AB Cymru

Yn dilyn sesiwn ysbrydoledig ar chwaraeon gyda'r Athro Laura McAllister yng Nghynhadledd Flynyddol ColegauCymru yn 2012, mae ColegauCymru wrthi ar hyn o bryd yn llunio strategaeth ar chwaraeon yng ngholegau Cymru. Rydyn ni'n awyddus i dderbyn sylwadau ar y strategaeth ddrafft. Fe fydd fersiwn diwygiedig yn cael ei gyflwyno i Fwrdd ColegauCymru yn ystod y gwanwyn 2013.

Noder bod y drafft ar gael yn Saesneg yn unig. Caiff y strategaeth terfynol ei gyhoeddi yn ddwyieithog.

 1. Going for Gold: consultation draft Feb 2013

Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB

Cafodd y strategaeth genedlaethol hon ei llunio gan GolegauCymru dan arweiniad y Bwrdd. Cafodd ei gymeradwyo gan golegau AB ym mis Ionawr 2010.

 1. Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB


Cyswllt

Llinos Thomas
Swyddog Cyfathrebu

Ff: 029 2052 8384
M: 07968 771913