Pwy ydyn ni

ColegauCymru yw'r corff cenedlaethol sy'n cynrychioli yr 14 o golegau a sefydliadau addysg bellach (AB) yng Nghymru. Cafodd ei greu yn 1993 yn elusen addysgiadol a chwmni cyfyngedig trwy warant. Cafodd ei adnabod fel "fforwm" tan ei ail-enwi yn 2009.

Lleolir swyddfeydd ColegauCymru yn Nhongwynlais, Caerdydd.

Trwy ColegauCymru, caiff colegau eu cynrychioli ar amryw bwyllgor, partïon gwaith, a grwpiau eraill sy'n dylanwadu ac yn llywio polisiau addysg ôl-16 a dysgu gydol oes. Yn y bôn, staff uwch ColegauCymru sy'n cynrychioli'r sector ar y grwpiau hyn. Mae'n bosib hefyd i aelodau o'r bwrdd, penaethiaid colegau, a staff uwch yr aelod-golegau gael eu enwebu gan Fwrdd ColegauCymru, y prif weithredwr, neu gan rwydwaith ColegauCymru i gynrychioli colegau ar faes polisi neu bwyllgor penodol.

Rheoli a Llywodraethu

Mae ymddiriedolwyr yr elusen yn sicrhau hygrededd ariannol ColegauCymru ac yn rhoi arweiniad strategol.

Mae'r bwrdd o gyfarwyddwyr yn cynnwys penaethiaid colegau, gan gynnwys un a etholir yn Gadeirydd ac un a etholir yn Ddirprwy Gadeirydd. Mae'r bwrdd hefyd yn cynnwys dau gadeirydd o gyrff llywodraethu fel arsylwyr.

Ceir dolenni isod i'r dogfennau sy'n berthnasol i'w gwaith. Yn Saesneg yn unig y mae'r rhain ar gael ar hyn o bryd.

 1. Polisi Cwynion ColegauCymru 2017
 2. Financial Statements - Colleges Wales / Colegau Cymru Limited Consolidated accounts 31 July 2015
 3. ColegauCymru’s Articles of Association – 12 May 2014
 4. Board of Directors Declaration of Interests Register 2015/16
 5. Board of Directors Code of Conduct
Judith Evans

Judith Evans (Cadeirydd)

Pennaeth, Coleg y Cymoedd


Dafydd Evans

Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai


Mark Dacey

Mark Dacey

Prif Weithredwr Grŵp NPTC


Mark Isherwood

Mark Isherwood

Prif Weithredwr, Addysg Oedolion Cymru


Mike James

Mike James

Prif Weithredwr Coleg Caerdydd a'r Fro


David Jones OBE

David Jones OBE

Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg CambriaMark Jones

Mark Jones

Pennaeth Coleg Gŵyr AbertaweGuy Lacey

Guy Lacey

Pennaeth Coleg Gwent


Barry Liles

Barry Liles

Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Sir GârMark Leighfield

Mark Leighfield

Pennaeth Coleg Catholig Dewi Sant


Sharron Lusher

Sharron Lusher

Pennaeth Coleg Sir BenfroJohn O'Shea

John O'Shea

Pennaeth Coleg Merthyr Tudful


Simon Pirotte

Simon Pirotte

Pennaeth Coleg PenybontJacqui Weatherburn Pennaeth Coleg Ceredigion

Jacqui Weatherburn

Pennaeth Coleg Ceredigion

Ebost: weatherburnj@ceredigion.ac.uk

John Clutton

John Clutton (Arsylwr)

Cadeirydd Coleg Cambria


Staff

Lleolir y mwyafrif o'r staff yn swyddfeydd ColegauCymru yn Nhongwynlais, Caerdydd.

Yn ogystal, darparerir ystod o wasnaethau gan ymghynghorwyr gan gynnwys cydlynu rhwydweithiau ar gyfer staff uwch y colegau ac ymgymryd a phrosiectau ymchwil dan arweinyddiaeth ColegauCymru ar ran cyrff allanol.

CEO Iestyn Davies

Iestyn Davies

Prif Weithredwr

Mae Iestyn yn gyfrifol am:

 • arweinyddiaeth o GolegauCymru fel corff sy'n cynrychioli colegau
 • codi proffil colegau a CholegauCymru ymysg penderfynwyr allweddol
 • adrodd yn uniongyrchol at Fwrdd y Cyfarwyddwyr
 • sicrhau bod ColegauCymru yn cadw hygrededd ariannol.

Ebost: Iestyn.Davies@colegaucymru.ac.uk

Carolyn Thomas

Carolyn Thomas

Cyfarwyddwr Cyllid

Ei phrif gyfrifoldebau yw rheoli cyllid ColegauCymru a'r is-gwmni: fforwm Services Limited.

Ebost: Carolyn.Thomas@colegaucymru.ac.uk

Julie Osman

Julie Osman

Cyfarwyddwr Gweinyddu Busnes / Ysgrifennydd y Cwmni

Ebost: Julie.Osman@colegaucymru.ac.uk

Claire Roberts

Claire Roberts

Cyfarwyddwr Ymgysylltu

Ebost: Claire.Roberts@colegaucymru.ac.uk

Rachel Bowen Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu

Rachel Bowen

Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu

Ebost: Rachel.Bowen@colegaucymru.ac.uk

Sian Holleran

Sian Holleran

Cydlynydd Rhyngwladol

Mae Sian yn gyfrifol am adain ryngwladol ColegauCymru, sef

CollegesWales (UK) International

Ebost: Sian.Holleran@colegaucymru.ac.uk

Filippo Compagni

Filippo Compagni

Cydlynydd Rhyngwladol ac Ewropeaidd

Ebost: Filippo.Compagni@colegaucymru.ac.uk

Rob Baynham

Rob Baynham

Cydlynydd Chwaraeon

Ebost: Rob.Baynham@colegaucymru.ac.uk

Llinos Thomas Communications Officer

Llinos Thomas

Swyddog Cyfathrebu

Ebost: Llinos.Thomas@colegaucymru.ac.uk

Gill Barclay

Gill Barclay

Swyddog Cyllid

Ebost: Gill.Barclay@colegaucymru.ac.uk

Amy Evans Derbynnydd / Gweinyddydd

Amy Evans

Derbynnydd / Gweinyddydd

Ebost: Amy.Evans@colegaucymru.ac.uk

Mike Jones

Mike Jones

Arweinydd Llwybr yr MA mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (AB)

Mae Mike yn gyfrifol am:

 • cydlynu gyda Prifysgol De Cymru ar bob rhan o’r MA mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (AB) a'r Tystysgrif Ôl-Raddedig mewn Anrweinyddiaeth a Rheolaeth.
 • Cydlynu’r addysgu, dysgu a’r asesiadau ar gyfer yr MA a’r Tystysgrif Ôl-Raddedig.
Daw'r rhaglenni hyn i ben yn hydref 2016.

Ebost: Mike.Jones@colegaucymru.ac.uk

Adrian Sheehan

Adrian Sheehan

Ymgynghorydd

Mae Adrian yn gyfrifol yn bennaf am weithio â phartneriaid yng Nghymru, y DU ac yn Ewrop ar sicrhau ansawdd a throsglwyddedd cymwysterau ledled gwledydd Ewrop.

Ebost: Adrian.Sheehan@colegaucymru.ac.uk

Gavin Thomas

Gavin Thomas

Ymgynghorydd Cwricwlwm a Safonau

Prif gyfrifoldebau:

 • Cynghori ColegauCymru a cholegau ar faterion sy'n ymwneud â'r cwricwlwm, safonau, llywodraethu, rheolaeth ac ansawdd
 • Darparu elfennau craidd o'r MA mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (AB).

Ebost: Gavin.Thomas@colegaucymru.ac.uk

Lyndon Evans

Lyndon Evans

Ymgynghorydd

Mae Lyndon yn gyfrifol am gydlynu rhwydweithiau:

 • Ystadau
 • Iechyd a Diogelwch
 • Ewropeaidd
 • Sustemau TG

Ebost: Lyndon.Evans@colegaucymru.ac.uk

Katy Burns

Katy Burns

Ymgynghorydd

Mae Katy yn rheoli prosiect o DPP ar gyfer staff yn y sector addysg a hyfforddiant ol-16 fel rhan o'r paratoadau ar gyfer cyflwyno cymwysterau TGAU a sgiliau sylfaenol newydd.

Mae hi hefyd yn cydlynu'r rhwydweithiau:

 • Ymestyn Allan
 • Gwasanaethau i fyfyrwyr
 • Dysgwyr ag Anableddau a/neu Anawsterau Dysgu
 • Sgiliau Hanfodol Cymru

Ebost: Katy.Burns@colegaucymru.ac.uk

Staff

Tony Leahy

Ymgynghorydd

Mae Tony yn gyfrifol am gydlynu rhwydweithiau:

 • Seiliedig ar y Tir
 • Seiliedig ar y Tir
 • Peirianneg

Ebost: Tony.Leahy@colegaucymru.ac.uk

Phil Witney

Phil Whitney

Ymgynghorydd

Phil yw Pwynt Cyswllt Cenedlaethol y Sustem Sicrhau Ansawdd Ewropeaidd ar gyfer Addysg Hyfforddiant Galwedigaethol (EQAVET).

Ebost: Phil.Whitney@colegaucymru.ac.uk

Aelodau ColegauCymru

Mae pob un o'r 14 coleg a sefydliad addysg bellach (AB) yng Nghymru yn aelodau o GolegauCymru.

Trwy'r wefan hon, defnyddir y termau 'coleg' a 'choleg AB' i gwmpasu pob math o goleg a sefydliad AB.

Dewch o hyd i goleg

Cyflwyniad i'r colegau