04 Hydref 2011

Mesur Colegau Cymru yn erbyn Gweddill y Byd

Mae’r economi sgiliau’n farchnad fyd-eang ac mae angen i ddysgwyr yng Nghymru - a’r diwydiant yng Nghymru yn fwy eang - allu cystadlu gyda’r goreuon. Mae colegau yng Nghymru’n ymateb i gystadleuaeth fyd-eang trwy edrych tuag allan a herio’u hunain yn erbyn goreuon y byd. Mae’r ffocws ar WorldSkills yr wythnos hon (5-8 Hydref), sef cystadleuaeth sgiliau fwyaf y byd a lwyfannir yn Llundain eleni.

Yng Nghymru, mae colegau addysg bellach yn ymroi i gyflawni ansawdd uchel trwy geisio bodloni’r meincnodau ansawdd mwyfwy heriol a osodir gan Lywodraeth Cymru ac a fernir gan Estyn, sef Arolygiaeth Ei Mawrhydi yng Nghymru. Mae colegau nawr yn edrych y tu hwnt i’r ffiniau cenedlaethol ac yn ceisio mesur ansawdd a llwyddiant mewn sgiliau galwedigaethol ar raddfa ryngwladol.

Mae colegau Cymru’n ehangu eu gorwelion a gorwelion eu dysgwyr. Mae CollegesWales International sydd newydd ei lansio, sef cangen ryngwladol ColegauCymru / CollegesWales, yn creu cyfleoedd i brentisiaid o Gymru gael lleoliadau gwaith yn Ewrop ac mae’n datblygu cysylltiadau cryf gyda Tsieina. Trwy’r cyfleoedd rhyngwladol hynny, mae’n dod i’r amlwg, er bod gan Gymru lawer i’w gynnig i wledydd eraill, er enghraifft wrth helpu datblygu prosesau rheoli ansawdd cryf, mae gan Gymru lawer i’w dysgu gan wledydd eraill wrth ddatblygu sgiliau galwedigaethol dysgwyr ar lefel safon fyd-eang.

Bu cryn drafod ynghylch perfformiad Cymru yng nghanlyniadau’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA), sef prawf i bobl 15 oed. I bobl 18-25 oed sy’n mynd ar drywydd gyrfa alwedigaethol, mae WorldSkills yn fesur allweddol o lwyddiant. Llwyfan byd-eang yw hwn lle caiff gwledydd eu graddio yn unol â’u sgiliau manwl gywirdeb arloesol neu ddawn greadigol o’r radd flaenaf. Caiff ei alw'r ‘Gemau Olympaidd i Sgiliau’ am resymau amlwg.

Nid yw WorldSkills wedi bod ar radar Cymru erioed. Dechreuodd pethau newid ddwy flynedd yn ôl, pan gystadlodd dau fyfyriwr o Gymru fel rhan o Dîm y DU yn WorldSkills 2009 yn Calgary, Canada. Daeth Tîm y DU i’r 7fed safle hynod glodwiw allan o 43 o wledydd.

Gan fod WorldSkills yn cael ei lwyfannu yn y DU eleni, mae colegau Cymru wedi gwireddu’r potensial y mae WorldSkills yn ei gynnig i godi dyheadau dysgwyr y tu hwnt i’r farchnad leol a’u plannu’n gadarn yn y farchnad fyd-eang.

Yn Worldskils Llundain 2011 yr wythnos hon, mae gan golegau Cymru:
  • un myfyriwr yn cystadlu yn Nhîm y DU
  • dau Reolwr Tîm y DU
  • un Goruchwyliwr Gweithdy Tîm y DU
  • un coleg yn cyflwyno yn y Farchnad Sgiliau Byd-eang – cynhadledd sgiliau ryngwladol sy’n rhedeg ochr yn ochr â WorldSkills
  • 12 arddangosfa sgiliau ar lwyfan WorldSkills
  • dros 900 o fyfyrwyr coleg a staff yn arddangos, yn gwirfoddoli neu’n ymweld
  • un ‘Arddangosfa Gwneud Iddo Ddigwydd’ ryngweithiol a bywiog iawn a lwyfannir fel partneriaeth rhwng ColegauCymru / CollegesWales, Llywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

Wrth baratoi am WorldSkills Llundain 2011, mae Cymru wedi bod yn gyfranogwr brwd mewn cystadlaethau sgiliau yng Nghymru, gan gyflwyno’r trydydd nifer uchaf o geisiadau ledled gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr ar gyfer WorldSkills 2011. Yn ogystal, mae wedi’i dewis i berfformio dros ddwywaith nifer yr arddangosiadau ar lwyfan WorldSkills nag y disgwylid o wlad o faint Cymru. Mae staff Colegau wedi’u cydnabod hefyd - gyda thri aelod o staff o golegau Cymru’n gweithio gyda Thîm y DU. Ac mae gennym un cystadleuydd o Gymru yn Nhîm y DU.

Mae Cymru felly’n perfformio’n gryf yn erbyn gwledydd cenedlaethol a rhyngwladol cymharol.
Fodd bynnag, pan ddaw hi i’r gorau yn y byd, gallai Cymru wneud yn well. Rydym yn cael ein tangynrychioli yn nhîm y DU.

Mae llwyddiant yn magu llwyddiant. Dylai cael tri aelod o staff o golegau yng Nghymru yn oruchwylwyr neu’n rheolwyr i Dîm y DU a chanddynt brofiad o weithio ar y lefel gystadlu ryngwladol uchaf brofi’n adnodd allweddol i bob un o golegau Cymru wrth symud ymlaen.

Esboniodd Ian Thompson, Rheolwr Tîm y DU o Goleg Llandrillo: “Mae dod â phawb at ei gilydd yn yr awyrgylch cystadlu yn galluogi unigolion i ddisgleirio a chymharu eu hunain â gweddill y byd o ran sgiliau. Mae hyn, yn ei dro, yn gwella lefel sgiliau pob gwlad wrth iddynt gystadlu i fod y gorau.

“Rwy’n gwybod y bydd bod ar lwyfan ryngwladol yn dangos imi sut mae gweddill y byd yn cymharu â ni a lle rydym ni mewn perthynas â nhw. O hyn, gallaf ddylanwadu ar yr hyn a addysgir ar y cyrsiau yn fy ngholeg a beth ddylem fod yn ei wneud yn wahanol, os o gwbl, er mwyn cael y myfyrwyr a’r cyflogeion mwyaf addysgedig yn y byd.”

Gyda’i bryd ar WorldSkills 2011 a WorldSkills 2013, penododd Llywodraeth Cymru Barry Liles, Pennaeth Coleg Sir Gâr yn Bencampwr WorldSkills dros Gymru. Mae Mr Liles yn cadeirio rhwydwaith o Bencampwyr WorldSkills o’r sector addysg bellach sy’n profi i fod yn brif ysgogwr ar gyfer cydweithrediadau ledled Cymru i godi lefelau sgiliau trwy gystadlaethau.

Dywedodd Dr John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru: “Mae colegau addysg bellach yng Nghymru’n cael eu cydnabod yn sefydliadau ansawdd uchel gan Lywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Ei Mawrhydi. Rydym yn gwneud yn dda ar raddfa ryngwladol, ond gwyddwn fod gennym lawer i’w gwneud.

“Gall cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol ddarparu’r sbardun i staff a myfyrwyr herio ac ymestyn eu hunain yn barhaus. Mae WorldSkills yn profi i fod yn gatalydd ysbrydoledig cryf wrth godi dyheadau er mwyn i Gymru allu bod cystal â’r gorau yn y byd. Dymunaf  bob llwyddiant i’n holl gyfranogwyr o Gymru yn WorldSkills Llundain 2011 ac edrychaf ymlaen at weld Cymru’n datblygu i safle cryfach ar gyfer WorldSkills Leipzig 2013.”
 --------------------------------Diwedd-------------------------------

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.
Nodiadau i olygyddion:

1. Adwaenwyd ColegauCymru / CollegesWales gynt yn fforwm. Elusen addysgol genedlaethol ydyw sy’n cynrychioli pob un o’r 20 coleg ac athrofa addysg bellach (AB)  yng Nghymru. Ei fwriad yw codi proffil addysg bellach gyda gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol i wella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth am ColegauCymru a’r colegau mae’n eu cynrychioli, ewch i www.colegaucymru.ac.uk neu www.collegeswales.ac.uk

2. Mae Seremoni Agoriadol WorldSkills London 2011 yn cymryd lle yn yr O2 Arena ar 4 Hydref.  Mae'r arddangosiadau a'r cystadlaethau yn cymryd lle rhwng 5-8 Hydref yng nghanolfan ExCeL, Llundain. Am fwy o wybodaeth ar WorldSkills ewch at: www.worldskillslondon2011.com neu ffoniwch: 0800 612 0742.

ColegauCymru, Uned 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Caerdydd, CF15 7AB. E:helo@colegaucymru.ac.uk Ff: 029 2052 2500
CollegesWales, Unit 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Cardiff, CF15 7AB. E:hello@collegeswales.ac.uk T: 029 2052 2500