13 Mawrth 2012

Gwobrwyo Sgiliau Arian

Pa mor dda yw’ch sgiliau arian? Allech chi fyth gael eich twyllo? Petai pethau’n mynd yn anodd, a fyddech yn syrthio i grafangau benthyciwr arian didrwydded? Dyma rai o’r cwestiynau a’r materion y mae myfyrwyr colegau ar hyd a lled Cymru’n mynd i’r afael â nhw fel rhan o Wythnosau Sgiliau Arian Barclays trwy gydol mis Mawrth a mis Ebrill.

Trwy weithio gydag 13 coleg yng Nghymru ac mewn partneriaeth â CholegauCymru / CollegesWales, mae Wythnosau Sgiliau Arian Barclays yn fenter sydd wedi’i dylunio i gryfhau sgiliau a gwybodaeth ariannol myfyrwyr, lleihau eu straen ariannol a chynyddu eu cyfleoedd o gyflawni eu nodau mewn bywyd.

Mae’r ystod eang o weithgareddau ymarferol a defnyddiol ar reoli arian yn cynnwys: ‘Arbedion Bach Gwobrau Mawr’, ‘Steil Rhesymol’, ‘Delio â Dyled’, ‘Cadw i Fyny â’r Biliau’, y ‘Prawf Blasu’, cyllidebu i fyw yn annibynnol, y gwerth o gadw cyllideb bersonol ac adnabod twyll.

Yn aml iawn, gall dysgu sgiliau bywyd pwysig fel rheoli arian ymddangos yn rhywbeth digalon ac yn rhy emosiynol i’w ddeall yn llwyr. Pleser o’r mwyaf, felly, yw gwybod bod gan Wythnosau Sgiliau Arian Barclays elfen greadigol a llawn hwyl hefyd. Mae’r gystadleuaeth ‘Cynghorion Gorau’ yn gofyn i fyfyrwyr gynnig cynghorion arbed arian gwych. Ac mae cystadleuaeth ffotograffig yn gwahodd myfyrwyr i dynnu ffotograff ar sail y thema ‘Fy steil arian’.

Dywedodd John Graystone, Prif Weithredwr ColegauCymru / CollegesWales: “Mae gwybod sut i gyllidebu a sut i gynilo yn sgiliau bywyd hanfodol bwysig y mae ar fyfyrwyr eu hangen er mwyn gallu lleihau eu straen ariannol a chanolbwyntio ar eu nodau mewn addysg. Rwy’n falch iawn bod 13 o golegau addysg bellach Cymru’n cynnig y cyfleoedd hyn i’w dysgwyr eleni. Yn ogystal, rwy’n siŵr bod cyflwyno’r fath

bwnc difrifol trwy ddefnyddio elfennau hwyliog a chreadigol yn sicrhau y bydd y negeseuon rheoli arian yn aros yn y cof.”

Bydd enillwyr cystadlaethau Cymru’n mynd ymlaen i rownd derfynol y DU gyda’r gobaith o ennill profiad ym mhencadlys Barclays yn Canary Wharf.
-----------------------------------Diwedd----------------------------------

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.

Nodiadau i olygyddion:

1. Elusen addysg cenedlaethol yw ColegauCymru sy'n cynrychioli'r 20 coleg addysg bellach (AB) a’r dau sefydliad AB yng Nghymru. Ei genhadaeth yw i godi proffil addysg bellach ymysg y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth ar GolegauCymru ar colegau y mae yn eu cynrychioli ewch at www.colegaucymru.ac.uk

2. Menter wedi’i dylunio i gryfhau sgiliau a gwybodaeth ariannol myfyrwyr, lleihau eu straen ariannol a chynyddu eu cyfleoedd o gyflawni eu nodau mewn addysg yw ‘wythnosau’ Sgiliau Arian Barclays.

3. Meithrin sgiliau i’r dyfodol: Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno i dros 160 o golegau addysg bellach (AB), gan gyrraedd dros 100,000 o fyfyrwyr ledled y DU. Dyluniwyd y digwyddiadau rhyngweithiol wythnos o hyd i fod yn ddiddan ac yn llawn gwybodaeth. Mae’r gweithgareddau’n seiliedig ar bynciau sydd o ddiddordeb i fyfyrwyr fel bwyd, ffasiwn, teulu a byw yn annibynnol. Rhoddir cyfle i’r myfyrwyr  adeiladu sgiliau hollbwysig i’r dyfodol a dysgu gwybodaeth am faterion cyllid personol a rheoli eu cyllideb. Cyflwynir y rhaglen mewn partneriaeth â’r National Skills Academy for Financial Services, ynghyd â CholegauCymru / CollegesWales, Scotland’s Colleges a’r Education Guidance Service for Adults yng Ngogledd Iwerddon.

4. Cefnogir pob coleg cyfrannog gan grantiau bach a chan y gymuned fusnes, dan arweiniad gwirfoddolwyr Barclays a fydd yn gwirfoddoli i helpu colegau gyda’r gwaith o gynllunio ac/neu gyflwyno gweithgareddau yn ystod Wythnosau Sgiliau Arian Barclays. Caiff y rhaglen ei chyflwyno mewn partneriaeth gyda'r Academi Genedlaethol dros Wasanaethau Arian, ynghyd â CholegauCymru,  Scotland’s Colleges, a'r Education Guidance Service for Adults yng Ngogledd Iwerddon.

5. Yr 13 coleg sy'n cymryd rhan yn Wythnosau Arian 2012 yw:

 • Coleg Gŵyr Abertawe (5 Mawrth)
 • Coleg Glannau Dyfrdwy (12 Mawrth)
 • Coleg Merthyr Tudful (12 Mawrth)
 • Coleg Ceredigion (12 Mawrth)
 • Coleg Castell Nedd Port Talbot (12 Mawrth)
 • Coleg Powys (12 Mawrth)
 • Coleg Iâl, Wrecsam (19 Mawrth)
 • Coleg Sir Benfro (19 Mawrth)
 • Coleg Gatholig Dewi Sant (19 Mawrth)
 • Y Coleg Ystrad Mynach (26 Mawrth)
 • Coleg Caerdydd a'r Fro (campysau Caerdydd a'r Barri) (26 Mawrth)
 • Coleg Sir Gâr (23 Ebrill)
 • Coleg Llandrillo Cymru (23 Ebrill)
ColegauCymru, Uned 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Caerdydd, CF15 7AB. E:helo@colegaucymru.ac.uk Ff: 029 2052 2500
CollegesWales, Unit 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Cardiff, CF15 7AB. E:hello@collegeswales.ac.uk T: 029 2052 2500