03 Chwefror 2012

Trafodaeth Genedlaethol ar Gymwysterau: ar waith

Chair of the Qualifications Review, Huw Evans OBE

Mae trafodaeth genedlaethol ar gymwysterau yng Nghymru wedi dechrau go iawn gyda thrafodaethau dwys a chwestiynau a materion o bwys mawr yn cael eu codi yn y Gynhadledd Genedlaethol ar Gymwysterau ddoe yng Nghaerdydd, a gynhaliwyd gan GolegauCymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Bu addysgwyr o bob sector a phob cwr o Gymru’n trafod a dadlau am gwestiynau sylweddol ar berthnasedd cymwysterau a’r ffordd y cânt eu hasesu, yn ogystal ag ystyried sut y dylid mesur perfformiad, a chwestiynau penodol ar sgiliau hanfodol a Chymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Yn dilyn prif gyfraniad gan yr Athro Alison Wolf, awdur yr adroddiad dylanwadol iawn ar Gymwysterau Galwedigaethol yn Lloegr a gomisiynwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig y llynedd, bu’r gynhadledd hefyd yn ystyried y peryglon a’r cyfleoedd a allai godi pe bai cymwysterau yng Nghymru’n dod yn wahanol i gymwysterau yn Lloegr. 

Yma yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Adolygiad o Gymwysterau i bobl ifanc 14-19 oed yng Nghymru, dan arweiniad Huw Evans OBE. Roedd y gynhadledd yn gyfle perffaith i aelodau o’r Tîm Adolygu glywed yn uniongyrchol oddi wrth fwy na 150 o addysgwyr ac amrywiaeth o bobl sydd â rhan allweddol i’w chwarae yn y system cymwysterau.

Roedd y trafodaethau wedyn yn arbennig o fywiog a daeth yn glir bod gan y Tîm Adolygu dasg anodd o’i flaen. Ymhlith y pynciau a drafodwyd yn frwd roedd hygrededd cymwysterau penodol, rôl y rheoleiddiwr cymwysterau, a ddylid lleihau nifer y cymwysterau sydd ar gael, ac a all cymwysterau sy’n seiliedig ar gymhwysedd gael eu haddysgu yn yr ystafell ddosbarth, neu yn y gweithle’n unig.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, John Graystone: “Mae gan bawb gyfran yn y system cymwysterau. Rhieni, disgyblion, athrawon, busnesau a sefydliadau yn y gymuned, darparwyr hyfforddiant, colegau, ysgolion, prifysgolion a llywodraethau – mae angen i ni i gyd ddeall y system a bod â hyder ynddi. Rydyn ni i gyd yn ein ffyrdd gwahanol yn trafod ac arfarnu’r system addysg a’i chymwysterau.

“Er mwyn ceisio rhoi llwyfan cenedlaethol i’r trafodaethau hyn a chodi lefel y sylw er mwyn i’r Tîm Adolygu a gomisiynwyd i wneud yr Adolygiad o Gymwysterau yn benodol allu casglu tystiolaeth, roedd ColegauCymru wrth ei fodd i gynnal cynhadledd mor uchel ei broffil, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Mae’n bleser mwy byth i mi bod yr adborth o’r gynhadledd, oedd yn rhyngweithiol iawn ac yn orlawn, yn profi mor gadarnhaol.  

“Mae’r gynhadledd drosodd ond mae’r trafodaethau’n parhau. Bellach mae ColegauCymru wrthi’n gweddnewid ei fforwm trafod ar-lein i ganolbwyntio ar y cwestiynau a godwyd gan y Tîm Adolygu ac i gynnwys holl drafodion y gynhadledd. Mae croeso i bawb gyfrannu at y fforwm. Nid yn aml y cynhelir Adolygiad o Gymwysterau o’r maint hwn. Mae ColegauCymru wrth ei fodd i allu cymryd rhan weithredol yn y gwaith o gasglu tystiolaeth berthnasol a fydd wedyn yn cael ei chyfrannu i’r Adolygiad.”

----------------------------------Diwedd--------------------------------

Cyswllt: Sylvia Davies ar 029 2052 8384 neu 07968 771913.

Nodiadau i olygyddion:

1. Elusen genedlaethol yw ColegauCymru sy'n cynrychioli pob un o'r 20 o golegau a sefydliadau addysg bellach (AB) Cymru.  Gweler www.colegaucymru.ac.uk am wybodaeth bellach.

2. Y fforwm trafod arlein y mae ColegauCymru yn ei gynnal mewn partneriaeth a Llywodraeth Cymru: http://qualificationsconference.pbworks.com

3. Roedd y prif siaradwyr yn cynnwys: y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, Jeff Cuthbert; awdur yr adroddiad ar gymwysterau galwedigaethol yn Lloegr, Yr Athro Alison Wolf; cadeirydd yr Adolygiad Cymwysterau Cymru, Huw Evans OBE.

4. Yn y llun: Huw Evans OBE, Cadeirydd yr Adolygiad ar Gymwysterau. High-res photographs of the conference and the key speakers are available from ColegauCymru.

Dolenni allweddol

Fforwm trafod: http://qualificationsconference.pbworks.com

Sleidiau'r gynhadledd gan gynnwys cyflwyniadau Huw Evans a'r Athro Alison Wolf:
Cynhadledd Genedlaethol ar Gymwysterau: sleidiau

Prif bwyntiau trafod y gweithdai: Gweithdai: prif bwyntiau'r trafodaethau

Pecyn y gynhadledd yn cynnwys y rhaglen, cwestiynau trafod y gweithdai a bywgraffiadau'r siaradwyr

Twitter: www.twitter.com/CollegesWales a #QualsConf

Tudalen Llywodraeth Cymru ar yr Adolygiad Cymwysterau

ColegauCymru, Uned 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Caerdydd, CF15 7AB. E:helo@colegaucymru.ac.uk Ff: 029 2052 2500
CollegesWales, Unit 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Cardiff, CF15 7AB. E:hello@collegeswales.ac.uk T: 029 2052 2500