Gweithio yn AB

Mae colegau Addysg Bellach yn cyflogi ystod eang o staff ar draws nifer o swyddi addysgu, technegol a proffesiynol. Yn ogystal â rolau dysgu traddodiadol a galwedigaethol, mae’r rhan fwyaf o golegau hefyd yn cynnig swyddi dysgu sy’n seiliedig ar waith. Mae'r rhan fwyaf o'r staff yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan y Sefydliadau Addysg Bellach sy'n annibynnol, heb elw. Cyfeirir atynt yn gyffredin fel cyrff NPISH (Not for Profit Institutions Serving Households).

Mae’n angenrheidiol i staff feddu ar gymhwyster cydnabyddedig ym maes addysg ôl-orfodol ac mae angen i staff dysgu a staff gymorth cofrestru a’r Cyngor Gweithlu Addysg.

Mae'r holl staff a gyflogir yng ngweithgareddau craidd yr holl golegau sy'n gweithredu yn rhinwedd eu swydd fel Sefydliadau Addysg Bellach yn rhannu cytundeb cyflogaeth cyffredin. Mae'r cytundeb a thâl ac amodau yn cael eu cytuno trwy gydfargeinio, proses sy'n cael ei gefnogi a'i weinyddu ar ran yr sefydliadau unigol gan ColegauCymru. Mae penderfyniadau a wneir gan bwyllgor negodi’r colegau yn cael eu cadarnhau gan Fwrdd ColegauCymru ac yn cael eu rhoi ar waith yn lleol o dan oruchwyliaeth bwrdd annibynnol y colegau o lywodraethwyr.

Mae addysgwyr mewn colegau yn dysgu ar draws ystod eang o feysydd academaidd a galwedigaethol, o sgiliau sylfaenol i gymwysterau lefel uwch neu gradd. Caiff addysgwyr galwedigaethol, arddangoswyr a thiwtoriaid eu galw yn 'broffesiynwyr deuol'. Maent yn fedrus fel athro yn ogystal â gweithiwr proffesiynol technegol ym maes eu hunain.

Os hoffech chi i ddilyn gyrfa ym maes AB caiff y swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd yn y sector deinamig a chyffrous yma i'w gweld ar y gwefan recriwtio arbenigol canlynol, cewch hefyd wybodaeth am hyfforddiant i fod yn addysgwr Addysg Bellach galwedigaethol.

Yn ogystal ag addysgwyr, mae AB yn cynnig gyrfaoedd ysgogol ar gyfer ystod o broffesiynau a galwedigaethau. Gall y swyddi hyn cynnig cyfle i chi ddefnyddio’ch gwybodaeth a'ch sgiliau proffesiynol a thechnegol eich hunain er mwyn addysgu cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol yng Nghymru. Ni fu gwell amser i ystyried gyrfa mewn Addysg Bellach.

Cydgytundeb ar gyfer Cyflogi Cyflogeion Tymor Penodol

Mae'r cytundeb hwn wedi cael ei gytuno ar y cyd rhwng yr undebau llafur a chyflogwyr yng Nghydbwyllgor Negodi Cymru. Mae'r cytundeb i'w ddefnyddio gan Golegau unigol er mwyn datblygu polisi a gweithdrefnau ar gyfer y defnydd o gytundebau cyfnod penodol. Ymrwyma Colegau i wneud y mwyaf o gyfleoedd i ddarparu parhad cyflogaeth ar gyfer yr holl staff ac i ddefnyddio cytundebau tymor penodol yn gyfrifol ac yn gyfiawnadwy.

  1. Cytundeb Tymor Penodol

 

Cydgytundeb ar Gam-drin Domestig

Mae'r cytundeb hwn wedi cael ei gytuno ar y cyd rhwng undebau llafur a chyflogwyr yng Nghydbwyllgor Negodi Cymru. Mae'r cytundeb i'w ddefnyddio gan Golegau unigol er mwyn datblygu polisi ar gam-drin domestig. Cydnabuwyd y Colegau bod pob gweithiwr sy'n dioddef neu wedi dioddef cam-driniaeth ddomestig gyda’r hawl i godi a thrafod y mater gyda'u Rheolwr Llinell a / neu'r Adran Adnoddau Dynol, gan wybod y bydd y mater yn cael ei drin mewn modd heb feirniadaeth, ond yn sensitif, cyfrinachol ac effeithiol.

  1. Cytundeb Cam-drin Domestig

Cyswllt

Claire Roberts
Cyfarwyddwr Materion Allanol

Ff: 02920 522 500
M: 07534 859426