Croeso!

Elusen a chwmni cyfyngedig trwy warant yw ColegauCymru sy'n codi proffil addysg bellach gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn gwella cyfleoedd addysgol yng Nghymru. Caiff ei arwain gan ei aelodau, sef pob un o'r 13 o golegau/sefydliadau addysg bellach Cymru.

Sefydlwyd FFORWM SERVICES LIMITED yn 1995 ac mae ganddi ei swyddfa gofrestredig yng Nghaerdydd. Mae Fforwm Services Limited yn gwmni preifat cyfyngedig wedi'i gofrestru gyda Thŷ'r Cwmnïau. Mae Fforwm Services Ltd yn is-gwmni sy'n eiddo i GolegauCymru.

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg


Y sector addysg bellach yng Nghymru

Sefydliadau nid-er-elw yw colegau addysg bellach Cymru. Maent yn derbyn mwy na hanner o'u cyllid o Lywodraeth Cymru. Maent hefyd yn denu incwm o'u gwaith gyda busnes, gwasanaethau dan gytundeb, a gweithgareddau rhyngwladol.

Maent yn amrywio’n sylweddol o ran maint, nifer a math o myfyrwyr ac amrywiaeth y rhaglenni a’r gwasanaethau a gynigir. Mae’r rhan fwyaf o golegau’n cynnig rhaglenni academaidd a galwedigaethol. Mae rhai colegau wedi datblygu arbenigedd mewn meysydd galwedigaethol penodol, er enghraifft astudiaethau sy’n seiliedig ar y tir, peirianneg forol, technoleg bwyd. Mae rhai wedi datblygu darpariaeth sy’n anelu at gyfran penodol o’r boblogaeth, megis oedolion sy’n dychwelyd i ddysgu, myfyrwyr rhyngwladol, neu hyfforddiant ar gyfer busnesau.

Mae’r sector AB yn gwneud cyfraniad pwysig i agenda Llywodraeth Cymru i ehangu mynediad i addysg, mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol, a hybu tŵf yn yr economi.

  • Yn 2014/15 roedd dros 150,000 o ddysgwyr ar gofrestr sefydliadau addysg bellach Cymru.
  • Mae dwyran o dair o'r holl ddysgwyr oed 16-18 yn dewis astudio mewn coleg.
  • Oedolion yw mwyafrif y dysgwyr yn y y colegau. Yn 2014/15 roedd 57% o'r dysgwyr dros oed 19, gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn dysgu rhan amser.

Swyddi

Gweithiwch gyda ni

Yn ColegauCymru rydym yn gyson yn edrych i ymgysylltu â phobl proffesiynol i ymuno a’n gofrestr o gontractwyr. I ymuno a'r cofrestr, rydym yn gofyn am dystiolaeth gadarn o gyflawniad yn y sector addysg a sgiliau ôl-16, ynghyd â sgiliau ymchwil a/neu ddatblygu eithriadol.....

Darllenwch fwy

Newyddion diweddaraf

15-12-2017 : - Cymorth rhanbarthol ôl-Brexit – beth nesaf i’r sector Addysg Bellach yng Nghymru?

Darllenwch fwy

Lansiad adroddiad sy’n amlygu gwerth economaidd colegau AB i economi Cymru


Mae ColegauCymru wedi rhyddhau adroddiad newydd sy’n dangos yr effaith ariannol enfawr y mae’r sector addysg bellach yn ei chael ar economi Cymru, gydag amcangyfrif ei bod yn werth £4 biliwn yn ychwanegol bob blwyddyn. mwy

Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i dderbyn ein cylchlythyr misol.

Tanysgrifiwch

Cyber Essentials